Langsiktig finansielle aktiva

 

Sandnes kommune vedtok nytt finansreglement 24. april 2017. I det vedtatte reglementet ble det definert en langsiktig portefølje på inntil 200 MNOK. Nytt i reglementet er at kommunen har anledning til å investere i aksjefond for deler av porteføljen. Reglementet definerer tillatt risikonivå og plasseringsbegrensninger for porteføljen.

Kommunen startet høsten 2017 å investere i aksjemarkedet. Kommunen har i samarbeid med Grieg Investor lagt opp til en innfasingsperiode av porteføljen på 2 år. Ved å investere midlene på flere tidspunkt i løpet av en periode vil kommunen i mindre grad bli påvirket av kortsiktige svingninger i aksjekursene.

Kommunen plasserte langsiktige midler to ganger i løpet av høsten 2017 og en gang i midten av mars 2018. Rapporteringen på kommunens langsiktige portefølje er på de aktive midlene som er plassert frem til 30. april 2018, dette utgjorde 76 MNOK ved plassering. Den resterende delen av midlene som er definert som langsiktig er plassert i kommunens hovedbank og rapporteres under ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.

Finansreglementets investeringsrammer

Tabellen under viser allokeringsrammene gitt i finansreglementet punkt 6.2.1 og de faktiske vektene mellom aktivaklassene bankinnskudd, rentebærende verdipapirer, kombinasjonsfond og aksjefond. Vektingen er målt på grunnlag av markedsverdien til den plasserte forvaltningskapital per 30. april 2018.

Delportefølje

Minimum

Nøytral

Maksimum

 Faktisk andel

Beløp

A: Bankinnskudd

0 %

5 %

100 %

38 %

   30 336 901

B: Rentebærende verdipapirer

0 %

35 %

70 %

 

                    -  

Sum delportefølje A og B

 

40 %

 

38 %

   30 336 901

C: Kombinasjonsfond

0 %

10 %

30 %

 

                    -  

D: Aksjefond

Norske aksjefond
Utenlandske aksjefond


0%
0%


20%
30%


35%
40%


25%
37%

 

19 962 140
30 016 671
 

Sum delportefølje C og D

 

60 %

 

62 %

   49 978 811

Sum total portefølje

 

100 %

 

100 %

   80 315 712

Som det framkommer av tabellen over er kommunen innenfor rammene i finansreglementet. Det ble foretatt kjøp av andeler i to nye aksjefond 23. mars 2018 for totalt 14,5 MNOK. Det er ikke blitt foretatt nye plasseringer på rentesiden i perioden. Prosessen med å finne aktuelle plasseringsalternativer på rentesiden er under arbeid.

Avkastning og porteføljens innhold per 30. april 2018

Starten av 2018 har vært volatilt på verdens aksjemarkeder. Frykt for konsekvensene av økte renter, samt makropolitiske forhold og frykt for handelskrig har preget nyhetsbildet. Samtidig ser det ut som resultatene i selskapene utvikler seg positivt. Videre har NOK styrket seg mot henholdsvis USD (2,5 prosent) og EUR (1,8 prosent). Dette har ført til at verdensindeksen (MSCI AC World målt i NOK) har falt -2,5 prosent i perioden 31. desember 2017 - 30. april 2018. Det norske aksjemarkedet har hatt en meget sterk utvikling så langt i år. Oljeprisen har steget over 12 prosent, og sammen med økning i laksepriser og god utvikling i blant annet bankaksjer, har dette ført til at Oslo Børs har steget 5,6 prosent så langt i 2018.

Delportefølje

Kjøpsdato

Kostpris

Markedsverdi per 30.04.18

Avkastning i 1. tertial 2018

Avkastning i % 1. tertial 2018

Andel av

porteføljen 30.04.18

A: Bankinnskudd

 

 

 

 

 

 

Surnadal Sparebank (1)

25.08.2017

10 000 000

10 132 492

63 574

0,6 %

13 %

Hjelmeland Sparebank (2)

25.08.2017

10 000 000

10 115 683

58 859

0,6 %

13 %

Sandnes Sparebank (3)

16.10.2017

10 000 000

10 088 725

56 847

0,6 %

13 %

Totalt delportefølje A

 

30 000 000

30 336 900

179 280

0,60 %

38 %

B: Rentebærende verdipapirer

 

0

0

0

0,0 %

0 %

Ingen Beholdning

Totalt delportefølje B

 

0

0

0

0,0 %

0 %

C: Kombinasjonsfond

 

0

0

0

0,0 %

0 %

Ingen beholdning

Totalt delportefølje C

 

0

0

0

0,0 %

0 %

D: Norske aksjefond

 

 

 

 

 

 

KLP Aksje Norge Indeks II

01.09.2017

7 000 000

8 043 401

420 473

5,5 %

10 %

Danske Norske Aksjer Institusjon I

16.10.2017

5 500 000

5 980 847

358 184

6,4 %

7 %

Arctic Norwegian Equities

22.03.2018

5 500 000

5 937 892

437 892

8,0 % (4)

7 %

Utenlandske aksjefond

 

 

 

 

 

 

KLP Aksje Verden Indeks

01.09.2017

10 000 000

11 016 369

-237 172

-2,1 %

14 %

ACM Global Core Equity RX

17.10.2017

9 000 000

9 700 972

-61 494

-0,6 %

12 %

Ardevora Global Long Only SRI

22.03.2018

9 000 000

9 299 330

299 330

3,3 % (5)

12 %

 

 

 

 

 

 

 

Totalt delportefølje D

 

46 000 000

49 978 811

1 217 213

1,2 %

62 %

Sum total portefølje

 

76 000 000

80 315 711

1 396 493

1,4 %

100 %

1) Innskuddskonto 12 mnd binding fast årlig rente 1,95%

2) Innskuddskonto 12 mnd binding flytende årlig rente 3 mnd nibor + 80 pkt.

