Kommunale foretak

Sandnes eiendomsselskap KF

Drift

Driftsbudsjettet i Sandnes eiendomsselskap er stramt og det prioriteres nøye hva en benytter midlene til.

SEKF har i per 30. april 2018 fakturert internhusleie til kommunen på kr 345,2 millioner og kommunale foretak kr 5,2 millioner. Husleie for bygg som ferdigstilles i løpet av budsjettåret vil bli fakturert mot årets slutt. Det antas at budsjett for internhusleie vil gå i balanse.

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold finansieres gjennom internhusleie. Alle disse områdene ligger innenfor budsjett.

Kostnader til energi, renhold og brukerstyrte driftsoperatørtjenester finansieres gjennom tilskudd fra kommunen. Årsprognose for kostnader til renhold og brukerstyrte driftsoperatørtjenester er i henhold til budsjett, gitt dagens utvikling. Det ligger imidlertid an til å bli et merforbruk innen energiområdet på om lag kr 9,2 millioner da det i første kvartal 2018 har vært en prisstigning for strøm på 27,5 prosent.

LOS er ny leverandør av strøm til kommunen fra januar 2018. Deres prognose for strøm og nettleie er på totalt kr 36,2 millioner ved utgangen av året. Denne prognosen er laget med utgangspunkt i tall mottatt fra Lyse for tidligere forbruk og sesongvariasjoner, prisforventninger og så videre. I tillegg til strøm er det energikostnader relatert til gass, flis og fjernvarme, som i 2017 var på totalt kr 8,8 millioner. Gitt at disse kostnadene blir like i 2018 er totalprognosen for energi i 2018 kr 45 millioner. Budsjettet for energi i 2018 er kr 35,8 millioner. Dette gir et estimert avvik mellom prognose og budsjett er kr 9,2 millioner kr. Prisøkningen skyldes kald og tørr vinter i Norge og Europa ellers. Sett i forhold til spotmarkedet har kommunen likevel hatt en gevinst ved bruk av LOS som energimegler på kr 720 000 for de tre første månedene i 2018.

Investering

Investeringsregnskap per 30.04.2018 Regnskap januar-april Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum investeringsinntekter           45 824          337 445 13,6 %
Sum investeringsutgifter         192 770       1 216 879 15,8 %
Sum finansieringstransaksjoner                    -                        -    
Netto finansbehov         146 946          879 434 16,7 %
Finansieres slik:      
Bruk av lån inkl. startlån         225 000          872 071  
Mottatt avdrag på utlån                    -                        -    
Bruk av disposisjonsfond                    -                        -    
Bruk av bundne investeringsfond              7 363               7 363  
Overføring fra drift                        -    
Sum finansiering         232 363          879 434  
Udekket (+) / udisponert (-)          -85 417    

Bystyret har bestilt investeringsprosjekter med utgifter tilsvarende kr 1,2 milliarder i 2018. Det er også søkt om videreføring av kr 273,2 millioner fra 2017. Per april er det brukt kr 192,8 millioner.

Det er som forventet lav belastning første del av året, sett opp mot samlet årsbudsjett. Dette fordi det i stor grad er prosjektering som pågår i alle årets nye prosjekter de første månedene, mens de går til gjennomføring i løpet av sommeren og høsten. Prognose rapportert 1. tertial gir forventede investeringsprosjektutgifter på kr 1,07 milliarder for innværende år.

Årsak til forventning om reduserte utgifter for 2018 er blant annet et vesentlig underforbruk på brannstasjonen (prosjekt 10013-10016) og Riskahallen (prosjekt 60005), samt forsinket fremdrift i noen store prosjekt. I flere av disse prosjektene er det krevende tomteavklaringer eller tidkrevende reguleringsarbeid som påvirker framdrift i prosjektene. Dette gjelder blant annet Sviland skole, Langgata 72/76 og småhus. Det er også forventet betydelig lavere investeringer i boenheter i henhold til bestilling fra boligsosial handlingsplan.

