Investering

Status byggeprosjekt – Sandnes Eiendom

Oversikt over større prosjekt som håndteres av prosjektavdelingen hos Sandnes Eiendom følger som eget vedlegg til rapporten (Vedlegg 1).

Forklaringer:

Framdrift i prosjektene er inndelt i fire faser:

    • Konsept
    • Planlegge
    • Gjennomføre
    • Avslutte

Avvik i forhold til fremdrift, økonomi og risiko er markert med gult eller rødt i vedlegg 1. Prosjekter som er markert med gult indikerer usikkerhet, mens de som er røde er identifiserte avvik i henhold til gjeldende vedtak.

 

HMS

I perioden november 2020 – til og med mars 2021 er det ikke meldt om skade på arbeidstakere eller større alvorlige tilløp til skader på kommunens byggeplasser. HMS på byggeplassene blir jevnlig fulgt opp på byggemøter av Sandnes Eiendom.

Smittevern

Sandnes Eiendom utførte i november 2020 en kontroll med hvordan det proaktivt ble arbeidet med smitteverntiltak på kommunens byggeplasser. 11 byggeplasser ble kontrollert i forhold til 4 spørsmål. Gjennomgående hadde alle prosjektene enten foretatt egne risikovurderinger av Covid-19-smitte eller behandlet smitterisikoen i den konkrete SHA-planen. Det har ikke forekommet smitte på noen av byggeplassene så vidt Sandnes Eiendom bekjent, og byggeplassene har heller ikke i betydelig grad blitt rammet av arbeidstakere som har kommet i karantene eller isolasjon som følge av pandemien.

 

Overordnet status større prosjekt:

 

5621001 – EFF-boliger i Olsokveien – Tømmerarbeid har startet. Det har ikke blitt avdekket uforutsette forhold under grunnarbeid, og det er per mars en forventning om lav bruk av marginer i prosjektet.

5622901 – Boligrigg på Soma - ombygging – Kontrakt med entreprenør er signert. Rigg er etablert og rivearbeider har startet. Estimert ferdigstilling i høst.

5660501- Giskehallen – rehabilitering av svømmehallen - Gjenoppbygging av hallen er i gang. Rivningsarbeider er avsluttet. Det har dukket opp noen utfordringer under rivning. Dette innebærer en del reparasjonskostnader som ikke er medtatt i tilbudsutarbeidelsen. Dette skyldes at det ikke er mulig å se alle slike forhold før rivninger starter. På generell basis gjelder dette de fleste rehabiliteringsprosjekter. Av denne grunn er status risiko satt til rødt. Per mars ser det ut til at bevilgningen skal være tilstrekkelig, og status økonomi er derav satt til grønn.

5620701 – Helgeland – robuste boliger – Søknad om rammetillatelse er under utarbeidelse. Avhenger av avtale med grunneier. Informasjonsmøte skal avholdes med berørte naboer før søknaden sendes.

5620604 – Hesthammer – robuste boliger – Naboklager er hos Statsforvalteren til behandling. Det forventes tilbakemelding før sommeren.

5630801 – Kleivane skole - Skolebygget og hallen er ferdig utvendig. Innvendig arbeid pågår. Tekniske anlegg og tester starter opp i løpet av mai. Møblering i juni. Klar til skolestart 2021. Det estimeres per mars at prosjektet avsluttes under budsjett.

5610501/5640301 - Langgata 76 rehabilitering /Langgata 72 jordmortjenester – Oppstart ble noe forsinket med bakgrunn i avklaringer om igangsettingstillatelse med byantikvaren. Rigg er etablert. Risiko vurderes fortsatt til høy siden det gjenstår ytterligere rivning i Langgata 76, og begge bygg er gamle og vernede. Det er også gult nivå på økonomi. Dette skyldes endringsmeldinger på rigg på grunn av sikkerhetsavklaringer mot barnehage, samt sikringsarbeid ved rivning av teglvegger. Det er lite gjenstående marginer i prosjektet.

5620801 – Luragata 31 – robuste boliger – K2 (fsak 18/21) legges frem i egen orienteringssak i møtet.

5631101 – Malmheim skole - Status på prosjektet er endret til grønn. Det er god kontroll på tillegg og endringer, og sjansen for større uforutsette utgifter er nå mindre. Det pågår nå utvendig arbeid på fasaden og taket er tett. Det er påbegynt montering av skjult anlegg innvendig.

5621201 – PU-boliger i sentrum – Prosjektet var opprinnelig tiltenkt i Skeianegata, men ble vedtatt lyst ut i markedet uten tomt, jamfør fsak 102/20.Konkurransen er avsluttet og responsen fra markedet var dårlig. Det kom ikke inn noen tilbud. Administrasjonen arbeider videre med alternative løsninger.

5631301 – Sandved skole – utvidelse til B28 - K0 godkjent i sak 147/20. Fremleggelse og behandling av K2 planlegges i juni 2021. Gjennomføres som totalentreprise. Oppstart byggeplass i juli 2021. Planlegges ferdigstilt til skolestart august 2023. Risikonivå er endret til grønn med bakgrunn i at usikkerheten knyttet til rivning av tilfluktsrom er avklart.

5620901 – Skeianegata 14 – robuste boliger – Utredning og planlegging pågår.

5621701 – Ombygging første etasje Åse Boas – Prosjektet er ferdigstilles i løpet av april. Prosjektet er noe forsinkelser på grunn av covid-19 og tilgang til bygget.

5631201 – Sviland skule – nybygg og idrettshall – Under bygging. Prosjektet er i rute der første byggetrinn skal være driftsklart til skolestart august 2021. Andre byggetrinn, som omfatter idrettshallen, påbegynnes sommer 2021 med ferdigstillelse andre kvartal 2022.

5620300 – Boligsosial handlingsplan – nye boliger – per mars er det kjøpt 23 nye boliger, derav 8 familieboliger. Årets bevilgning er i all hovedsak brukt opp og det er behov for økt bevilgning for å kunne møte de lange ventelistene. Behovet vil vurderes og eventuelt meldes til 1.perioderapport. Boligene kjøpes i det åpne markedet og Sandnes Eiendom har et tett samarbeid med boligtjenesten ved hvert kjøp.

 

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 15.04.2021 12:59