Investeringsbudsjettet - skjema 2B

I tabellene under gis det en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter i Sandnes kommune, samt investeringsprosjekter som er bestilt hos Sandnes eiendomsselskap KF. Status på framdrift rapporteres ved fargen på linjen; grønn (som planlagt eller før plan), rød (etter plan) og hvit (ingen status på framdrift). Status på kostnadsestimat rapporteres ved fargen på tallene i kolonnen "Prognose utgifter"; grønn (sikker), gul (ganske sikker) og rød (usikker).

Pågående investeringsprosjekter i Sandnes kommune

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap april Budsjett % av års-budsjett Prognose utgifter Budsjett-justering
1200943 Oppgradering Public 360   981 0 % 300 -681
Det slippes en ny stor oppgradring av Public til høsten. I utgangspunktet ønsker man å stå over denne pga kort tid til ny kommune og nye system. Denne oppgraderingen er mer omfattende enn tidligere og mer kostbar, og man er derfor usikker på hva den innebærer for kommunen. Selv om kommunen står over denne oppgraderingen kan det måtte gjøres noen små oppgraderinger for at Public skal fungere. Ikke behov for alle midler.
1200946 Public 360, tilrettelegging for SvarUT 14 498 3 % 98 -400
Prosjekt lagt på is i påvente av nytt folkeregister og. kommunesammenslåing. Prosjektet stoppet opp pga. restriktiv tilgang til dagens folkeregister. Når nytt folkeregister slippes i 2019 bør det tas en ny evaluering, men antageligvis bør man uansett se dette prosjektet i sammenheng med kommunesammenslåing og "ny" Public 360. Behov for noen midler da noen utbedringer blir utført.
1200947 Frittstående arkivkjerne på sikker sone 0 140 0 % 140 0
Anskaffet. Fullelektronifisering av barnevern er inne i sluttfasen. Deretter er det bestilt jobber for Documaster arkiv som innsynsløsning for WinMed 2 og Doculive.
1200949 Lisenser IT 0 3393 0 % 3093 -300
Omfang ikke klart før på slutten av året. Utrullig av Office 365, Pulsen i skyen, og Gat. Kr 300.000 omdisponert til prosjekt 1200999.
1200952 Nytt intranett 264 0   1100 1100
Prosjektet nytt intranett er startet. Nytt intranett skal ut i skyen, være basert på Office 365 og hyllevare fra Microsoft. Dette vil medfører nytt utseende og nye måter å bruke intranett på. Prosjektet er i gang med gjennomføring av arbeidsmøter med Sopra Steria. Det vil kunne bli noe forsinkelser grunnet påvente av nye funksjonaliteter fra Microsoft. Forventet ferdigstilt høsten 2018. Finansieres av prosjekt 1200952 Investeringer IKT.
1200999 INVESTERINGER IKT 1278 2191 58 % 1391 -800
Kr 1 million er brukt til serverutstyr i Green Mountain. Nytt intranett fiansieres av IKT midler. Kr 300 000 omdisponert fra prosjekt 1200949.
1201302 IT - Skype for business 0 280 0 % 280 0
Oppgradering av Skype for business må skje i 2018. Flytting av linjen til Skype som skal over til Green Mountain før innflytting til nytt rådhus.
1201999 Investering, ID håndtering, 249 724 34 % 724 0
Prosjektet pågår. Implementert fase 1, gjenstående faser implemtenteres i løpet av året.
1203499 Nettverksutstyr i nytt rådhus 0 6000 0 % 7650 1650
Prosjektleder og arkitekt ønsker at aksesspunkter for oppkobling til trådløst nettverk skal legges over himling. Dette krever andre typer, samt en del flere aksesspunkter enn opprinnelig estimert i budsjett for nettverk nytt rådhus.
1203599 PC mm til kontorpulter ved innflytting til nytt rådhus 0 6000 0 % 6000 0
Arbeid pågår etter planen. Vil bli fullført senhøst 2018
1203799 TEIS, en integrasjonsplattform 0 200 0 % 200 0
Teis er anskaffet og satt opp. Opplæring av Dokumentsenteret/IT. To integrasjoner (powel rørleggermelding og EU Supply) er bestilt.
1203899 Public 360 integrasjoner 0 120 0 % 250 130
Svarinn, Esignering og Eworker ble anskaffet i 2017. Svarinn er satt opp, men det skal gjøres noen tilpasninger på modulen. Eworker jobbes det med, ikke fått den i drift ennå. Esignering var ikke ferdig når det ble anskaffet, så venter på å få satt opp denne. Omdisponerer kr 130 000 fra prosjekt 1200943.
1204199 Public 360 SvarInn 32 0   50 50
SvarInn i implementeringsfase - satt opp mot public 360, men ikke aktivert. Venter på avklaringer i forhold til det som skal inn i systemer på sikker sone. Må gjøres enn jobb for å koble opp det som skal via svarinn, men utenom Public 360. Omdisponerer kr 50 000 fra prosjekt 1200943.
2003199 Nytt sykeanlegg Åse 139 0   139 139
Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruk dekkes inn av tilskudd fra Husbanken. Forventes utbetalt i 2018.
3337099 Varslingsanlegg 26 4963 1 % 4963 0
Prosjektet pågår. SEKF har engasjert konsulentfirma. 2 pilotskoler er plukket ut for installering av varslingsanlegg. Noen andre skoler får oppgradering av eksisterende anlegg.
4007104 Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt 0 2000 0 % 2000 0
Arbeid med teknisk plan for felles infrastruktur utarbeides og fremmes til bystyret i sak. Felles utgifter gjøres opp mot oppgjør av salgsinntekt.
