Driftsbudsjettet - skjema 1B

 

Regnskap

jan-apr

Budsjett

jan-apr

Avvik i kr Avvik i % Års-budsjett Års-prognose
             
Oppvekst skolene            
Ordinær grunnskoleopplæring inkl. fellesutgifter 407586 412295 -4708 -1,1% 963800 2000
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet mindreforbruk på kr 4,7 millioner. Bemanningsmessige justeringer på skolene fra august vil medføre økt bemanning og økte lønnskostnader utover høsten. Reduksjon i andel asylsøkerbarn medfører at FBU i 2018 vil miste tilskudd til asylsøkerbarn som er på om lag kr 2 millioner, men må opprettholde samme bemanning på grunnen av økning i flyktningbarn. Flykningbarn har krav på norskopplæring men generere ikke tilskudd. Innføring av ny lærernorm og innmelding av økt behov på ressurser til spesialundervisningen vil utfordre tjenesteområdet. Skolene vil styre mot balanse ved årets slutt. 
SFO 7991 6783 1208 17,8% 21 898 0
SFO har et merforbruk på kr 1,2 millioner etter april og styre mot balanse ved årets slutt. Av merforbruket på kr 1,2 millioner skyldes kr 216 000 merforbruket til ressurskrevende elever på ungdomstrinnet som har et aktivitetstilbud etter skoletida. Disse utgifter blir også ført på samme tjeneste. 
Voksenopplæring 19152 19528 -376 -1,9% 18595 0
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 376 000. Styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst skole 434729 438606 -3877   1004293 2000
             
Oppvekst barn og unge            
Barnehager inkludert fellesutg 327215 322359 4856 1,5% 714549 18000
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 4,5 millioner per april. Dette skyldes i stor grad mer i utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettert og noe uløst innsparing. Det går 25 flere små barn og 8 færre store barn i private barnehager enn når budsjett ble lagt høsten 2017. Barnehageopptaket er ikke ferdig og det er derfor usikkerhet rundt barnehagenes inntak og kapasitet fra nytt barnehageår. Det er derfor knyttet usikkerhet til hvordan dette, sammen med innføring av pedagognorm og forventet bemanningsnorm fra nytt barnehageår, vil påvirke området. Det er ikke betalt refusjon for sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner og ikke mottatt refusjon for barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sandnes. Det forventes ingen store endringer på antallet barn mellom kommuner.
 
Styrket barnehage har et merforbruk på kr 550 000 per april. Dette skyldes at enheten har økt med 5 stillinger utover rammen på grunn av større økning i spes.ped tilbudet. Det er vanskelig å få tak i kvalifisert vikarer ved sykefravær. Refusjoner knyttet til sykemeldinger dekker derfor deler av merforbruket knyttet til nyansettelser. Det forventes at merforbruket vil øke mot årets slutt.

Barnehagene har et mindreforbruk på kr 230 000 per april. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt. 
PPT, Barnevern og Helsestasjonstjenester 64352 63370 983 1,6% 171708
Overforbruk på lønn grunnet prosjektstillinger finansiert av øremerkede midler. Tildelingsbrev er mottatt og avviket vil bli eliminert når midlene blir overført i juni/juli. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst barn og unge 391567 385730 5839   886257 18000
             
