Kultur og byutvikling

Strategi Status
Sikre grunnleggende ferdigheter blant barn og unge- uavhengig av familiebakgrunn  
Tilrettelegge for at hele befolkningen aktivt kan delta og bli hørt i lokaldemokratiet samt deltakelse og medvirkning som ivaretar alle grupper innbyggere, både for brukermedvirkning på tjenestetilbud og i planprosesser  
Status: Det er gjennomført medvirkningsopplegg og informasjonsmøter knyttet til utforming av kommuneplan, sentrumsplan og IKDP Forus. I forbindelse med sentrumsplanen er det også testet ut en digital medvirkningsløsning knyttet til kart. 
Tilrettelegge for et mangfold av kultur- og fritidsaktiviteter  
Status: I 2018 skal det markeres 10-års jubileum for kulturhovedstadsåret. Planleggingen er godt i gang, og et av de større arrangementene i denne sammenheng er Barnas By som skal arrangeres i juni. 
Fremme en aktiv livsstil for hele befolkningen gjennom tilrettelegging for aktivitet, møteplasser, kultur- og naturopplevelser  
Status: Følgende mobilitetsprosjekt er igangsatt eller under etablering: Beat the street (avventer respons fra fylkeskommunen), Hjem, jobb, hjem og sykle til jobben-aksjonen. Utplassering av elsykler til utlån gjennom Hjem, jobb, hjem. Kartlegging av kommunens grøntforbindelser i forbindelse med kommuneplanarbeidet.
Utnytte og tilrettelegge kommunale bygg for bydelsfunksjoner som fritid og idrett, møteplasser, frivillighet, frivillig organisasjonsarbeid, kultur, senioruniversitet/etterutdanning  
Status: Kulturavdelingen jobber kontinuerlig med å øke fokus på dette feltet innenfor resten av organisasjonen. Best lykkes vi med sambruk i de byggene som tilrettelegges for dette. 
Prioritere hovedvekten av fremtidig boligutbygging langs hovedkollektivaksen og i senterområder i tråd med «strategi for fortetting og transformasjon»  
Status: I forslag til ny kommuneplan er det utviklingsstrategier, forslag til nye utbyggingsområder og bestemmelser som bidrar positivt til utvikling i senterområdene og hovedkollektivtraseen. Arbeidet med regulering av bussveitrase har kommet noe videre, men har forsinket framdrift som konsekvens av økende kostnader for hele bussveiprosjektet. 
Ivareta boligsosiale hensyn gjennom varierte boligstørrelser og områdekvalitet for alle beboergrupper i alle by - og boligområder  
Status: Dette fokuseres fortløpende gjennom reguleringsplanarbeid. Gjennom kommuneplanprosessen er det pekt ut 10 nye områder egnet for etablering av såkalte småhus/robustboliger - et tilbud til de aller svakeste gruppene i boligmarkedet
Videreutvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem med god kollektivtransport og gode gang-, sykkel- og turveger  
Status: Deltakelse/koordinering i arbeidet med bymiljøpakken. Forberedelse og oppføling av aktuelle gang, sykkel og kollektivsprosjekter i bypakken. Utredning om etablering av nytt togstopp på Lura.  Utarbeide strategi for sammenhengende grøntdrag i kommunen. Dialogmøter med Kolumbus om forbedringa av kollektivtransporttilbudet. 
Kommunen legger målsettinger for endret reisemiddelfordeling og sammenheng mellom de enkelte transportformer i Lokal transport- og mobilitetsplan til grunn i kommunens planarbeid  
Status: Er innarbeidet i kommuneplanforslaget
Utvikle Sandnes sentrum med attraktive byrom og stedskvalitet og senter for næringsutvikling, kultur, sosiale møter og offentlig tjenestetilbud. Samt ivareta Sandnes-historien gjennom en bevisst holdning til kulturminner  
Status: Mulighetsstudier for langsiktig utvikling av Sandnes sentrum er utviklet av 3 ulike kompetansemiljø. Disse legges til grunn for videre utarbeidelse av ny sentrumsplan. Er i sluttføring med kulturminneregister. Utarbeidet kunnskapsgrunnlag om en rekke kulturmiljø i kommunen, blant annet Elveparken.
Styrke Sandnes sin identitet som landbrukskommune ved å tilrettelegge for urbant friluftsliv og urbant landbruk som kan gi positive bidrag til aktivitet, nærmiljø og livskvalitet  
Status: Forsøksprosjekt med parsellhagedyrking knyttet til Varatun gård - et samarbeidsprosjekt mellom kultur og landbrukskontoret. Areal øremerket for parsellhager lagt inn i kommuneplanforslaget
Bevare viktige naturverdier, reparere tidligere miljøskader og tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen  
Status: Oppstart av verdikartlegging av kommunens friluftsområder - midler innvilget av Rogaland fylkeskommune. Pågående arbeid med revisjon av miljøplan. 
Være en attraktiv hyttekommune med bærekraftig forvaltning av hytte- og friluftsområdene  
Status: Er utarbeidet egen hyttestrategi og strategi for småbåthavner. Er en del av kommuneplanen 
Gå foran på miljøvern og klima gjennom innkjøp av kjøretøy, energiløsninger i kommunale bygg og effektiv arealutnyttelse  
Status: Kommunen er Miljøfyrtårnbedrift
Klart språk i all formidling, gode nettsider samt være en organisasjon som gjør nytte ny teknolog og skaper en organisasjonskultur for innovasjon  
Status: Sluttført arbeid med scanning og digitalisering av historisk byggesaksarkiv. Er gjort tilgjengelig for publikum. Pilotkommune for Norkart sin storsatsing "Den Digitale kommune". Særlig fokus på utvikling av enkle søknadsløsninger for byggesak. Utvikler ny digital saksbehandlingsløsing for byggesak sammen med sakarkivleverandør, etter modell fra KS/ felles nasjonal løsning. Er blant pilotkommunene i landet her. Deltar i nasjonale prosjekter for utvikling av digitale brukerløsninger og saksbehandlingsløsninger på reguleringsplanfeltet. 
Oppgrader kommunens kartsystemer  
Status: Mye fokus på oppdatering av matrikkel i forbindelse med Nye Sandnes. Jobber med etablering av skybaserte kartløsninger i kommunen. 
Publisert: 28.05.2018 12:15
Sist endret: 28.05.2018 12:31