4009113 ENØK - Fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones 0 91 0 % 0 -91
Ferdig, byggeregnskap avlegges juni 2018.
4230702 Riska u-skole rehab/ombygg 234 1151 20 % 800 -351
Prosjektet pågår.
4231899 Sørbø skole - utvidelse 0 431 0 % 431 0
Prosjektet pågår.
4240099 Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever 17136 45000 38 % 45000 0
Det er utarbeidet framdriftsplan for utrulling av Chromebook til alle elever.
4240199 Digital satsing - Trådløs infrastruktur 3803 11500 33 % 11500 0
Oppgradering av trådløs infrastruktur på skolene pågår.
4250599 Oppvekst skole trådløs infrastruktur 313 315 99 % 315 0
Pilotprosjekt ferdigstilt.
4251099 Nye grupperom Figgjo skole 220 220 100 % 220 0
Nye grupperom til spes.ped. Og SNO/TFO undervisning. Prosjektet er ferdigstilt og dekket av driftsmidler.
4332499 Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger, budsjett 0 150 0 % 150 0
Prosjekt pågår. Mangler infoskjermer.
4354199 Forbedre trådløst nett 0 3115 0 % 3115 0
Prosjektet ikke startet enda.
4414499 Laboratorieutstyr, budsjett 0 160 0 % 160 0
Innkjøp er planlagt.
4451499 Legevaktsbil 42 120 35 % 120 0
Bilen er leaset, men innkjøp av en del utstyr gjenstår.
4540401 Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr 0 300 0 % 300 0
Midler overføres til Sandnes kunst- og kulturhus.
4543099 Skatepark Bogafjell 0 -215 0 % -215 0
Prosjektet er ferdigstilt. Søknad om spillemidler er sendt og vil bli behandlet i juni 2018.
4570999 Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek 0 475 0 % 550 75
Innstallering av taleanlegg/brannvarslingssystem pågår. Leverandør er engasjert av eiendom for teknisk utstyr og utskiftning av dører.
4571299 Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket 13 60 22 % 60 0
Prosjektet pågår.
4630101 Avsetning til utsmykking 380 7425 5 % 7425 0
Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter.
Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjekttiden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder.
6001199 Salg av restareal i utbygde områder 0 -5000 0 % -5000 0
Per 01.05.2018 er det inngått avtaler for om lag kr 550 000. Gjelder også saker registrert i 2017. Det pågår i tillegg forhandlinger i flere saker.
6033201 Kartgrunnlag 0 326 0 % 326 0
Milder brukes på årlig kartleggingsprosjekt.
6305003 Digitalisering av eldre reguleringsplaner 0 545 0 % 260 -285
Vektoriseringsarbeidet med å digitalisere analoge planer er svært viktig for digitaliseringsarbeidet i kommunen. Kr 260 000 brukes på ekstraressurser i forbindelse med eget arbeid i 2018. Restbeløp på kr 285 000 for samme behov, søkes videreført i økonomiplan 2019-2022.
6305008 Digitalisering av byggesaksarkivet 0 5395 0 % 5395 0
Holder på med eiendomsarkiv- plan og landbruk. Gjenstående er idrett, park, utbyggingsavtaler, prosjektarkiv.
60101 Maskinpark, biler 0 165 0 % 565 400
Det er ute anskaffelse på ny plenklipper. Kr 400 000 overføres fra prosjekt 75092
60104 Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftsstasjon 0 244 0 % 244 0
Oppgraderinger er forsinket grunnet avklaringer i forbindelse med mulighetsstudie. Arbeid er i sluttfasen og midler vil medgå i 2018.
62022 Demning Frøylandsvatnet 0 600 0 % 600 0
Prosjektet igangsatt og går som planalgt.
63020 Utskiftning av utrangerte gatelys 3127 14703 21 % 10000 -4703
Pågående prosjekt med utskiftning av gatelys. Midler ventes ikke å medgå i sin helhet i 2018 og kr 5 millioner overføres 2019 for fullføring av prosjektet.
63021 Gatelys 1218 6955 18 % 4600 -2355
Hovedprosjekt med flere pågående tiltak som Parkveien og Oalsgata
63022 Lysplan 0 179 0 % 179 0
Oppstart i påvente av sentrumsplanen
63042 Byutviklingsprosjekter 0 6148 0 % 6148 0
Prosjekt pågår.
63046 Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 532 8839 6 % 3000 -5839
Hovedformålet med transformasjonen av Ruten er å skape et nytt og attraktivt byrom med parkmessige kvaliteter for byens innbyggeren, samtidig som det skal være byens sentrale kollektivknutepunkt. Samlet kostnadsramme på kr 163,9 millioner inkl. mva. ble vedtatt i bystyret 12.03.18 og det arbeides med mindre endringer og tillegg som vedtatt her. Første byggetrinn med Rådhusplassen (området ved havna) er planlagt igangsatt rundt årsskifte 2018/19. Videre byggetrinn og selve byparken arbeides med og avhenger ny bussvei gjennom sentrum samt fremdrift A8. Budsjett vil ikke i 2018 medgå i sin helhet og kr 5,5 millioner overføres til 2019 for videre prosjektering.
65022 Innovasjonsløsninger 0 300 0 % 300 0
Prosjektet går som planalgt.
65033 Trafikksikkerhetstiltak 1245 3643 34 % 4643 1001
Budsjettsprekk på Daleveien rassikring grunnet ekstra sikringstiltak og mer rasfarlig område. Tre prosjekter gjenstår, skolevei trapp Grevlingveien, Klokkarveien regulering fortau og bygging fortau Lifjellveien. De to siste på vent på grunn av sprekk. Alle blir nok ikke ferdige i 2018.
