Sentrale inntekter og finansposter

Sentrale inntekter Regnskap per mars Budsjett  per mars Avvik Avvik i% Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Sentrale inntekter -1 485 809 -1 449 745 -36064 -2,5% -4 550 597 -4 522 714

Ved utgangen av mars var det på sentrale inntekter og finansposter merinntekter på kr 36,1 millioner sammenlignet med budsjett. Avviket gjelder i hovedsak skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og konsesjonskraft.

Skatteinngangen for mars måned ble på kr 475 millioner mot en budsjettert skatteinngang på kr 460 millioner. Det tilsvarer en økning på 11,2 prosent sammenlignet med mars 2020, da skatteinngangen var på kr 427,2 millioner. Økningen gjelder i hovedsak økt kommunal skattøre, fra 11,1 prosent for inntektsåret 2020 til 12,15 prosent for inntektsåret 2021.

Akkumulert skatteinngang per mars er på kr 805,1 millioner, noe som er kr 46,1 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 6,1 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Per mars er det merinntekter på skatt mot periodisert budsjett på kr 13,1 millioner.

Per mars er det merinntekter på rammetilskuddet i forhold til budsjett på kr 7,9 millioner. Dette gjelder i all hovedsak økt innbyggertilskudd på kr 7,461 millioner som er Sandnes sin andel av kr 500 millioner som ble bevilget til kommunene for å dekke utgifter til koronavaksinasjon (jamfør Prop. 79 S 2020-2021). Midlene ble utbetalt i mars.

Første termin eiendomsskatt ble innbetalt i februar, og kommunen mottok kr 29,8 millioner, kr 4,3 millioner høyere enn periodisert budsjett. Høye strømpriser i årets første måneder har medført merinntekter på salg av konsesjonskraft på kr 8,2 millioner per mars. Oppdatert årsprognose for eiendomsskatt og konsesjonskraft vil bli nærmere gjort rede for i første perioderapport.

På finansområdet er forbruket om lag i tråd med periodebudsjett. Det tas forbehold om at det er tidlig i året og vanskelig å forutsi hvordan rentemarkedet og kommunens likviditet vil utvikle seg resten av året. Årsprognose for finansområdet vil bli nærmere gjort rede for i første perioderapport.

Publisert: 01.06.2018 14:58
Sist endret: 15.04.2021 12:50