Investeringsregnskapet - skjema 2A

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap januar-april Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
Investeringer i anleggsmidler 83935 414425 368998
Per   april er det brukt kr 84 millioner av årets budsjett på kr 414,4 millioner. Dette tilsvarer 20,3 prosent av årets budsjett. Oversikt over alle pågående investeringsprosjekter finnes i budsjettskjema 2B.
Utlån og   forskutteringer 281974 1046508 1046508
Består av utlån til Sandnes eiendomsselskap KF, kr 225 millioner og startlån, kr 57 millioner.
Kjøp av aksjer   og andeler 0 17300 17300
Kr 17,3 millioner gjelder kapitalinnskudd til pensjonskasser. Det er i gjeldende økonomiplan 2018-2021 satt av kr 15 millioner årlig til Sandnes kommunale pensjonskasse og kr 2,3 millioner til KLP.
Avdrag på lån 26452 140000 140000
I gjeldende økonomiplan 2018-2021 er det budsjettert med kr 140   millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken.
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0
Avsetninger 0 0 0
Årets   finansieringsbehov 392361 1618233 1572806
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler 56974 1249104 1249104
Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år ikke tatt opp ordinære lån til finansiering av årets investeringer. Bruk av lånemidler per april på kr 57 millioner gjelder startlånordningen. Dette er en låneordning for innbyggere som har vanskelig   for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken.
Inntekter fra salg av anleggsmidler 18 5000 5000
Det er budsjettert med kr 5 millioner til salg av restareal i utbygde områder. I henhold til økonomiplan 2017-2020 skal det tas en gjennomgang av arealene grønt og grått i kommuneplanen som kan selges. Sandnes tomteselskap KF står for gjennomføring av salg av grønne og grå arealer i kommunen. Ingen salg/avtaler inngått per 30.04.2018. Arbeides med flere ulike områder.
Tilskudd til   investeringer 0 23750 2250
Budsjettert med spillemidler for liten flerbrukshall på Ganddal skole, kr 3,75 millioner og bidrag fra utbyggere til rundkjøring i Hoveveien, kr 20 millioner
Kompensasjon for merverdiavgift 11018 61479 56738
Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er   budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 49669 164013 163863
Kr 140 millioner av budsjettet gjelder startlånordningen. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunen står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen, og disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen. 
    
Kommunen har i tillegg ansvarlige lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet.
Andre   inntekter 11 0 0
Sum ekstern finansiering 117690 1503346 1476955
Overført fra driftsregnskapet 0 95276 95056
Deler   av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 95,3 millioner i 2018. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt.
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0
Bruk av avsetninger 19610 19610 795
Det er per april brukt kr 19,6 millioner av tidligere års avsatte fondsmidler. Dette gjelder i hovedsak avsatte tilskudd fra regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering fra 2017.
Sum finansiering 137300 1618233 1572806
Udekket/udisponert -255061 0 0
Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 28.05.2018 13:45