65035 Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer 0 549 0 % 549 0
Omdefinert prosjekt i påvente av sentrumsplanen. Benyttes til å forbedre overganger mellom fortau og vei ved gangfelt.
65037 Trafikksikkerhet - Strakstiltak 165 1279 13 % 1000 -279
Prosjektet pågår, mindre trafikksikkerhetstiltak, skilting med videre. Resterende midler overføres til 2019 i økonomiplan.
65038 Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 1195 6202 19 % 6202 0
Intensivbelysning og kryssutbedringer. 8 prosjekter pågår.
65039 Folkehelse, sykkelveinett 0 2179 0 % 500 -1679
Sykkelprosjekt med oppstart høst 2018 i tråd med sykkelplan. Resterende midler overføres til 2019 i økonomiplan.
65051 Sentrumstiltak generelt 0 13440 0 % 13440 0
Det pågår avsluttende utb.avtaleforhandlinger for en rekke utb.områder jf. rev GASS
65054 Vei- Sikring kommunale broer 99 1409 7 % 1409 0
Oppstart høst 2018 etter årlig inspeksjon av bruer og kaier
65055 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) 0 4000 0 % 4000 0
Prosjektering. Felles rekkefølgetiltak for Kommunedelplan sentrum gjennomføres feltvis, arbeidsgruppe etablert.
65061 Trafikksikring, samarbeidsprosjekt 138 8191 2 % 8191 0
En rekke prosjekter hvor status ikke er helt klarlagt, Figgenveien, Roald Amundsensgt pågår.
65065 Offentlige arealer (alle formål) 0 48189 0 % 48189 0
Avtale om ervev i A8 godkjent, sluttoppgjør i sept. 2018, øvrige ventes godkjent i løpet av året.
65067 Tiltak av støyplan 0 294 0 % 294 0
Prosjektet omhandler små støytiltak.
65068 Ladepunkter EL-sykkel 0 500 0 % 500 0
Ladestasjoner fase 1 tilnærmet ferdigstilt.
65070 Støyskjerming boliger Sørbøeilen 0 510 0 % 510 0
Prosjekt pågår
65071 Kulvert Maudlandsveien 906 1020 89 % 1020 0
Prosjektet er ferdigstilt.
65108 Robotgressklippere 0 600 0 % 600 0
Anskaffelse av robotklippere pågår.
67012 Område ifm. Smeaheautbygging, bud 0 3000 0 % 3000 0
Avsetning til framtidig arbeid. Settes av på fond.
67032 Skaarlia 0 3314 0 % 3314 0
Avsetning til framtidig arbeid. Settes av på fond.
68037 Folkehelse - Friluftlivets år 2015 0 566 0 % 566 0
Gjenstående utbetalinger, samarbeidsprosjekt med Stavanger Turistforening.
68040 Oppgradering vei 0 5000 0 % 5000 0
Oppgradering vei utføres sommeren 2018.
68051 IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT/Oppgradering av stadion til NM og UM friidrett 18 1470 1 % 1470 0
Rehabilitering av lysanlegg og dekker.
68055 Kunstgressbaner, grunnerverv 0 12103 0 % 500 -11603
Regulering av Høle skole, samt bygging av kunstgressløkke. Ikke igangsatt av kapasitetsmessige hensyn. Resterende midler overføres til 2019 i økonomiplan.
68061 Internettløsning idretts-og svømmehaller 8 194 4 % 194 0
Prosjektet er i sluttfasen, forventes ferdigstilt i 2018.
68062 Skifte av kunstgress 0 4020 0 % 4020 0
Skifte kunstgress i Sandnes idrettspark, gjennomføres sommeren 2018.
68201 PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT 0 1308 0 % 1308 0
Oppgradering av parker og grøntområder.
68203 Figgjo, bydelspark 0 1504 0 % 1504 0
Belysning og treningsapparater i forbindelse med oppgradering av skole. Prosjektet stoppet i påvente av miljøundersøkelser.
68205 Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering 0 3197 0 % 3197 0
Pågår, ferdigstilles sensommer 2018.
68209 Off. toalett Bråstein turområde/badeplass 0 500 0 % 500 0
Prosjektet pågår og forventes ferdig i 2018.
68301 FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT 20 3771 1 % 2000 -1771
Flere pågående prosjekter; uttak fremmede arter, replanting, rehabilitering av turveier, gjerding, fiskekartet, skilting mv. Resterende midler overføres til 2019 i økonomiplan.
68308 Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk 10 4658 0 % 4658 0
Sykkelprosjekt med oppstart høst 2018 i tråd med sykkelplan. Antagelig må noe midler overføres til 2019. Sees i sammenheng med prosjekt 65039.
68312 Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen 24 1427 2 % 1427 0
Har vært utsatt, men settes nå i gang igjen i 2018. Kan bli nødvendig å fortsette i 2019
68313 Frøylandsvatnet, utredning og tiltak 0 200 0 % 200 0
Igangsetter regulering og forhandlinger høst 2018.
68401 LEKEPLASSER, GENERELT 73 -35 -209 % 1000 1035
Oppgradering av lekeplasser i tråd med plan. Midler overført fra 68412 da prosjekt gjennomføres her.
68412 Kommunale lekeplasser, oppgradering 0 1000 0 % 0 -1000
Midler overført til 68401 da prosjekt gjennomføres her.
68601 GRAVLUNDER GENERELT 0 1397 0 % 1397 0
Dreneringstiltak gjennomføres.
68604 Navnet minnelund, arealeff 255 1268 20 % 1268 0
Ny minnelund som ferdigstilles sommeren 2018.
68605 Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund 0 100 0 % 100 0
Plan på vent i påvente av nasjonale retningslinjer. Igangsettes så snart disse foreligger, forhåpentligvis høst 2018.
