Helse og velferd

Sandnes kommune har stort fokus på utskrivningsklare pasienter. For februar 2021 er Sandnes fakturert for 45 liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Dette er lavere enn fjorårets tall for februar på 93 døgn. Døgnprisen er kr 5 167 for 2021, det vil si at kommunen er fakturert kr 51 670 for februar. Til og med februar er Sandnes kommune fakturert kr 284 185 fra Helse Stavanger HF for 55 liggedøgn. Faktura for februar er foreløpig ikke kontrollert, og faktura for mars foreligger ikke per dags dato.

LIGGEDØGN UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

 

Per mars er det 22 personer på venteliste til heldøgnstilbud i kommunen. 5 av disse ivaretas med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av søkt tilbud. De som venter hjemme, får hjelp av hjemmebaserte tjenester og mange har dagsentertilbud.

VENTELISTE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG

 

Det er 69 personer som har benyttet seg av tilbudet om midlertidig overnatting til og med mars.

MIDLERTIDIG OVERNATTING

 

Behovet for boliger til vanskeligstilte har økt med 18 boliger sammenlignet med samme periode i fjor. Det er sammensatte årsaker til at ventelisten har økt, samtidig som årets bevilgning er brukt opp.

VENTELISTE BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 15.04.2021 12:50