Byutvikling og teknisk

BYUTVIKLING OG TEKNISK

Saksbehandlingstider

90 prosent av plansakene hittil i år er behandlet innenfor avtalt tidsfrist. Per november er 99,1 prosent av ferdigbehandlede gebyrfinansierte saker på Geodata behandlet innenfor lovpålagt frist.

Saksbehandlingstid for byggesaker Dager
Saker med 3-ukers frist 13
Saker med 12-ukers frist uten dispensasjon           44
Saker med 12-ukers frist med dispensasjon 40
Delingssaker med 3-ukers frist         10
Delingssaker med 12-ukers frist             29

Rapporttall fra Geodata (tall per november)

  2017 2018 2019
Antall nye boligtomter 132 157 132
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 53 52 58
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 287 281 247
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 276 280 227

Verdikartlegging av friluftsområder

Hovedarbeidet med å verdsette friluftsområder i kommunen ble ferdigstilt tidligere i år. Kartleggingen er gjennomført i henhold til statlig metodikk. Kartleggingen har gitt kommunen et nytt datasett med beskrivelser og verdisetting av større friluftsområder og bynære grøntområder. Resultatet av arbeidet er behandlet av kommuneplankomiteen og teknisk utvalg. Saken ble fremmet i bystyret i høst. Bystyret har valgt å utsette saken for å kunne ta hensyn til resultater fra arbeidet med Regionalplan Jæren, og for å inkludere Forsand i arbeidet. Endelig behandling i kommunestyret foretas høsten 2020.

Klima- og miljøplan

Nytt forslag til klima- og miljøplan ble levert tidligere i år. Planen peker på flere satsingsområder, mål og strategier innenfor klima og miljøområdet. Mål og strategidelen vil være gjeldende i en femårsperiode. Det er også utarbeidet en handlingsdel som angir tiltak på miljø -og klimaområdet de neste tre årene. Planen ble sendt på høring før sommeren. Planen er behandlet i kommuneplankomiteen og i bystyret i høst. Bystyret sendte planen tilbake til administrasjon for videre bearbeiding. Endelig behandling i kommunestyret foretas våren 2020.

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 11.12.2019 11:21