68606 Omregulering Sandnes nye 0 500 0 % 500 0
Regulering pågår, selve gravene skal justeres i tråd med ny regulening. Forventet oppstart sent 2018. Kan bli nødvendig å videreføre noe til 2019.
68622 SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 633 1126 56 % 1126 0
Massebinger er tilnærmet ferdigstilt. Det gjenstår noe grunnarbeid som ikke kunne utføres vinterstid.
68634 Ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 0 2192 0 % 2192 0
Pågår i tråd med vedtatt plan.
69101 Inntekter heftelser/refusjoner fra år 2009 0 1948 0 %   -1948
Innbetalinger ved utbygginger, dekker forbruk på prosjekt 75052. Resten videreføres til 2019.
75041 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 0 11500 0 % 6000 -5500
Prosjektet utføres etappevis og siste del igangsettes i 2018.
75049 VVA-prosjekt 16 0   0 0
Ferdig.
75052 Opparbeidelse VVA Tunveien 113 0   113 113
Prosjeket er ferdigstilt. Utgifter medgått i 2018 er inndekning av merarbeid på utbygger og dekkes av avsetning på prosjekt 69101.
75054 Sanering VA-ledninger langs Forussletta 0 488 0 %   -488
Prosjektet er ferdig, resterende midler overføres til prosjekt 77021 for finansiering av pågående tiltak.
75060 Omlegging kulvert Stangelandsåna 1482 22764 7 % 22764 0
Prosjektet er under utførelse og går som planlagt. Ventes ferdig 2. halvår 2018.
75062 Klimatilpasning, OFU 0 799 0 % 799 0
Prosjektet utføres i samarbeid med næringsliv og er under planlegging. Midler vil medgå i 2018.
75064 Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet 26 -5474 0 % -5474 0
Pågående prosjekt. Venter innbetaling fra RFK.
75065 Hageveien sanering VA-ledninger 365 2000 18 % 1000 -1000
Prosjektet er under ferdigstillelse og kun mindre asfalteringsarbeider gjenstår. Resterende midler overføres prosjekt 77021 for gjenomfring av planlagte tiltak.
75068 Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 0 73 0 % 73 0
Prosjeket er ferdigstilt.
75070 Klimatilpasning 331 6000 6 % 5000 -1000
Hovedprosjekt med flere pågående tiltak som klimatilpasning Eidsvoldsgata, plan for klimatilpassning sentrum med fler. Det søkes videreført kr 1 million for fullføring av tiltak i 2019.
75071 Enøk-tiltak tekniske installasjoner 0 5000 0 % 5000 0
Energisparende tiltak i tekniske installasjoner, sanering av pumpestasjon Glettefjell.
75074 Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord 2404 10718 22 % 10718 0
Prosjektet er under utførelse og går som planlagt. Ventes ferdig 2. halvår 2018.
75075 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 145 14835 1 % 1145 -13690
Prosjektet er under avslutning og sluttoppgjør fra Lyse som utfører arbeidet på vegne av kommunen gjennstår.
75076 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 0 14000 0 % 7000 -7000
Prosjektet er under oppstart, men forsinket grunnet manglende avtaler. Midler vil ikke medgå i sin helhet i 2018 og kr 7 millioner overføres 2019.
75077 Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen 0 11000 0 % 1000 -10000
Prosjektet er forsinket av eksterne faktorer og ventes ikke igangsatt i 2018, midler overføres 2019.
75078 Hovebakken - Sanering og omlegging VA 2123 7000 30 % 7000 0
Prosjektet er under utførelse og går som planalgt.
75079 VA anlegg Ruten 0 2600 0 % 0 -2600
Midler overføres 2019.
75091 Omlegging vannledning Foss Eikeland 0 5000 0 % 5000 0
Prosjektets fremdrift avhenger IVAR og SVV som utfører arbeidet og kommuen yter økonomisk bidrag. Midler er ventet å medgå i 2018.
75092 Vatneleiren 0 3000 0 % 2000 -1000
Oppgradering av spyleplass og vaskehall, planlegging pågår og ventes igangsatt 2. halvår 2018. Mildene vil ikke medgå i sin helhet i 2018 og kr 1 million overføres 2019.
75800 Hoveveien -5669 47719 -12 % 35000 -12719
Etablering av ny rundkjøring med tilhørende underganger, gang – og sykkelveier, samt diagonal til E39 er under bygging. Det pågår utvikling av naboeiendommen med Coop som byggherre hvor Coop obs bygg, Rema 1000 og Uno X skal etableres. Arbeidet med veianlegget er er godt igang og holder fremdriftsplan om åpning for trafikk til november 2018 i god tid til butikker i området planlegger åpning. Videre vil det foregå avslutningsarbeider og fullføring av gang- sykkelvei på vestsiden til januar 2019. Prosjektet er per mai innenfor kalkulert kostnadsramme.
75803 Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. 321 -2127 -15 % -2127 0
Rekkefølgekrav på vent. Dekkes av utbygger.
76021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN 4001 16000 25 % 16000 0
Hovedprosjekt med flere pågående tiltak som vannledning og tekniske innstallasjoner Hetlandsvatnet, vannledning Asheimveien med fler.
77021 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner 707 7404 10 % 8892 1488
Hovedprosjekt er under utførelse, avsluttende tiltak i Marius skadsemsvei og videre følger VA Frøyerveien. Midler fra prosjekt 75054 og prosjekt 75065 overføres for inndekning av planlagte tiltak.
77022 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 0 1000 0 % 1000 0
Prosjektet er under planlegging og går som planlagt.
