Driftsbudsjettet - skjema 1A

  Regnskap Periode-budsjett Avvik Avvik i % Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
1 Skatt på inntekt og formue -718446 -702000 -16446 2,3 % -2335000 -2335000
Akkumulert merinntekt for skatt, sammenlignet med periodisert budsjett, per april er på kr 16,4 millioner. Totalt har kommunen fått kr 718,4 millioner i skatteinntekter i perioden januar til april 2018. Sammenlignet med samme periode i fjor gir dette en skattevekst per april på5,1 prosent. Skatteveksten for landet i samme periode er 4,4 prosent. Se rapporten skatteinngang per april[1] for mer detaljer .
2 Ordinært rammetilskudd -685045 -684480 -564 0,1 % -1672000 -1672000
Per april er det merinntekter på rammetilskuddet, i form av lavere inntektsutjevning, på kr 564 000. Per april er det kun inntektsutjevningen for januar og februar som er bokført. Prognose for inntektsutjevning i mars og april er merinntekter på kr 8,7 millioner. Se rapporten skatteinngang per april[1] for mer detaljer.
3 Skatt på eiendom - - - 0,0 % - -
4 Andre direkte eller indirekte skatter - - - 0,0 % -  
5 Andre generelle statstilskudd -24140 -24140 0 0,0 % -131411 -131411
Andre generelle statstilskudd består hovedsakelig av integreringstilskudd til flyktninger. Kommunen mottar integreringstilskudd i 5 år fra og med bosettingsår. For 2018 mottar kommunen tilskudd for totalt 567 personer bosatt i perioden 2014-2017. I tillegg kommer tilskudd til nye bosatte i 2018. Hittil i år er 25 flyktninger bosatt i kommunen. Totalt tilskudd til flyktninger vil antagelig bli noe høyere enn budsjettert.
6 Sum frie disponible inntekter -1427631 -1410621 -17010 1,2 % -4138411 -4138411
7 Renteinntekter og utbytte -110973 -109947 -1026 0,9 % -424959 -424929
Renteinntekter og utbytte har per april merinntekter på kr 1 million. Prognosen for renteinntekter er merinntekter på kr 1 million ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak høyere likviditet og høyere bankinnskudd med særvilkår enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2018-2021. 3 måneders Nibor har så langt i år også vært noe høyere enn forutsatt. Rådmannen foreslår derfor at renteinntektene økes med kr 1 million i denne saken.

Generalforsamlingen i Lyse AS har fastsatt utbytte for regnskapsåret 2017 til totalt kr 500 millioner. Sandnes sin andel av utbytte utgjør kr 97,7 millioner (19,53 prosent). Utbytte er i samsvar med budsjettforutsetningen.

Styret i SF Kino Stavanger/Sandnes AS foreslår overfor ordinær generalforsamling 23. mai 2018 å utbetale et utbytte til eierne for regnskapsåret 2017 på kr 8,2 millioner. Forutsetningen som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2018-2021 var et utbytte på totalt kr 10 millioner. For Sandnes sin del medfører dette et utbytte som er kr 320.000 lavere enn anslått.
8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 38942 41369 -2427 -5,9 % 99421 99421
Rente- og finansutgifter har per april mindreutgifter på kr 2,4 millioner, og prognosen ved årets slutt er mindreutgifter på kr 9 millioner. Dette skyldes i hovedsak lavere rentenivå i sertifikatmarkedet enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor at renteutgiftene reduseres med kr 9 millioner i denne saken. Det presiseres at det er tidlig i året. Rentemarkedet er imidlertid preget av stabilitet og kommunens likviditetsbudsjett gir et godt anslag på likviditetsnivået ut året.
9 Avdrag på lån 860 860 0 0,0 % 225201 225201
Det budsjetteres med kr 225,2 millioner i avdrag på ordinære lån i 2018. Avdragene regnskapsføres ved årsslutt.
10 Netto finansinntekter / - utgifter -71171 -67718 -3453 5,1 % -100337 -100307
11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk - - - 0,0 % - -
12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve - - - 0,0 % - -
13 Til bundne avsetninger - - - 0,0 % - -
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk - - - 0,0 % - -
15 Bruk av ubundne avsetninger -55884 -55884 0 0,0 % -55884 -53713
Per april er det foretatt bruk avdisposisjonsfond på kr 55,9 millioner. Dette gjelder i hovedsak fondsføringer vedtatt i gjeldende økonomiplan 2018-2021 på kr 54,1 millioner (jfr bsak 183/17).
16 Bruk av bundne avsetninger -5266 -5266 0 0,0 % -5266 0
Per april er det foretatt bruk av bundne fond (øremerkede midler) på kr 5,3 millioner. Dette gjelder blant annet matpenger i SFO og barnehage som ikke ble brukt opp i 2017 og bruk av tidligere års mottatte øremerkede tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.
17 Netto avsetninger -61150 -61150 0 0,0 % -61150 -53713
18 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0,0 % 95276 95056
Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 95,3 millioner i 2018. Regnskapsføringen foretas ved årsslutt.
19 Til fordeling drift -1559952 -1539489 -20463 1,3 % -4204622 -4197375

[1] Rapport for skatteinngang per april

Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 31.05.2018 11:32