Oppsummering og forslag til vedtak

Innledning

Rådmannen legger med dette fram perioderapport per 30. april 2018 til behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret.

Den overordnede hensikten med rapporten er å ha kontroll på den økonomiske utviklingen. Det er i tillegg et mål å se aktivitet/produksjon i sammenheng med ressursbruk. Det gis en status på aktivitetsnivået, måloppnåelse og eventuelle ventelister innenfor de store tjenesteområdene. I tillegg rapporteres det i forhold til status på drifts- og investeringstiltak, arbeid i forhold til mål og strategier og tekstvedtak fra økonomiplan 2018-2021 (bsak 183/17)

Perioderapporten per 30. april 2018 presenteres for første gang som nettversjon. Rapporten består i hovedsak av tabeller som gir oversikt over overordnet informasjon. Leseren kan i tillegg klikke seg inn i tabellene og få mer utfyllende informasjon. 

I perioderapporten presenteres følgende: 

 1. Innledning/oppsummering (saksframlegget)
 2. Rådmannens vurderinger og forslag til budsjettjusteringer
 3. Økonomi
 4. Produksjon og aktivitet
 5. Status for mål og strategier som beskrevet i økonomiplan 2018-2021
 6. Status for bystyrets vedtatte tekstforslag
 7. Medarbeider
 8. Status driftstiltak i økonomiplan 2018-2021
 9. Status investeringstiltak i økonomiplan 2018-2021
 10. Status digitalisering
 11. RNB 2018 og kommuneproposisjon 2019
 12. Finansrapport
 13. Kommunale foretak  

Bakgrunn

Det følger av forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner at rådmannen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter som viser om utviklingen i inntekter og utgifter er i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak. Det skal også foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd.

Oppsummering av perioderapporten

Driftsregnskapet

Resultatenhetene inklusiv stab, støtte- og fellesområdet har samlet et merforbruk per april på kr 4,9 millioner. På sentrale inntekter er det merinntekter på kr 21,8 millioner.

DRIFTSREGNSKAP PER 30.04.2018

  Regnskap januar-april Budsjett januar-april Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/ mindreforbruk)
Oppvekst - skolene 434729 438606 -3877 1004293 2000
Oppvekst - barn og unge 391567 385730 5838 886257 18000
Levekår 752081 752315 -234 1464146 -20000
Kultur og byutvikling 89818 88518 1300 155418 0
Teknisk 1753 -1509 3261 106813 3500
Organisasjon 38991 39661 -670 97605 0
Økonomi 15479 16144 -665 43990 0
Rådmannens stabsenheter og fellesutg. 116061 116067 -6 483865 2400
Delsum 1840478 1835530 4948 4242386 5900
           
Sentrale inntekter -1553843 -1532023 -21820 -4242386 -35000
Sum 286636 303507 -16872 0 -29100

Det er mindreforbruk innen oppvekst skole, levekår, økonomi, organisasjon og rådmannens staber og fellesutgifter. Oppvekst barn og unge, teknisk og kultur og byutvikling har merforbruk per april. 

Oppvekst skole har per april et mindreforbruk på kr 3,9 millioner, og prognosen for tjenesteområdet er mindreforbruk ved årets slutt. Oppvekst barn og unge har et merforbruk på kr 5,8 millioner per april. Årsprognosen for området er et merforbruk på kr 18 millioner. Utfordringen for området er merutgifter til tilskudd til private barnehager og økte kostnader til betaling for barn fra Sandnes som går i barnehage i annen kommune. Levekår har per april et samlet mindreforbruk på kr 0,2 millioner. Årsprognosen for tjenesteområdet er, etter omprioriteringer i denne rapporten, balanse ved årets slutt. Uten omprioriteringer forventes området en merinntekt på kr 20 millioner. Kultur og byutvikling har et merforbruk på kr 1,3 millioner per april. Området styrer mot balanse ved årets slutt. Teknisk har et merforbruk på kr 3,3 millioner per april. Etter omprioriteringer i denne rapporten styrer tjenesteområdet mot balanse ved årets slutt. 

Akkumulert er skatteinngangen per april kr 16,4 millioner høyere enn budsjettert, mens rammetilskuddet er kr 564 000 høyere enn budsjettert som følge lavere inntektsutjevning enn budsjettert. Per april er det bare inntektsutjevning for januar og februar som er bokført. Oppsummert viser de frie inntektene per april merinntekter på totalt kr 25 millioner. Dette inkluderer prognose for inntektsutjevningen i mars og april (utbetales i mai og juni). 