77023 Etablering VA ledninger Usken 0 5500 0 % 3000 -2500
Prosjektet er initiert av private hytteiere, utbyggingsavtale er inngått men midler ventes ikke medgått i sin helet i 2018. Kr 2,5 millioner overføres til 2019.
77102 AVLØP STANGELANDSÅNA /SONE 2 0 2369 0 % 2369 0
Flere tiltak under utførelse som oppgradering av overløp for å hindre utslipp. Midler ventes medgått i 2018.
77103 Avløpssanering sentrum 0 2000 0 %   -2000
Prosjektet avsluttes.
78062 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr 229 1900 12 % 1900 0
Prosjeket går som planlagt.
78065 Tiltak på nedlagt deponi 0 500 0 % 500 0
Prosjeket går som planlagt.
78077 Kommunale returpunkt 0 1000 0 % 1000 0
Prosjeket går som planlagt.
81001 Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond) 40 -2634 -2 % -2634 0
Prosjektet skal i henhold til økonomireglementet avlegges med endelig anleggsregnkap i 2018. Mulig kr 50 000-100 000 over vedtatt kostnadsramme.
81003 Områdesreguleringsplan 0 -6684 0 % -6684 0
Gjelder områdereg.plan for Ruten. Planen endelig vedtatt i 2018. Forbruk dekkes inn via inntekter fra området.
81004 Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond) 131 3284 4 % 3284 0
Sluttarbeidet Havnepromenaden starter i mai på østsiden av nytt rådhus. Siste del av Elvegata avventer revidert områdeplan for sluttføring.

Investeringsprosjekter bestilt hos Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF)

Prosjekt-nr Prosjektnavn Regnskap april Budsjett % av års-budsjett Prognose utgifter Budsjett-justering
10001 Nytt rådhus 54475 242690 22 % 212551 -30139
K2 er vedtatt i SEKF sak 10-17 og bsak 1/17 som generalentreprise og byggearbeid pågår. Det er inngått kontrakt med Kruse Smith. Se egen omtale i SEKF sak 50-18. Budsjett nedjustert på grunn av endring i betalingsplan.
10006 Nytt rådhus - detaljregulering Havneparken   646 0 % 646 0
Prosjektet pågår. Se egen omtale i SEKF sak 50-18.
10010 Skeianetunet, rehabilitering 2540 4424 57 % 4424 0
Hadde offisiell åpning i april 2018. Det gjenstår noe utvendige arbeider knyttet til rampe, men denne skal ferdigstilles i løpet av våren 2018. Leietakerne har tatt bygget i bruk til restaurantvirksomhet.
10013 Ny hovedbrannstasjon 1612 68127 2 % 25178 -42949
Bygget er overtatt. Byggeregnskap skal legges frem tredje kvartal 2018, inkludert sluttoppgjør. Prosjektene 10013-10016 ses på samlet.
10014 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon 577 18668 3 % 6125 -12543
Bygget er overtatt. Byggeregnskap skal legges frem tredje kvartal 2018.
10016 Ambulansestasjon 89 4125 2 % 1581 -2544
Bygget er overtatt. Byggeregnskap skal legges frem tredje kvartal 2018.
10020 Sentrum parkeringsanlegg A8 6 10983 0 % 10983 0
Regulering pågår. Konseptutredning.
15001 Vitenfabrikken II 12 380 3 % 380 0
Byggeregnskap avlagt februar 2018 med avsetning på kr 380 000.
15009 Rehabilitering kulturbygg 130 2114 6 % 2114 0
Forsinket på grunn av rapporter som ikke har kommet, samt godkjennelse av fylkeskommune.
15013 Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 29 7420 0 % 1750 -5670
Programmering pågår. Selve byggingen starter ikke før i 2019.
15014 Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus 1129 1875 60 % 1875 0
Byggefase. Gjennomføres sammen med tiltakspakke 2017. Estimert ferdigstillelse innen andre kvartal 2018.
21001 Nytt avlastninssenter med barnebolig 22613 79787 28 % 79787 0
Overtar oktober 2018.
21005 Foreldreinitiativet II 152,533 130 117 % 1153 1023
Ferdigstilt mai 2017. Byggeregnskap avlegges snarlig, med en avsetning på kr 1 million. Avviket er knyttet til at kommunens andel av betaling i dette prosjektet er for lav og kr 1 million overføres til sameiet til videre arbeid.
21008 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 27,322 0   27 27
Prosjektet er ferdigstilt.
21009 Smørbukkvn. 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 65 2263 3 % 61 -2202
Tatt i bruk september 2017.
21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 17579 49057 36 % 49057 0
K2 er vedtatt i SEKF sak 78-16 som totalentreprise. Kontrakt inngått med Frøiland bygg. Byggearbeidene pågår, men med forsinket framdrift. Forsinkelsen skyldes i hovedsak tidkrevende avklaringsbehov av VA-løsning og brannkrav til bygget. Ferdigstillelse 2. kvartal 2018. Det gamle bygget skal rives i ettertid, samt utenomhusarbeid.
21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år 1871 106935 2 % 72900 -34035
Usikkert om det er behov for 20 ordinære boenheter i 2018, men stort behov for småhus.
21027 Nybygg Håholen 0 17546 0 % 0 -17546
Det er mottatt klage fra naboer på dispensasjonssøknad som er til behandling hos Fylkesmannen. Husbanken har avslått søknaden om investeringstilskudd og det vurderes søknad om boligtilskudd som vil gi et lavere tilskudd enn investeringstilskuddet. Prosjektet er lagt i bero til avklaring av muligheter foreligger. Leter etter ny tomt. Søknad om tilskudd husbanken avslått.
