Sentrale staber

Strategi Status
Tverrfaglig samarbeid -styring av konsernet  
Status: Forberedelser med hensyn til arbeidsplassorganisering og arbeidsprosesser i nytt rådhus pågår. Møter med hver enhet og felles workshop er fullført. Rådmannens konserngruppe er i funksjon og tversgående/strategiske oppgaver har fokus. Koordinator sentrum deltar. Felles dialogmøte med daglige ledere er avholdt. Oppfølging av åpenhetsrapporten er fulgt opp i eget arbeidsmøte.
Aktivt lokaldemokrati – åpenhet og involvering  
Status: Ruten byrom som prioritert tilgjengelig offentlig uterom, er ført fram til godkjent K1. Konsept for økt åpenhet og tilgjengelighet i nytt rådhus og primært 1. etasje er ikke påbegynt. Konsept for møblering pågår, inkludert digitale løsninger på veiviser i bygget.
Identitet og stedsskaping – ny kommune  
Status: Fellesnemda for Nye Sandnes har 4 politisk ledede temagrupper som arbeider parallelt. Temagruppe 1 har ansvar for symboler, identitet og felles kultur. Gruppen har blant annet gitt barn og unge i oppgave å gi innspill til nytt byvåpen. Temagruppe 2 har ansvaret for forberedelser i henhold til prinsippdokumentet om lokaldemokrati. Temagruppe 3 arbeider med saks- og delegasjonsreglement for ny kommune. Den siste gruppen har i oppgave å forberede kommunevalget i 2019. Temagruppene rapporter til fellesnemda.
Ny kommune - attraktiv arbeidsplass  
Status: Fellesnemda har etter innstilling fra partssammensatt utvalg, godkjent omstillingsavtalen for etableringsfasen. Videre er rådmann og toppledergruppen i ny kommune ansatt. Organisasjonsstrukturen og hovedgrepene om lokalisering av tjenester (utenom skoler, barnehager, BOASer) er forventet lagt frem for fellesnemda i juni 2018.
Ny kommune- målrettet samfunnsutvikler innenfor økonomisk forsvarlige rammer  
Status: Fellesnemda har fått orientering om de to kommunenes vedtatte økonomiplaner og hovedutfordringer framover. Årsregnskapene er ikke tilsvarende framlagt ennå. Begge kommunene reviderer sine kommuneplaner nå. I høringsperioden vil det være nødvendig å ha en grundig felles gjennomdrøfting av disse med tanke på samordning til en ny felles kommune. Vedtak om å lage en reiselivsstrategi er godkjent i begge kommunene og arbeidet er startet. Felles befaring i blant annet Flåm ble gjort i april, og her deltok også nabokommuner, regionale reiselivs- og næringsaktører.
Publisert: 28.05.2018 12:14
Sist endret: 28.05.2018 12:20