3) Innskuddskonto med 31 dagers varslingsfrist for uttak, flytende rente 3 mnd nibor + 70 pkt.

4) Avkastningen er fra perioden 22. mars 2018 – 30. april 2018, da det ble gjort plasseringer i fondet 22. mars 2018.

5) Avkastningen er fra perioden 22. mars 2018 – 30. april 2018, da det ble gjort plasseringer i fondet 22. mars 2018.

 
Utviklingen i 2018

Kommunen har plassert totalt 76 MNOK av den langsiktige porteføljen per 30. april 2018. Midlene er plassert i tre bankinnskudd og seks aksjefond. Fire fond ble kjøpt i 2017, mens det norske aksjefondet Arctic Norwegian Equities og det internasjonale aksjefondet Ardevora Global Equity SRI ble implementert 22. mars 2018. Den langsiktige porteføljen hadde en avkastning på 1,4 prosent i 1.tertial. Bankinnskuddene hadde en avkastning på 0,6 prosent som utgjør en verdiøkning på kr 179 280 og aksjefondene hadde en avkastning på 1,2 prosent i perioden som utgjør en verdiøkning på kr 1 217 213.  

Utvikling siden oppstart

Kommunen plasserte midlene i bankinnskuddene 25. august 2017 og 16. oktober 2017. Midlene har hatt en samlet avkastning på 1,1 prosent siden oppstart, noe som utgjør kr 336 900.

Kommunen kjøpte de første aksjefondene 1. september 2018. Siden oppstart har aksjefondene hatt en samlet avkastning på 12,7 prosent. Den samlede verdiøkningen på aksjefondene har vært kr 3 994 294.

Samlet har den langsiktige porteføljen gitt en avkastning på kr 4 331 194.

Relativ avkastning

I tabellen under framkommer porteføljens relative avkastningen, altså forskjellen mellom kommunens plasseringer sin avkastning og referanseindeksens avkastning.

Aktivaklasse

Investering

Avkastning
investering

Referanseindeks


Avkastning
referanseindeks

Avvik

 
 

Bankinnskudd

Surnadal sparebank

0,6 %

ST1X (6)

0,1 %

0,5 %

 

 

Hjelmeland sparebank

0,6 %

ST1X

0,1 %

0,5 %

 

 

Sandnes sparebank

0,6 %

ST1X

0,1 %

0,5 %

 

Rentebærende

Ingen beholdning

IA

 

 

IA

 

verdipapirer

 

Kombinasjonsfond

Ingen beholdning

IA

 

 

IA

 

Norske aksjefond

KLP Aksje Norge Indeks II

5,5 %

OSEFX (7)

4,7 %

0,8 %

 

 

Danske Norske Aksjer

6,4 %

OSEFX

4,7 %

1,7 %

 

Institusjon I

 

 

Arctic Norwegian Equities

8,0 %

OSEFX

8,3 %

-0,3 %

 

Globale aksjefond

KLP Aksje Verden Indeks

-2,1 %

MSCI AC World (8)

-2,5 %

0,5 %

 

 

ACM Global Core Equity RX

-0,6 %

MSCI AC World

-2,5 %

1,9 %

 

 

Ardevora Global Equities SRI

3,3 %

MSCI AC World

3,9 %

-0,6 %

 

6) Oslo børs statsobligasjonsindeks 0,25 år

7) Oslo børs fondsindeks

8) Morgan Stanley Capital International all Country World Index 

Som det framkommer av tabellen har kommunens investeringer hatt en høyere avkastning enn sine referanseindeksen, med unntak av to aksjefond. Tabellen viser avkastning fra 31. desember 2017 – 30. april 2018, med unntak av fondene Arctic Norwegian Equities og Ardevora Global Equities SRI som det ble gjort plasseringer i 22. mars 2018.

Samlet har aksjefondene en meravkastning utover referansen i 2018 på 0,8 prosent. Samlet ligger de norske aksjefondene 1,1 prosent foran Oslo Børs Fondsindeks, mens de internasjonale aksjefondene ligger samlet 0,8 prosent foran MSCI AC World. Siden oppstart 1. september 2017 har aksjefondene en meravkastning på 0,8 prosent.

Etisk gjennomlysning

Sandnes kommune sine etiske retningslinjer innenfor finansforvaltninger framkommer i finansreglementets kapittel 3.2. Rådmannen er opptatt av at kommunens investeringer skal være etisk forsvarlig og har løpende oppfølging på området. 

Kommunen har i samarbeid med Grieg Investor valgt fondsforvaltere med tydelig etisk fokus. Kommunen har per 30. april 2018 plassert midler i aksjefond hos fem ulike forvaltere, KLP, Danske Bank, Arctic, ACM Bernstein og Ardevora. Alle disse tre aktørene følger minimum samme etiske prinsipper som Sandnes kommune, og har blant annet bundet seg til UN Global Compact.

I tillegg til UN Global Compact følger de fondene kommunen er investert i også Statens pensjonsfond utland (SPU) sin ekskluderingsliste. Dette betyr at dersom SPU ekskluderer nye selskaper må også fondene selge seg ut av disse selskapene. Dette innebærer at kommunen p.t. ikke eier aksjer som er ekskludert av SPU og rådmannen anser dermed kommunens plasseringer i aksjefond som etisk forsvarlige.

 


 

 

Publisert: 28.05.2018 09:36
Sist endret: 30.05.2018 15:28