21029 Boliger til funksjonshemmede, 12 stk, Bogafjell 822 7314 11 % 1097 -6217
K2 er vedtatt i SEKF sak 108-16 som totalentreprise. Prosjektet er overtatt oktober 2017 innenfor budsjettramme.
21031 Boliger for vanskeligstilte 1513 15783 10 % 7000 -8783
Tun med 4 småhus på Håbafjell/Brattebø, anbud skal ut i mai 2018. Prosjektet er forsinket og derfor vil noe kostnader forskyves til 2019.
21033 Bofellesskap for personer med psyk. Lidelse, 12 pl, ferdig til 2018 0 568 0 % 568 0
Kjøper tomt av tomteselskapet på Sørbø/Hove. Kun planleggingsmidler i 2018.
21034 FH boliger, 10 boenheter, ferdig 2020 580 1455 40 % 1455 0
Olsokveien. Regulering pågår. 1 gangsbehandling juni 2018.
21036 Boliger til flyktninger 118,359 0   118 118
En bolig måtte spesielt tilrettelegges for en funksjonshemmet beboer.
21037 Tilpasninger Hanamyrveien 394,821 3400 12 % 3400 0
Deler av innvendig rehabilitering er ferdigstilt. Utviklingsavdeling jobber videre med prosjektet i 2018.
21042 Omsorgsboliger m heldøgnstj. For pers m store adferdsutfordringer 28,75 12000 0 % 1000 -11000
Tomteavklaring. Innspill til kommuneplan på tomt på Bråstein. Blir avklart i løpet av kommuneplanrevisjonen i 2018. Sandnes tomteselskap går i forhandlinger om tomtekjøp.
21043 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser 242 984 25 % 984 0
Regulering pågår.
21044 Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd 0 4000 0 % 2000 -2000
Planlagt oppstart regulering høsten 2018.
21045 Rehabilitering kommunale boliger, ca 24 per år 512 8000 6 % 8000 0
Pågår.
21046 Ombygging Skeianegt.14 0 7100 0 % 7100 0
K0 legges fram i juni. Forventer byggestart høst 2018.
25002 Syrinveien 2A 4396 14508 30 % 11508 -3000
I SEKF sak 146-17 ble revidert K2 vedtatt. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Prosjektet har avvik i framdrift da det er stilt rekkefølgevilkår om etablering av fortau i reguleringsplan for tomten. Vegvesenet har overtatt ansvar for saken i forhold til erverv av grunn til fortau, eventuelt ekspropriasjon. Det er nå gitt klare signaler om at IG kan gis. Eksisterende bolig er revet av sikkerhetshensyn. Kontrakt med lavbyder Fakta bygg AS er inngått. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstilles i løpet av fjerde kvartal 2018.
25004 Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år 79,509 13874 1 % 80 -13794
K2 for 2 småhus på Vatne/Dybingen ble vedtatt i SEKF sak 83-17, men i bsak 121/17 ble bygging stoppet og det ble bedt om en vurdering av ny anbudskonkurranse for 4 småhus. Senere gjennomført anbudskonkurranse for 5 småhus på Kleivane og Vatne/Dybingen ble imidlertid kansellert. Vurdering og ny innstilling lagt fram for behandling i SEKF sak 119-17 og i bsak 143/17. Der ble det vedtatt å bygge 2 småhus på Vatne/Dybingen. Gravearbeidene er bestilt separat og anbudskonkurranse for byggeriene er ferdigstilt. Dette for å redusere risiko i prosjektet. Det er avholdt informasjonsmøte for naboer. SEKF har mottatt 2 henvendelser fra naboer som er bekymret for utglidninger, disse er besvart. Kontraktsinngåelse er inngått med grunnentreprenør pågår. Geolog engasjeres via rammeavtale og vil følge grunnarbeidene tett. IG er gitt.
26001 Påbygg Riska BOAS, 29 plasser 232,085 407 57 % 232 -175
Avlagt SEKF sak 166-16, ferdigstilt.
26003 Rundeskogen BOAS 61 plasser 74 7163 1 % 7163 0
Bygg ferdigstilt. Uenighet om sluttoppgjør. Byggeregnskap avlegges tredje kvartal 2018.
26007 Trones BOAS nytt ventilasjonsanlegg 0 875 0 % 0 -875
Byggeregnskap avlagt SEKF sak 061-18.
26017 Rehabilitering omsorgsbygg 1337 15156 9 % 15156 0
9 underprosjekt: 3 ferdigstilt, 1 ikke påbegynt, resten er igangsatt.
26019 Lura BOAS - ombygging stue kjøkken Lura 1 0 317 0 % 317 0
Tatt i bruk desember 2017.
26020 Carport for 8 biler - Lura BOAS 326 469 70 % 469 0
Tatt i bruk desember 2017.
26021 Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. Skyllerom og personalbase 646 154 419 % 154 0
Ferdigstilt mai 2018.
26022 Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmasse Åse boas 0 1000 0 % 1000 0
Ikke påbegynt.
26023 Ombygging Lutsiveien psykiatrisk bolig 37,025 168 22 % 37 -131
Overtatt oktober 2017.
30002 Figgjo skole, sanering og nybygg 714 193599 0 % 145000 -48599
K2 er vedtatt i SEKF sak 84-17 med revidert K2 i sak 52-18 som har en revidert ramme på kr 252,3 millioner, en reduksjon på kr 35,7 millioner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontrakt er inngått med Skanska. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstilles andre kvartal 2019. Budsjett redusert på grunn av noe forsinket fremdrift og endret betalingsplan.
30004 Skoler, utendørsanlegg 757 4791 16 % 4791 0
16 underprosjekt. Noe forsinkelser på grunn av frost. Usikkerhet knyttet til kostnader.
