Økonomi

 

Økonomisk status per mars, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet mindreforbruk i driftsbudsjettet på kr 18,5 millioner. Sentrale inntekter og finansposter har merinntekter på kr 36 millioner. Tjenesteområdene, inkludert stab-, støtte- og fellesområde, har et samlet merforbruk på kr 17,5 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til egen tekst om sentrale inntekter og finansposter og budsjettskjema 1B.

 

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-MARS 2021

 

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-MARS 2021

Publisert: 01.06.2018 14:22
Sist endret: 15.04.2021 12:50