Medarbeider

I økonomiplanen er det beskrevet tre gjennomføringsstrategier i forhold til Sandnes kommune som arbeidsplass:

  • Sandnes kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking
  • Sandnes kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver og en helsefremmende arbeidsplass
  • Sandnes kommune skal legge aktivt til rette for kompetanseheving og jobbkvalifisering 

Sykefraværet er per april 2018 på 9,4 prosent mot 8,8 prosent i tilsvarende periode i 2017. Sykefravær per april 2016 var 8,1 prosent.

Tabellen under gir en oversikt over måleparameter innen medarbeiderområdet.

Medarbeider 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring i %
Antall ansatte per desember 2017/2016 5777 5501 5 %
Tallene for antall ansatte er hentet fra KS sin statistikkpakke per desember 2017 og 2016. Grunnen til dette er at det per i dag ikke er mulig å ta ut tall per 30. april som tilsvarer de tallene som benyttes i årsrapporten. Inntil man klarer å ta ut sammenlignbare tall er det valgt å bruke tall per desember året før. Årsaken til økningen i antall stillinger er flere virksomheter. 
Antall årsverk per desember 2017/2016 4444 4212 6 %
Tallene for antall ansatte er hentet fra KS sin statistikkpakke per desember 2017 og 2016. Grunnen til dette er at det per i dag ikke er mulig å ta ut tall per 30. april som tilsvarer de tallene som benyttes i årsrapporten. Inntil man klarer å ta ut sammenlignbare tall er det valgt å bruke tall per desember året før
Sykefravær målt mot fjoråret 9,4% 8,8 %  
Sykefravær har økt sammenlignet med forrige år, og er målt for 1. kvartal 2018 og sammenlignet med 1. kvartal 2017. Ser en tilbake til 2016, var sykefraværet på 8,1 prosent. Det er fokus på reduksjon av sykefraværet i Sandnes kommune. HR har i år startet opp "Sykefraværsprosjektet 2017-2019" og det har vært avhold ledersamlinger for å øke kompetanse og inspirere til arbeidet for reduksjon av sykefraværet. Hovedmålet med prosjektet er å finne målrettede tiltak fom kan gi positiv effekt over tid. Kommunens mål for sykefraværet er 6,5 prosent. Målet anses å  være ambisiøst i kommunal sammenheng. 
Antall lærlinger 102 Mangler tall 0 %
Måltall for 2018 er 130 lærlinger, arbeidet med inntak for høst 2018 pågår. Totalt antall søkere er 182. Det ble ikke foretatt telling av antall lærlinger per 30.04.2017.
Medarbeidersamtaler gjennomført i Kompis i perioden 967 Mangler tall 0 %
Det er gjennomført 967 medarbeidersamtaler registrert i Kompis per 30.04.18
Antall HMS-avvik i perioden 1477 1031 43 %
Økning i antall registrerte hendelser skyldes i hovedsak at flere ansatte har blitt kjent med systemet som brukes for å kunne melde om uønskede hendelser.
Herav vold trusler om vold og utagering 70 % av totalen 1085 790 37 %
Økning i antall registrerte hendelser skyldes i hovedsak at flere ansatte har blitt kjent med systemet og at det har vært en økt bevissthet for å melde denne type hendelser.
Publisert: 14.05.2018 11:53
Sist endret: 28.05.2018 11:59