Hovedoversikt - investering

Investeringsregnskap per 31.03.2021 Regnskap per mars  Reg. budsjett  Oppr. budsjett Regnskap i fjor
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)        
1 Investeringer i varige driftsmidler 203639340  1030069350 1012650000 208238416
2 Tilskudd til andres investeringer

-

- - -
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper - - - -
4 Utlån av egne midler - - - 6233333
5 Avdrag på lån - - - -
6 Sum investeringsutgifter 203639340 1030069350 1012650000 214471749
7 Kompensasjon for merverdiavgift 27336312 139756000 139756000 35357429
8 Tilskudd fra andre 20204316 62958000 62958000 13697508
9 Salg av varige driftsmidler 4341774 77000000 77000000 814133
10 Salg av finansielle anleggsmidler 53306 - - -
11 Utdeling fra selskaper - - -
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler -308334  23863000 23863000 -
13 Bruk av lån 679389000  679389000 191000000
14 Sum investeringsinntekter 51627374  982966000 98296 6000 240869071
15 Videreutlån 51746010 240000000 240000000 91053847
16 Bruk av lån til videreutlån 51746010 240000000 240000000 91053847
17 Avdrag på lån til videreutlån   16917389  170000000  170000000  11962213
18 Mottatte avdrag på videreutlån  31908906 170000000 170000000  24332468
19 Netto utgifter videreutlån  -14991517 - -  -12370255
20 Overføring fra drift  - 47103350 29684000  -
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond  -  - -  -
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond   -  - -  1325000
23 Dekning av tidligere års udekket beløp   - -

-

 -
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -  47103350  29684000  1325000
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) -  - -  -

Investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune har et bruttobudsjett på kr 1030 millioner. Av totale investeringsutgifter er det per mars brukt 20 prosent. 

Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 15.04.2021 12:50