Hovedoversikt - drift

Skjema 1B

 DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B  Regnskap     per mars Budsjett       per mars Avvik Avvik i% Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst skole      
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 379633 373222 6410 1,7% 1086906 975984
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet merforbruk på kr 6,4 millioner per mars. Kr 3,4 millioner er utgiftsført med prosjektnummer for Covid-19, og er relaterert til ekstraomkostninger i forbindelse med pandemien hittil i år. Ukompenserte lærlingkostander utgjør kr 0,8 millioner. Lærlinger er ikke fullfinansiert i virksomhetene i Sandnes kommune.  Dette medfører en regnskapsmessig utfordring for de ansvarssteder som har lærlinger. Iht politisk vedtak fullfinansieres lærlinger det 1. året i Sandnes kommune. Fra og med 2. året skal lærlingene bidra til verdiskapning i virksomhetene, og blir dermed ikke kompensert. HR vil fremme en sak til politisk behandling som vil belyse dette nærmere. I økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt nye innsparinger på kr 15,6 millioner. Skolene melder om utfordringer med å tilpasse seg de nye budsjettrammene. Det vil rapporteres på utviklingen i 1.perioderapport. Oppvekst skole forventer å gå i balanse etter bruk av egne disposisjonsfond. 
SFO 5701 3968 1733 43,7% 18833 18102
SFO har et merforbruk på kr 1,7 millioner per mars. Merforbruket skyldes i hovedsak lavere egenbetaling enn forventet som følge av pandemien. SFO styrer mot balanse ved årets slutt. 
Voksenopplæring 2706 2806 -100 -3,6% 16832 13555
Voksenopplæring har et mindreforbruk på kr 0,1 millioner per mars. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter avsetning til disposisjonsfond. 
Sum oppvekst skole 388039 379996 8043 2,1% 1122571 1007641
       
Oppvekst barn og unge      
Barnehager inkludert fellesutgifter 348230 339061 9168 2,7% 811239 772553
Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på om lag kr 4,7 millioner. Kr 3 millioner av merforbruket skyldes høyere tilskudd til private barnehager enn budsjettert, resterende skyldes uløst innsparingskrav. Barnehagene har et samlet merforbruk på om lag kr 2,9 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter til vikarer på grunn av Covid-19. Det er også kr 0,3 millioner i merforbruk på grunn av for lavt budsjett til lærlinger. Lærlinger er ikke fullfinansiert i virksomhetene i Sandnes kommune.  Dette medfører en regnskapsmessig utfordring for de ansvarssteder som har lærlinger. Iht politisk vedtak fullfinansieres lærlinger det 1. året i Sandnes kommune. Fra og med 2. året skal lærlingene bidra til verdiskapning i virksomhetene, og blir dermed ikke kompensert. HR vil fremme en sak til politisk behandling som vil belyse dette nærmere. Styrket barnehage har et merforbruk på om lag kr 1,5 millioner. Økningen i barn med behov for spesialpedagogisk hjelp har fortsatt i 2021, og gir utslag i behov for bemanning utover vedtatt budsjett. 
Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten 49945 49041 904 1,8% 204227 204227
Helsestasjonstjenester, PPT og barne- og familieenheten (BFE) har et samlet merforbruk på kr 0,9 millioner per mars. Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 0,3 millioner. Grunnet Covid-19 og færre utenlandsreiser for innbyggerne i Sandnes kommune klarer ikke virksomheten å nå inntjeningskravet på vaksinasjonskontoret. I tillegg vil tilskuddet fra Helsedirektoratet bli lavere enn budsjettert og det forventes at virksomheten går med merforbruk. PPT har et merforbruk på kr 0,5 millioner. Dette gjelder anskaffelse av Visma Flyt PPT samt høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Det forventes at enheten går med et lite merforbruk ved årets slutt. BFE er i tilnærmet balanse per mars, og styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst barn og unge 398175 388102 10072 2,6% 1015466 976780
       
