Økonomi

Strategi Status
Klart språk i all formidling, hvor tekst og innhold utformes slik at alle kan forstå  
Status: Perioderapporten har blitt utviklet til å bli en elektronisk rapport fra 2018. I tillegg vil alle økonomi- og aktivitetsrapporter framover også publiseres elektronisk.
Vektlegge tverrsektorielt samarbeid og informasjonsdeling, internt og i samarbeid med andre kommuner  
Status: Tverrsektorielt samarbeid og informasjonsdeling er nøkkelen til gode anskaffelser av varer og tjenester som dekker brukernes behov. Kurs og foredrag samt opplæring internt foregår kontinuerlig. 
Utnytte ny teknologi og skape en organisasjonskultur for innovasjon  
Status: Det satses på utvidet bruk av systemer og moduler som innkjøpsanalyse, konkurransegjennomføringsverktøy og e-handel. Elektroniske løsninger og nettversjoner av rapporter er stadig under utvikling for å få bedre og enklere tilgang til saker som skal til politisk behandling. Lønn og regnskap har satt i gang et eget digitaliseringsprosjekt for se på rutiner og kartlegge muligheten for å ta i bruk ny teknologi på manuelle rutiner. Det er laget en prioritering over hvilke rutiner som er enkle å gjøre noe med og hvilke som er viktige ut fra volum men som kan være mer tidkrevende å gjøre noe med. Følgende rutiner og moduler er endret, tatt i bruk eller vil bli tatt i bruk i nær framtid:
-Elektroniske sykemeldinger og egenmeldinger. Det er fremdeles mye manuelle behandlinger som foretas av sykmeldinger. Automatisk tildeling av sykmeldinger til ledere og automatisk overføring av opplysninger fra Altinn til HRM lønnssystem er under utvikling
-Det er Innført elektroniske skjemaer og eordre som grunnlag for utfakturering på Matservice 
- Vederlagsberegning: (gebyrer på sykehjemsplasser), nye maler er utarbeidet. Disse er bedre tilpasset brukernes behov og gir mindre manuell behandling. 
- Eget prosjekt for å reduserer antallet fakturaer som betales etter forfall. 
- Automatisering vedrørende stopp av fakturaer med samme fakturnummer for å unngå dobbeltbetaling 
- Ny modul som gir flere alternative distribusjonskanaler ved utsendelse av fakturaer etter kundens ønsker. (avtalegiro, vipps faktura, digital postkasse eller eventuelt utsendelse på papir.) Målet er at det i fremtiden kun sendes ut elektroniske fakturaer til kundene. 
-Elektronisk inngående faktura; det er fremdeles stort fokus på å få flere leverandører til å sende elektroniske fakturaer. Per i dag mottas 83% elektronisk som er en økning i forhold til fjoråret hvor prosenten var 80%. For å redusere antallet manuelle ytterligere, planlegges det å sende brev ut til alle leverandører som fremdeles leverer manuelle fakturaer hvor en ber om at de går over til å sende elektroniske fakturaer til kommunen.
Det er og meldt inn følgende forslag til RPA pilotprosjektet (bruk av robotteknologi) 
• automatiske kontroller av faktura
• automatisering av gebyrer for sykehjemsplasser (vederlagsberegning)
• automatisering av returpost som er feiladressert
Være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking  
Status: Det legges til rette for at den enkelte ansatte skal kunne få en faglig utvikling ved å gi intern opplæring, utveksling og deling av kompetanse internt. Rådgivere i anskaffelser gjennomgår KS sitt sertifiseringskurs. Det er også satt opp løp via «KOMPIS» for opplæringen/kompetanseutviklingen. 
Sandnes kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver og en helsefremmende arbeidsplass  
Status: Det arbeides aktivt med å være en inkluderende arbeidsgiver.  Det er jobbet systematisk med medarbeiderundersøkelsen og det er satt fokus på ulike områder. Det arbeides kontinuerlig for å ha et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, og det er lagt opp til kombinerte fag- og arbeidsmiljøutviklende samlinger.
Sandnes kommune skal gå foran på miljøvern og klima gjennom innkjøp, energiløsninger i kommunale bygg og effektiv arealutnyttelse   
Status: Nytt rådhus er under oppføring, dette blir bygget i henhold til krav stilt til «fremtidens byer» -
konseptet som stiller til krav til materialkvaliteter, energiløsninger og sluttregnskap i forbindelse med CO2-utslipp ut over gjeldene miljøkrav. Når anskaffelser foretar innkjøp legges hovedkontormodellen til grunn.
Publisert: 28.05.2018 12:14
Sist endret: 28.05.2018 12:22