Oppvekst barn og unge

Strategi Status
Sikre grunnleggende ferdigheter blant barn og unge- uavhengig av familiebakgrunn  
Status: Kontinuerlig arbeid i alle virksomheter. Blant annet USB (utviklingsstøttende barnehage), styrking av helsestasjon/skolehelsetjenester og tjenesteutvikling av psykisk helse til barn og unge i BFE.
Prioritere tidlig innsats, helsefremming og forebygging i utvikling av tjenestetilbudet  
Status: Dette vært satsingsområde i flere år. I henhold til blant annet barnefattigdomsplan og plan for psykisk helsearbeid skal tjenesteområdet i inneværende planperiode vurdere samarbeidsverktøyet BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) og eventuell etablering av Home Start.
Sikre gode overganger mellom barnehage, barneskole- og ungdomsskole og videregående (gjennom tverrsektorielt samarbeid)  
Status: Kvalitetsplan for barnehager skal revideres og det er besluttet at en da skal lage en felles kvalitetsplan for barnehage og skole. En felles plan skal blant annet tilrettelegge for god overgang barnehage - skole.
Gi rom for mangfold gjennom åpenhet og respekt for ulikhet  
Status: Dette er nedfelt i barnehagenes rammeplan og jobbes systematisk med i barnehagene. Deltakelse i Mitt Liv har som mål å utvikle tjenester i tråd med denne strategien. 
Klart språk i all formidling, hvor tekst og innhold utformes slik at alle kan forstå  
Status: Kontinuerlig arbeid i alle virksomheter. 
Legge til rette for deltakelse og medvirkning som ivaretar alle grupper innbyggere, både for brukermedvirkning på tjenestetilbud og i planprosesser  
Brukermedvirkning både på individ og systemnivå er et av tjenesteområdenes satsingsområder i 2018. Oppvekst barn og unge, sammen med oppvekst skole, har besluttet å inngå samarbeid med forandringsfabrikken, samt deltakelse i deres storbynettverk Mitt Liv.
Vektlegge tverrsektorielt samarbeid og informasjonsdeling  
Status: Samarbeid og informasjonsdeling er sentralt for å kunne gi rett hjelp til rett tid og for å arbeide i tråd med målet om tidlig innsats. 
Utnytte ny teknologi og skape en organisasjonskultur for innovasjon  
Status: Digitalisering er et satsningsområdet for alle virksomhetene i tjenesteområdet. Flere virksomheter har siste år oppgradert pc-park for å legge til rette for dette. 
Arbeide kunnskapsbasert ved å utnytte ny forskning og anvendt kunnskap  
Status: Alle virksomheter i tjenesteområdet driver tjenesteutvikling basert på forskning. Dette i tråd med blant annet mål i psykisk helseplan. Innholdet i satsingen på barnehageområdet (utviklingsstøttende barnehage) bygger på tilgjengelig forskning på hva som er sentrale bestanddeler for en kvalitetsbarnehage
Være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking  
Status: Alle enhetene har sine kompetanseplaner. BFE har en egen strategi for utvikling av virksomheten. Barnehagenes store satsing, utviklingsstøttende barnehage, handler blant annet om dette.
Publisert: 28.05.2018 12:16
Sist endret: 28.05.2018 12:33