Helse og velferd      
Enhet for funksjonshemmede 107298 107839 -541 -0,5% 378447 363989
EFF har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner per mars. Enheten har revidert sin modell for ressursfordeling, og har redusert bemanningen i boligene med om lag 9 årsverk fra 2021. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 70033 66980 3053 4,6% 228793 220079
EHR har et merforbruk på kr 3,1 millioner per mars. Merforbruket skyldes blant annet brukere som har stort behov for hjelp i eget hjem. Ukompenserte lærlingkostander utgjør kr 0,8 millioner til og med mars. Virksomheten styrer mot merforbruk ved årets slutt. Enheten har eget disposisjonsfond.
H&V felles og samordningstjenester 158141 154088 4053 2,6% 48450 49850
Helse og velferd felles og samordningsenheten har et samlet merforbruk per mars på kr 4,1 millioner.
Samordning har et merforbruk på kr 0,9 millioner, som skyldes høyere utgifter enn budsjettert for kjøpte tjenester til ressurskrevende brukere. Enheten vil forsøke å oppnå balanse ved årets slutt.
Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 3,2 millioner skyldes hovedsakelig kjøp av smittevernutstyr. Enheten har ikke disposisjonsfond, og vil dermed kunne gå med et merforbruk ved årets slutt.
Den største usikkerheten på fellesområdet er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt.
Helse- og rehabiliteringstjenester 99496 101373 -1876 -1,9% 311900 293667
Helse- og rehabiliteringstjenester har et mindreforbruk på kr 1,9 millioner per mars. Samtlige virksomheter innenfor tjenesteområdet har mindreforbruk. På fysio og for mestringsenheten skyldes mindreforbruket lønn. Mindreforbruket på legetjenester tilhører Forsand legekontor og er knyttet til tilpasninger og effektivisering som følge av kommunesammenslåingen. Mindreforbruket på legevakten skyldes vakante hjemler. Det forventes flere store fakturaer i første halvår 2021 fra luftveislegevaktsamarbeidet på Klepp, som vil belastes legevakten og føre til et merforbruk. Kostnaden er estimert til om lag kr 1 million per måned første halvår 2021.
Sosiale tjenester 142737 149552 -6815 -4,6% 297033 199524
Sosiale tjenester har et mindreforbruk på kr 6,8 millioner per mars. Boligtjenesten har merforbruk, mens de andre virksomhetene har mindreforbruk. Merforbruket i boligtjenesten skyldes tomgangsleie, hvor noe av det kan knyttes til Covid-19. AKS har et mindreforbruk som følge av en vakant hjemmel og at det ikke er tatt inn vikar ved sykefravær. Mindreforbruket i Nav skyldes at det er betalt ut mindre sosialhjelp enn budsjettert, mens mindreforbruket i flyktningenheten skyldes ekstratilskudd til personer med funksjonshemminger og/eller atferdsvansker. Mesteparten av tilskuddet skal fordeles videre til andre virksomheter etter hvert.
Sykehjemstjenester 143713 141842 1871 1,3% 433795 397758
Området som inkluderer sykehjem øst og sykehjem vest samt Sandnes matservice har et merforbruk på kr 1,9 millioner per mars. Sandnes matservice og sykehjem øst er i tilnærmet balanse, mens sykehjem vest har merforbruk. Sykehjem vest har et merforbruk på kr 2,3 millioner, og enheten opplever store utfordringer med ressurskrevende pasienter. Virksomheten vil gå med merforbruk ved årets slutt. Enheten har ikke eget disposisjonsfond, men det er disposisjonsfond på området.
Sum helse og velferd 721418 721673 -255 0,0% 1698419 1524867
       
Byutvikling og teknisk      
Byutvikling 7604 8919 -1315 -14,7% 26051 26010
Byutvikling består av samfunnsplan, byantikvar, byplan og byggesak, og har et samlet mindreforbruk på kr 1,3 millioner.
Samfunnsplan har per mars et mindreforbruk på kr 0,6 millioner. I hovedsak som følge av mindreforbruk på lønn ved sykefravær og fødselspermisjon.
Området for byantikvar er i balanse.
Byplan har merutgifter på om lag 0,5 millioner. Området er delt i skattefinansiert- og gebyrfinansiert område. Den gebyrfinansierte delen av byplan gjøres som hovedregel opp mot selvkostfond ved årets slutt. Blir resultatet merforbruk uten at området har midler på selvkostfondet, vil kommunen måtte dekke kostnadene. For 2021 er det ikke midler på selvkostfondet til planområdet. Gebyrene er makedsstyrt og det er usikkerhet rundt resultatet så tidlig i året. Skattefinansiert område styrer mot balanse ved årets slutt.
Byggesak har merinntekter per mars på kr 1,2 millioner. Byggesak er et selvkostområde og mer- eller mindreutgifter gjøres opp mot selvkostfond ved årets slutt.
Fagstab B&T 8525 7475 1050 14,0% 10194 9893
Fagstab B&T består av fagstab samt klima. Merforbruk skyldes ufordelt innsparingskrav.      
Teknisk 53340 47136 6204 13,2% 110662 87819
Under dette området ligger bydrift, byggdrift og park, idrett og vei (PIV). Samlet sett framkommer det her et merforbruk på kr 6,2 millioner.