Levekår            
Levekår felles og samordningstjenester 185466 187349 -1883 -1,0% 42833 0
Samordning går i balanse etter april, mens levekår felles har et mindreforbruk. Levekår felles forventer høyere refusjon enn budsjettert for ressurskrevende brukere i 2018, og rådmannen foreslår i perioderapporten at inntektskravet økes med kr 35 millioner. Området styrer derfor mot balanse etter omprioriteringer i første perioderapport. Det er i tillegg usikkerhet knyttet til estimert beløp som er avsatt til avlasterdommen (ØP 2018-21 tiltak L4), her vil det komme ytterlige status til andre perioderapport.
Omsorgstjenester 243480 240176 3304 1,4% 596876 0
Området har et merforbruk på kr 3,3 millioner etter april. Dette skyldes hovedsakelig at årets påske var tidlig på året sånn at noe helligdagstillegg ble utbetalt i april, mens vanligvis utbetales alt i mai. Et omsorgsdistrikt melder om utfordringer i størrelsesorden kr 1,2 millioner knyttet til en ny krevende bruker, men rådmannen anbefaler at enheten søker løsning innenfor egen ramme. Området styrer derfor mot balanse ved årets slutt.
Enhet for funksjonshemmede (EFF) 117682 116974 708 0,6% 306165 0
Enheten har et merforbruk på kr 708 000 etter april, og styrer mot balanse ved årets slutt.
Helse og rehabiliteringstjenester 105723 108523 -2800 -2,6% 278332 0
Området har et mindreforbruk på kr 2,8 millioner etter april. Innenfor området er det kun mestringsenheten som har et  merforbruk på om lag kr 600 000. Legevakten melder om utfordinger med lang og hard influensasesong samt en generell økning i antall pasienter hittil i år. Dette medfører økning i sykefravær blant de ansatte på grunn av økt stress og pålegging av vakter. Det er utfordrende å få ansatt nok sykepleiere på grunn av mange små stillinger. Egen legevaktsbil kom på plass før påske, men uten ekstra bemanning til drift av denne blir den ikke utnyttet godt nok, spesielt gjelder dette på kveld og helg. Området forventes å gå ibalanse ved årets slutt. 
Sosiale tjenester 99730 99293 437 0,4% 239940 -20000
Området har et merforbruk på kr 437 000. Boligtjenesten har meldt om utfordringer knyttet til tomgangsleie og rådmannen vil følge utviklingen nøye fram til 2. perioderapport. Flyktningenheten har store merinntekter knyttet til integreringstilskudd til enslige mindreårige og det forventes at enheten får et mindreforbruk på kr 20 millioner ved årets slutt. Det forventes at NAV og AKS går i balanse ved årets slutt.
Sum Levekår 752081 752315 -234   1464146 -20000
             
Kultur og byutvikling            
Kultur og byutvikling felles 37233 36228 1005 2,8% 37301 0
Fellesområdet har et merforbruk på kr 1 million, men forventer balanse ved årets slutt.
Byutvikling 12882 12526 356 2,8% 35419 0
Merforbruket forventes hentet inn i løpet av året.
Byutvikling selvkost 3015 2042 973 47,6% 1417 0
Merforbruk som følge av mindreinntekter fra gebyrer. Området vil ende i balanse ved årets slutt etter bruk og avsetning til selvkostfond.
Kultur, bibliotek og kulturskolen 36688 37722 -1035 -2,7% 81281 0
Mindreforbruk som følge av vakante stillinger og permisjoner uten vikar. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt.
Sum Kultur og byutvikling 89818 88518 1300   155418 0
             
Teknisk            
Teknisk 66438 63389 3049 4,8% 106813 3500
Merforbruk som følge av vinterdrift. Årsprognose er merforbruk på kr 3,5 millioner før ekstrabevilgninger.
Teknisk selvkost -64685 -64898 213 -0,3% 0 0
Området er i tilbærmet balanse.
Sum Teknisk 1753 -1509 3262   106813 3500
             
Organisasjon            
Organisasjon 38991 39661 -670 -1,7% 97605
Positivt avvik. Styrer mot balanse ved årets slutt.
             
Økonomi            
Økonomi 15479 16144 -665 -4,1% 43990  
Positivt resultat hovedsakelig grunnet underforbruk av lønn. Det er utlyst et årsverk til innovasjonsarbeid i anskaffelser. Styrer mot balanse ved årets slutt. 
             
Rådmannens staber og kommune felles            
Rådmannens stabsenheter 8947 9113 -166 -1,8% 25247
Positivt avvik. Styrer mot balanse ved årets slutt.
Eiendom 36671 36671 0 0,0% 118243
Utbetaling av tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. I balanse per april og forventes også å være i balanse ved årets slutt.
Kommunens fellesutgifter  65251 65026 225 0,3% 321319 2400
På kommunens fellesområde er det et lite mindreforbruk per 1. tertial. Avsetning til pensjon kan reduseres med kr 8,8 millioner. Det er meldt inn behov for tilleggsbevilgninger på til sammen kr 6,2 millioner, se omtale under budsjettjusteringer. Det er også anslått merutgifter på anslagsvis kr 5 millioner til stevning og rettsaker, som gjelder skole- og barnevernstjenestene, som omtalt under rådmannens vurdering. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. perioderapport. 
Politisk virksomhet 5192 5257 -64 -1,2% 19056
I balanse. Styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum rådmann og fellesutgifter 116061 116067 -6 0,0% 483865 2400
             
Sum drift 1840478 1835530 4948   4242 386 5900
             
Sentrale inntekter            
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter -1553843 -1532023 -21819 1,4% -4242386 -35000
Avviket skyldes i hovedsak merinntekter på skatt og rammetilskudd, samt reduserte renteutgifter. For mer detaljer se skjema 1A.
             
TOTALT 286636 303507 -16872   0 -29100
Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 14.06.2018 11:41