30006 Giske ungdomsskole, utvidelse 0 168 0 % 168 0
Byggeregnskap avlagt SEKF sak 121-17. Avsetning til tilkobling fjernvarme
30007 Buggeland skole, utvidelse 1635 1764 93 % 2079 315
Overtatt august 2017. Ombygging varmeanlegg.
30009 Ny ungdomsskole Bogafjell U18-skole 1178 41445 3 % 15000 -26445
Usikkerhetsanalyse utført (SEKF sak 063-18) og anskaffelse lyses ut i mai 2018. Forventet byggestart tidligst fjerde kvartal 2018. Budsjett nedjustert grunnet noe senere byggestart enn planlagt.
30010 Skaarlia skole 375 1156 32 % 4000 2844
Regulering pågår.
30012 Sandved skole, utvidelse 11,061 0   11 11
Byggeregnskap avlagt SEKF sak 106-17.
30021 Planlegging av elevplasser ved Skeiane ung.skole 21042 134946 16 % 95000 -39946
K2 er vedtatt i SEKF sak 151-16. Delte entrepriser. Arbeidene er igangsatt senere enn opprinnelig framdriftsplan grunnet naboklage på rammesøknad. Fylkesmannen opphevet vedtak på grunn av saksbehandlingsfeil i Sandnes kommune. Ny dispensasjonssøknad ble utarbeidet og vedtatt i august 2017. IG for prosjektet er gitt 24. august 2017. Framdriftskonsekvens på rundt 3 måneder. Nybyggene (tilbyggene) skal stå klare til skolestart 2018, siste tilbygg først i medio august. En skal etter planen starte rivningsarbeider i eksisterende skole i skolens sommerferie, dette vil ikke gjennomføres før en er sikker på at alle tilbyggene er klar for bruk til skolestart 2018. Ferdigstilling av både byggetrinn 1 og 2 er satt til våren 2019.
30023 Austrått skole, utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegget på taket 19,687 0   20 20
Overtatt desember 2017.
30027 Stangeland skole, 4 nye grupperom 53 855 6 % 200 -655
Overtatt mars 2017. Byggeregnskap avlegges juni 2018.
30029 Malmheim skole, utvid. Og modernisering(ferdig 2019) 0 3917 0 % 3917 0
Avklaringer av omfang pågår sammen med byggeprogramkomite bestående av SEKF, hovedverneombud, BHT, miljørettet helsevern, fagstab skole og administrasjonen ved Malmheim skole. Bevilgningen som foreligger i forhold til tidligere planer/omfang er vesentlig lavere enn kalkyler tilsier. En jobber nå med å få fram hvilke tiltak som må gjøres for å lukke HMS-avvik på skolen. Samtidig gjøres vurderinger av hva som er mulig å redusere i forhold til vedtatt arealprogram for skoler samtidig som det skal være funksjonelt og kunne godkjennes av de ulike fagforvaltningsinstansene for skolebygg.
Regulering pågår. Skoleområde må reguleres for å bygge om/utvide skolen. K0 forventes tredje kvartal 2018.
30030 Maudland skole, varmtvann 19,961 0   20 20
Overtatt oktober 2017. Høyt merforbruk (rapportert tidligere). Byggeregnskap avlegges høst 2018.
30032 Rehabilitering skoler 4074 15988 25 % 15988 0
16 underprosjekt. 2 ferdigstilt.
30034 Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skole 166 34893 0 % 5000 -29893
Mulighetsstudie / regulering pågår. Skoleområde må reguleres for å bygge om/utvide skolen. K0 forventes tredje kvartal 2018. Budsjett nedjustert grunnet forsinkelse i prosjektet som gir forskyvning i utgifter.
30035 Vatne skole rehab 49,316 100 49 % 49 -51
Ferdigstilt februar 2018.
30037 Nye elevplasser Sandved 9 2500 0 % 2500 0
Regulering pågår.
35002 Asperholen barnehage, riving 229 805 28 % 805 0
I sluttfasen.
35003 Utendørsanlegg, barnehager 35,388 1000 4 % 1000 0
Pågår. 8 underprosjekt. 3 ferdigstilt.
35004 Figgjo barnehage, påbygg ekststerende bhg med 2 avd 9,808 272 4 % 272 0
Ferdig i løpet av 2018.
35006 Kleivane, ny barnehage med 6 avd. 275 4787 6 % 1500 -3287
Bygget overtatt juni 2017. Byggeregnskap avlegges september 2018.
35007 Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. 0 648 0 % 400 -248
Ferdig i løpet av 2018.
35015 Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 199 580 34 % 4300 3720
Byggeregnskap avlagt i SEKF sak 159-17 med avsetning kr 4,3 millioner.
35019 Rehabilitering barnehager 3923 15230 26 % 15230 0
18 underprosjekt. 8 ferdgistilt
35020 Langgata 72 helsestasjon 89 31537 0 % 3000 -28537
Innvendig riving starter i september. Selve byggingen starter ikke opp før i 2019.
35021 Prosjektering, ny barnehage Hana 0 2000 0 % 1000 -1000
Oppstartsmøte avholdt. Regulering satt på vent. Uklarhet om behov.
35022 Prosjektering, ny barnehage Riska 0 2000 0 % 1000 -1000
Ikke påbegynt. Behov må avklares med barnehage jamfør Riskatun.
40001 ENØK, tiltak kommunale bygg -45,923 3683 -1 % 3683 0
Pågår.
40002 ENØK, utfasing av oljekjel 92 2110 4 % 2110 0
Påbegynt.
40003 ENØk, solvarmeenergi 643,368 621 104 % 675 54
Ferdigstilt april 2018. Blant annet feilprosjektering som medførte noe ekstrakostnader.
40005 Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov 473 10674 4 % 10674 0
Pågår.