Sandnes kunst- og kulturhus KF

Publikumsbesøket samlet per april ligger godt over tilsvarende periode i 2017. Det er god grunn til å forvente et høyere antall besøkende for 2018 enn 2017. Periodisert regnskap per 31. mars 2018 har samlet (inkludert RAS) et merforbruk på omlag kr 120 000, hvorav RAS har et mindreforbruk på omlag kr 610 000. Øvrig drift (eksklusiv RAS) har et samlet merforbruk på omlag kr 730 000. Årsaken er kombinasjon av mindre billettinntekter og noe mer utgifter knyttet til musikalen Billy Elliot enn budsjettert.

Det er en realistisk mulighet for at en ved årets slutt kan gå i regnskapsmessig balanse. Det er for tidlig på året til å kunne si noe om dette, ettersom november og desember normalt er de viktigste inntekts-månedene, men foretaket vil sannsynligvis dra med seg merforbruk fra 2017 videre inn i 2019.

Sandnes parkering KF

Foretaket er opptatt av å dekke kundenes behov, etterleve kommunens politiske beslutninger og være en strategisk aktør i forbindelse med byens utvikling og vekst.

Regnskapet per april 2018 viser at foretaket har et foreløpig resultat på kr 1,31 millioner mot et periodebudsjett på kr 355 455. Sum driftsinntekter er for samme periode på kr 6,87 millioner mot budsjettert kr 6 135 075. Det antas å være flere årsaker til økningen, hvor øket bemanning og redusert sykefravær er to viktige elementer. Budsjettene bærer preg av forsiktighet på grunn av all usikkerheten knyttet til elbiler og bomringen. Videre har det vært et øket fokus på å motivere arbeidsreisende til å benytte offentlig kommunikasjon («Hjem-jobb-hjem», sykkel eller gå).

Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til de praktiske og økonomiske konsekvensene av at el-biler kan parkere gratis på offentlige plasser. Det ble i mars 2016 vedtatt ny parkeringsforskrift som trådte i kraft 1. januar 2017, og dette medfører flere endringer med ulike tidsfrister som er fastsatt i forskriften og som påvirker parkeringssituasjonen i Sandnes. Noen av disse endringene må behandles i bystyret før iverksetting. Foretaket og bransjen generelt avventer fortsatt den lovede veileder til den nye forskriften. Arbeidet med registrering i det nye HC-registeret pågår, og det arbeides videre med evaluering av antall og egnede steder for oppsetting av ladestasjoner. Budsjettering av dette arbeidet er svært vanskelig på grunn av risiko for gammelt kabelopplegg som kan måtte skiftes ut for foretakets regning.

Tidligere styremedlem Karen Irene Stangeland er blitt erstattet av Sunniva Fjogstad.

Datterselskapet Sandnes parkeringsdrift AS har fått utvidet styre i samsvar med anbefaling fra Rogaland Revisjon IKS. Selskapet har per april et foreløpig resultat på kr 4,29 millioner. Det forventes ikke et slikt resultat ved årets slutt, da det gjenstår refusjon til noen av eierne av andel parkeringsavgift og andel abonnementsinntekter. Foretaket merker en nedgang i salget av årsabonnementer på grunn av overgang til el-biler og på grunn av økonomiske situasjonen i regionen.

Regnskapsrutinene for begge selskaper har blitt revidert i samarbeid med ønske fra revisorene, og dette er nå på plass. Innarbeidingen av de nye parkeringshusene i Nygaardshagen og Bystasjonen tar tid. Antall parkeringer i Bystasjonen har økt mye etter det ble vedtatt at man kan stå der to timer uten å betale p-avgift, men inntektene har blitt redusert. Styret har vedtatt avvikling av ordningen, men dette er utsatt i påvente av en gjennomgang av potensiell teknisk løsning med registreringsnummer gjenkjenning. Antallet ileggelser i 1. tertial har i 2018 kommet opp i 3 932 mot 2 731 i 2017, en økning på 43 prosent. Antallet klager har som forventet økt, og for 1. tertial er økningen på 155 prosent. Årsakene til dette er sammensatt, og den viktigste grunnen er at bestemmelsene i den nye forskriften fører til en lavere terskel for klager.

Arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet i organisasjonen fortsetter, og sykefraværet er redusert fra 35,8 prosent til 26,1 prosent. 

Sandnes havn KF

Sandnes havn KF har per 1. kvartal et driftsresultat på kr 13 000 mot et periodisert budsjett på kr 100 000. Ordinært resultat er på kr 1,12 millioner mot et periodisert budsjett på kr 1,33 millioner. Starten på året har vært positivt, med høyere aktivitet og godsvolum enn samme periode i 2017. Godsmengden over offentlig kai er per 30. april på 76 986 tonn mot 63 860 tonn på samme tidspunkt i 2017. Økningen er i hovedsak relatert til høyere aktivitet i regionen og utskipning av forurenset masse til Langøya. 

Foretaket har en stor andel av aktiviteten knyttet til bygge- og verkstedsbransjen i regionen og forrige års negative trend har nå snudd. Det er altså tegn på at aktiviteten øker i flere segmenter. 

Sandnes havneterminal AS, som eies 100 prosent av Sandnes havn KF, har hatt en omsetning i første kvartal 2018 på kr 4,2 millioner, mot kr 3,5 millioner første kvartal 2017. Resultatet i første kvartal er negativt med kr 46 000, mot negativt kr 873 000 samme tidspunkt i 2017. Det har vært kostnadskrevende å ha terminaldrift på to steder og dette vil bedres når de siste to lagerbyggene på Lura er ferdigstilt nå i vår og all drift i indre havn avsluttes. 

Sandnes tomteselskap KF 

Bolig

Noen prosjekt har tatt litt lenger tid enn planlagt. Dette gjelder først og fremst et delfelt på Kleivane. Årsaken til utsettelsen er en omprosjektering av undergangen ved Ålgårdsveien. Foretaket forventer oppstart over ferien i år. 

Det avholdes i vår prosjektkonkurranse for kun fem rekkehus på Kleivane. Disse tomtene er de eneste foretaket har byggeklar i første tertial. Alle andre byggeklare tomter ble solgt i 2017. I 2017 ble det solgt 110 byggeklare tomter via prosjektkonkurranse modellen, de aller fleste av disse boligene er også solgt av utbyggerne. 

Andre prosjekt som kommer framover er rekkehus på Austrått, Sørbø Hove og Bogafjell. I tillegg utvikles et prosjekt i Åsveien på 11 enheter. 

Det planlegges oppstart av et felt på Hommersåk i løpet av høsten 2018 eller våren 2019. Salg av tomter på Sandved (i forbindelse med høyspenten) avventes til endelig godkjent plan. Oppstart på Høle forventes i løpet av året, det forutsetter at innsendt dispensasjonssøknad imøtekommes. 

Næring

Én næringstomt er solgt og overlevert i Kvelluren. Dette var den siste tomten i Kvelluren og byggearbeidene er i gang. Denne tomten skal nyttes av Nettbuss som parkeringsplass for bussene når de flytter fra Havneparken. Én tomt er solgt til Biolink/Svaboe på Foss Eikeland og byggearbeidene starter før ferien. Første tomt på det nye næringsarealet på Hesthammer er solgt, og foretaket forventer 1-2 salg til i løpet av året. Foretaket har tre tomter på Stangeland for salg, to av tomtene er det gitt kontraktsforslag på. 

Sentrum

Foretaket jobber med to hovedprosjekt i sentrum, Skeiane og Havneparken. Byggearbeidene både på A6 og A7 er i gang. Justering av deler av områdeplanen for Havneparken forventes godkjent tidlig høst. 

Reiseliv

Foretaket har levert inn forslag på et areal i forbindelse med kommuneplanrulleringen som er tiltenkt reiseliv på Lauvik. Noe forberedende arbeid er påbegynt. 

Foretaket har god likviditet og foreløpig prognose er noe i underkant av opprinnelig budsjett.

Publisert: 25.05.2018 13:59
Sist endret: 28.05.2018 11:44