Bydrift har per mars et samlet merforbruk på kr 2 millioner. Dette skyldes i stor grad merforbruk fra vinterdrift på kr 1 million, samt mindreinntekter fra Austrått svømmehall og parkering, på henholdsvis kr 0,8 millioner og kr 0,2 millioner. Per i dag kan en ikke ta inn billettinntekter i Austrått svømmehall, og mindre handel i sentrum har ført til lavere parkeringsinntekter.

Byggdrift har mindreinntekter på kr 0,2 millioner. Dette skyldes forsinkelse i internfakturering.

PIV har et samlet merforbruk på kr 4 millioner. Kr 3,5 millioner av dette er merforbruk på vei, som har oppstått som en følge av den kalde vinteren. Videre er det forventet kr 1 million i merforbruk per mars på drift av haller. Som en konsekvens av etterslep i faktureringen, er det bare kr 0,5 millioner som er regnskapsført. Merforbruket på drift av haller skyldes feilberegning i budsjettet, og dette vil bli foreslått endret i 1. perioderapport.  
Teknisk selvkost -109639 -104943 -4695 4,5% 2274 -293
Avviket på selvkostområdet vil gjøres opp mot selvkostfondene ved årets slutt.      
Sum byutvikling og teknisk -40170 -41414 1244 3,0% 149181 123429
       
Organisasjon      
Organisasjon 30973 30119 855 2,8% 115507 119978
Organisasjon viser et merforbruk på kr 0,8 millioner per mars. Det er utgiftsført om lag kr 1 million på prosjektnummer for Covid-19, og enhetene er foreløpig ikke tilført ekstra budsjettmidler for utgifter knyttet til Covid-19. Alle innsparinger jamfør Sandnes 2025 er justert i budsjett og reflekteres i resultatet. Disse vil bli ytterligere adressert i første perioderapport. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
       
Økonomi      
Økonomi 9837 9821 15 0,2% 41992 41771
Økonomi er i balanse per mars. Det er ført om lag kr 0,2 millioner på prosjektnummer for Covid-19, da enheten har smittesporere. Det er vakanser i flere stillinger, og utlysninger er satt på vent, som følge av ansettelseskontroll og vedtatte innsparingskrav. Alle innsparinger er innarbeidet i budsjett jamfør Sandnes 2025 og reflekteres i resultatet. Disse vil bli ytterligere adressert i første perioderapport. Området styrer mot balanse ved årsslutt.
       
Kultur og næring      
Kultur og næring 45464 45714 -250 -0,5% 128495 108565
Kultur og næring viser et mindreforbruk på kr 0,2 millioner grunnet tilskuddsmidler til frivillighetssentralen som vil fordeles i løpet av året. Innsparinger jamfør Sandnes 2025 er innarbeidet i budsjett og viser i resultatet. Disse vil bli adressert i første perioderapport. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
       
Rådmannen og fellesutgifter      
Eiendom -302958 -302264 -693 0,2% -94336 247025
Eiendom står per mars med et mindreforbruk på kr 0,7 millioner. Avviket skyldes i hovedsak at kostnader som skal fordeles til investeringsprosjekter ikke er fordelt enda. I tillegg har en ikke mottatt energikostnader for 1. kvartal, men a-konto inntekter for inndekking av energikostnader fra eksterne leietakere er mottatt. Dette gir et positivt avvik innen energiområdet. 
Kommunens fellesutgifter  75124 70818 4305 6,1% 336774 335469
Kommunens fellesutgifter har et merforbruk på kr 4,3 millioner per mars. Avviket er grunnet innsparingskrav jamfør Sandnes 2025 på hittil kr 4,3 millioner. Disse vil bli adressert i første perioderapport. Det styres mot balanse ved årets slutt.
Politisk virksomhet 4585 4885 -300 -6,1% 25255 25444
Politisk virksomhet viser et mindreforbruk på kr 0,3 millioner. Dette er grunnet mindre reise-/bevertningsaktivitet på grunn av Covid-19. Alle innsparinger jamfør Sandnes 2025 er innarbeidet i budsjett og viser i resultatet. Disse vil bli adressert i første perioderapport. Det forventes at området går i balanse ved årets slutt. 
Rådmannens stab 4993 2785 2207 79,2% 11272 11745
Rådmannens stab har et merforbruk på kr 2,2 millioner per mars. Avviket er hovedsakelig grunnet innsparingskrav jamfør Sandnes 2025 på hittil kr 2,2 millioner. Disse vil bli adressert i første perioderapport. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt. 
Sum rådmann og fellesutgifter -218256 -223776 5519 -2,5% 278965 619683
       
Sum drift 1335480 1310236 25244 1,9% 4550597 4522714
       
Felles kostnader -13705 -6000 -7705 128,4% -12000 -12000
       
TOTALT 1321775 1304236 17539   4538597 4510714
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 15.04.2021 12:50