41002 ITV-anlegg (kameraovervåking) 164,943 1146 14 % 1146 0
Påbegynt.
41003 Universell utforming 482,094 2126 23 % 2126 0
Kartlegging barnehager, tiltak skoler.
41004 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering 190 5000 4 % 5000 0
Påbegynt.
41008 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier 4,347 2835 0 % 1500 -1335
Delvis påbegynt, måling utført.
41011 Nytt produksjonskjøkken på Vatne 318,824 1154 28 % 1154 0
Overtatt fjerde kvartal 2017.
41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer 16,355 284 6 % 284 0
Påbegynt.
41014 Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring 127,939 1947 7 % 1947 0
Påbegynt.
41015 Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg 4,598 624 1 % 624 0
Igangsatt Stangeland, snart ferdig.
41018 Branntekniske tiltak i barnehager 0 621 0 % 621 0
Kapasitetsproblemer gjør at arbeidet med ajourføringer av branntegninger ikke er påbegynt.
41020 Branntekniske tiltak i helsebygg 827 5519 15 % 5519 0
Austrått BOAS, Trones BOAS og Lunde BOAS ferdigsilt. Lura BOAS og Riska BOAS igangsatt. Rovik BOAS ikke påbegynt.
41021 Branntekniske tiltak i skoler 666 3795 18 % 3795 0
Giske ungdomsskole ferdigstilt. Høyland ungdomsskole, Trones skole, Stangeland skole, Sandved skole igangsatt. Maudland skole er ikke påbegynt. Soma skole - prosjektering.
41022 Branntekniske tiltak i kulturbygg 16 900 2 % 900 0
Skeianetunet eldresenter: Samarbeid med bygningsansvarlig. Fredet bygg som vurderes sprinklet. Arkitekt engasjert.
Fogdahuset: Samarbeid med energirådgiver. Fredet bygg hvor sprinkleranlegget ikke har nok vann. Konsulent engasjert.
Usikkert om nok midler i 2018.
41023 Nedgravde avfallscontainere 693,154 1759 39 % 1759 0
Ganddal og Trones skole ferdigstilt. Forprosjekt Vitenfabrikken og Porsholen skole og barnehage. Sandved skole og barnehage ikke påbegynt.
41025 Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg 490 2569 19 % 2569 0
Alle prosjekt i gangsatt.
41026 Brannsikringstiltak i kommunale boliger 76 2375 3 % 2375 0
Gjelder brannsikringstiltak i gjennomgangsboliger. Tiltak startet i 2017 er gjennomført. Nye tiltak 2018 er i prosjekteringsfase. Gjelder boenheter i Spinnergata, Skonnertveien, Nygårdsgate., Roald Amundsensgate, Sigvat Skaldsvei og robustboliger.
41028 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg 0 950 0 % 950 0
Pågår.
41029 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 508 9639 5 % 9639 0
Påbegynt.
41030 Alarmoverføring og heisalarmanlegg 0 200 0 % 200 0
Påbegynt
41031 Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun 21 3682 1 % 3682 0
Vagleleiren: Oppstart av regulering. Vatneleiren: Ikke påbegynt. Figgjo skole: Mulighetsstudie gjennomført. Avventer videre avklaring. Vatne skole: Mulighetsstudie gjennomført. Regulering ikke påbegynt. Riskatun: Regulering pågår.
41032 Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg 1893 2225 85 % 2225 0
Pågår.
41033 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella 0 2000 0 % 2000 0
Ikke påbegynt.
60001 Bogafjell idrettshall 4,692 342 1 % 0 -342
Byggeregnskap avlagt november 2016, med avsetning på kr 750 000. Ferdig.
60003 Sandnes idrettspark, Giskehall 2 147 5585 3 % 350 -5235
Byggeregnskap avlegges mai 2018, total kostnad om lag kr 97,3 millioner.
60005 Riskahallen rehabilitering 391 10708 4 % 655 -10053
Byggeregnskap avlegges mai 2018, total kostnad om lag kr 75,05 millioner.
60006 Høyland ungdomsskole, utredning av muligheter for ny idrett- og svømmehall 0 500 0 % 0 -500
Dette prosjektet kan avsluttes. Midler flyttes til prosjekt 60009.
60008 Iglemyr svømmehall 29287 149178 20 % 130000 -19178
K2 er vedtatt i bsak 13/18. Byggearbeidene er igangsatt mars 2018. Spunting og utgraving av matjord er ferdigstilt, pelearbeid igangsettes mai 2018. Budsjett justert i henhold til K2.
60009 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole 0 1000 0 % 500 -500
Mulighetsstudie. Usikkerhet i forhold til framdrift. I økonomiplan 2018-2021 er ny idrettshall lagt inn med ferdigstilling i 2020. Dette arbeidet krever rivning av dagens svømmehall på skolen og vil ikke kunne påbegynnes før ny svømmehall på Iglemyr står ferdig i 2020.
60010 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall 32 7000 0 % 5000 -2000
Oppstart forprosjekt april 2018.
60014 Branntekniske tiltak idrettsbygg 55 1040 5 % 1040 0
Påbegynt.
60015 Rehabilitering idrettsbygg 183 1312 14 % 1312 0
Delvis påbegynt.
60017 Fasade Sør Austråtthallen 171,326 408 42 % 0 -237
Overført til prosjekt 60019/60020.
60019 Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak 119 5500 2 % 4500 -1000
Oppstart prosjektering april 2018. Overfører kr 408 000 fra prosjekt 60017.
60020 Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering 7 3000 0 % 3000 0
Må utsettes da fasade må ferdigstilles og gulv skiftes i neste skoleferie som er lang nok
Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 30.05.2018 14:52