Ledig likviditet

Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2015 til 1.tertial 2018. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd.

(i hele 1000 kr)

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

30.04.2018

 

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Innskudd hos hovedbankforbindelse (1)

854

100

1030

85

1191

85

970

83

Innskudd i andre banker

 

 

200

15

204

15

205

17

Andelskapital i pengemarkedsfond

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkte eie av verdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet

854

100%

1230

100%

1395

100%

1175

100%

Kommunens gjennomsnittlige avkastning

2,29%

1,56%

1,40%

1,53%

Avkastning benchmark (3 mnd nibor)

1,29%

1,07%

0,89%

1,00%

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største tidsinnskudd

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største enkeltplassering (2)

NOK 0 mill

NOK 200 mill

NOK 204 mill

NOK 205 mill

1) Eksklusiv skattetrekkskonto

2) Utenom hovedbankavtale

Likviditeten per 31.desember i årene 2015-2017 er gitt ved regnskapstall ved årsslutt, i form av balansetall. Det vil si at et øyeblikksbilde av kommunens kasse og bank per 31.desember. Ved tertial rapporteringen benyttes et gjennomsnitt for den faktiske likviditeten i perioden.

Kommunen Tallene i rapporten er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene (med unntak av likviditetsbudsjettet hvor Sandnes eiendomsselskap KF er inkluder) har god likviditet og den er redusert med 220 MNOK fra 31. desember 2017. I tillegg til den kortsiktige likviditeten på 1 175 MNOK har kommunen 137 MNOK innestående på skattetrekkskonto per 30. april 2018. Kommunen har 506 MNOK plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak per 30. april 2018. Henholdsvis 301 MNOK i SR-bank og 205 MNOK i Sandnes sparebank. Størrelsen på denne type innskudd varierer ut ifra svingningene i likviditeten. Kommunen har gjennomsnittlig hatt 584 MNOK plassert på denne type konti i 1.tertial. Gjennomsnittlig avkastning på disse midlene tilsvarer en årsrente på 1,66 prosent. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet (inkludert konti med 31 dagers varslingsfrist for uttak) tilsvarer en årsrente på 1,53 prosent.

Kommunen hadde 204 MNOK plassert i Sandnes sparebank ved utgangen av 2017, som har økt til 205 MNOK per 30.april 2018. I henhold til rammene i finansreglementet har ikke kommunen anledning til å plassere mer enn 200 MNOK i Sandnes sparebank med bakgrunn i at banken har en forvaltningskapital i intervallet 20 – 35 MRD. Rådmannen var ikke oppmerksom på at kommunen er i brudd med finansreglementet per 31. desember 2017. Innskuddet var på 200 MNOK når det ble foretatt, og bakgrunnen for økningen skyldes opparbeide renter på innskuddet. Kommunen har i 1.tertial blitt oppmerksom på at innskuddet overskrider rammene, og uttak fra kontoen på 10 MNOK har blitt varslet i slutten av april. Kontoen har 31 dagers varslingsfrist for uttak, og midlene vil dermed bli flyttet til kommunens hovedbank i mai.

Figuren under viser bykassens likviditetsbudsjett for 2018. I bykassens likviditetsbudsjett er også Sandnes eiendomsselskap KF inkludert. Dette med bakgrunn i at foretaket står for den største delen av kommunens investeringer. Sandnes eiendomsselskap KF hadde en gjennomsnittlig likviditet på 98 MNOK i 1.tertial.

Den blå linjen viser faktisk likviditet i 1.tertial. Som figuren viser har faktisk likviditet vært noe lavere enn budsjettert i perioder. Faktisk likviditet tilsvarer budsjettert likviditet ved utgangen av 1.tertial. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet for 2018 er på 1 241 MNOK. Faktisk likviditet ligger på 506 MNOK ut året, dette tilsvarer midler på innskuddskonto med 31dagers varslingsfrist for uttak per 30. april 2018. Linjen for faktisk likviditet vil ligge på et høyere nivå etter hvert som likviditetsbudsjettet oppdateres med faktiske tall utover året. Bakgrunnen for at likviditeten er synkende utover året, for å så øke igjen er at låneopptaket er lagt til slutten av året i likviditetsbudsjettet. Dette vil bli justert etter hvert som lån blir tatt opp.  

Likviditetsbudsjett 2018 per 1. tertial

 

Publisert: 28.05.2018 09:18
Sist endret: 14.06.2018 12:57