På finansområdet er det per april netto mindreutgifter på kr 3,5 millioner. God likviditet gjør at rådmannen foreslår å oppjustere renteinntektene med kr 1 million. Noe lavere 3 måneders Nibor, forskyvninger i investeringsprosjekter og lavere låneopptak medfører at renteutgiftene kan nedjusteres med kr 9 millioner. 

Budsjettjusteringer

For at kommunens budsjetter skal framstå mest mulig realistiske, foreslås det flere budsjettjusteringer i denne perioderapporten. De største budsjettjusteringene innenfor driftsbudsjettet er oppvekst barn og unge der det foreslås samlet budsjettjustering på kr 4,4 millioner for økt tilskudd til private barnehager. I teknisk foreslås justering som følge av merkostnader til vinterdrift og leie av sykler i forbindelse med Hjem, jobb, hjem. Levekår forventer høyere refusjon for ressurskrevende tjenester, og det foreslås at inntektskravet kan økes med kr 35 millioner. I tillegg foreslås det budsjettjusteringer på kommune felles for reduserte pensjonskostnader på kr 8,8 millioner, økte frie inntekter kr 25 millioner og beregnede mindreutgifter/merinntekter på finansområdet på kr 10 millioner. Etter budsjettjusteringer som dekker beregnet merforbruk, er det gjenstående kr 69,580 millioner til overføring fra drift til investering. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen driftsbudsjettet finnes kapittel 2 Rådmannens vurderinger og forslag til budsjettjusteringer. 

Investeringsregnskapet

INVESTERINGSREGNSKAP PER 30.04.2018

  Regnskap januar-april Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum investeringsinntekter 36230 90379 40,1 %
Sum investeringsutgifter 83935 414425 20,3 %
Sum finansieringstransaksjoner 308426 1203808 25,6 %
Netto finansbehov 356131 1527853 23,3 %
Finansieres slik:      
Bruk av lån inkl. startlån 56974 1249104  
Mottatt avdrag på utlån 24486 163863  
Bruk av disposisjonsfond 795 795  
Bruk av bundne investeringsfond 18815 18815  
Overføring fra drift 0 95276  
Sum finansiering 101070 1527853  
Udekket (+) / udisponert (-) -255061    

Per april er det brukt 20,3 prosent av årsbudsjettet for investeringsutgifter mens det er mottatt 40,1 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter. For investeringsprosjekter bestilt hos Sandnes eiendomsselskap KF er det per april utbetalt kr 225 millioner til finansiering, totalt årsbudsjett er kr 872 millioner. Det er bestilt investeringsprosjekter for kr 1,2 milliarder i 2018. På investeringsområdet ventes det at utgiftene, for investeringer både i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap KF samlet, blir kr 492 millioner lavere enn budsjettert i årsbudsjett for 2018. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser på prosjektene og at noen av de større prosjektene har endret oppstart for byggearbeider i forhold til opprinnelig plan. Oversikt over budsjettjusteringer innen investering finnes i kapittel 2 Rådmannens vurderinger og forslag til budsjettjusteringer. 

Det er igangsatt en rekke prosjekter for å redusere arbeidsledighet som finansieres av regjeringens tiltakspakker fra 2017 på kr 87 millioner. Tiltaksmidlene er fordelt mellom Sandnes eiendomsselskap KF og teknisk. 42 av prosjektene fra tiltakspakkene fra 2017 er ferdigstilt. Resten er igangsatt. Status for alle prosjektene finnes i kapittel 6 Status investeringstiltak.

Budsjettjusteringer

Som følge av ekstra overføring fra drift til investering og forskyvninger i framdriften til flere investeringsprosjekter, reduseres låneopptaket med kr 507,8 millioner til kr 487,9 millioner.

Med bakgrunn i ovenstående og perioderapporten som er publisert på kommunens nettsider fremmer rådmannen følgende:

Forslag til vedtak:

1. Perioderapport per 30.04.2018 godkjennes.

2. Tilleggsbevilgninger/merinntekter/omdisponeringer i perioderapporten (som framgår av kapittel 2 Rådmannens vurderinger og forslag til budsjettjusteringer) godkjennes. Rammen for låneopptak 2018 reduseres med kr 507 769 000. Låneopptak for 2018 utgjør etter dette kr 487 900 000.

 

Rådmannen i Sandnes, 28.05.2018

 

 

Bodil Sivertsen

rådmann

Torunn S. Nilsen

økonomidirektør

Publisert: 25.05.2018 08:36
Sist endret: 12.06.2018 13:33