Investering

Avlagte byggeregnskap Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF)

SEKF styrerapporterer totaloversikt avlagte byggeregnskap på porteføljen.

Avlagt år Bevilgning Byggeregnskap Mer/mindre-forbruk
per november 2019 417300 409300 8100
2018 1240900 1112600 128400
2017 378500 332400 46100
2016 846400 793400 53000

 

Status på større pågående byggeprosjekter per 30. november 2019

Prosjekt 10001 - Rådhuset 

Bygget ble overtatt i januar 2019 og er innflyttet. Alle sluttoppgjør er avklart og det estimeres et merforbruk på om lag kr 5 millioner. Dette representerer kun 1 prosent avvik fra totalramme og anses som tilfredsstillende.

 

Prosjekt 1002000, 1002001, 1002002 – Parkeringshus, rivning og regulering av S1/A8

Reguleringsplan ventes framlagt for andregangsbehandling i januar 2020. Utarbeidelse og framlegging av K0 for styrebehandling ventes i SEKF styremøte 18. januar 2019.

 

Prosjekt 1501600/1501900 – Rehabilitering Kulturhuset og nytt tautrekk og lysanlegg.

K1 lagt fram i SEKF styresak 129-19 / 130-19. Høye priser i kalkyler har medført en reduksjon i prosjektene fra framlagt K0. Rehabilitering innebærer, i henhold til K1, i hovedsak utskiftning av utdatert ventilasjonsanlegg.

 

Prosjekt 21014 – Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg

Bygget ble overtatt 21. september 2018 og tatt i bruk i november 2018. Alle bygg, inkludert småhus, er nå overtatt. Nabo (landbrukseiendom) har tinglyst veirett over eiendommen, og avklaringer på nødvendige tilpasninger for bruk av flyttet vei pågår i dialog med teknisk og nabo.

 

Prosjekt 2103107 – Brattebø småhus

4 småhus er ferdigstilt og overtatt høsten 2019.

 

Prosjekt 2103300 – Bofellesskap psykisk helse Sørbø Hove

Regulering pågår og avventer andregangsbehandling.

 

Prosjekt 2103400 - EFF-boliger Olsokveien

K0 lagt fram i SEKF styresak 017-19. Anbudskonkurranse er avholdt, men ingen av tilbyderne anses kvalifiserte i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser så konkurransen måtte derfor avlyses. Det legges fram ny K0 i SEKF styremøte 18. desember 2019.

 

Prosjekt 2104300 - EFF-boliger Skeianegata

Regulering pågår. Grunnforholdene er dårlige, og det må påberegnes peling. Ny kalkyle legges fram i K0-sak når rekkefølgekravene er kalkulert.

 

Prosjekt 2104600 – Ombygging Skeianegt.14

Det pågår prosjektering vedørende ombygging av Skeianegt. 14.

 

Prosjektnummer 2105200 – Prestholen, bygging av ny personalbase

K2 lagt fram i SEKF styresak 093-19. Det er planlagt ferdigstillelse i andre kvartal 2020.

 

Prosjekt 2500401 - Vatne/Dybingen småhus

To småhus er ferdigstilt og overtatt tidlig høst 2019.

Prosjekt 2500406 - 2 småhus Bogafjell

K2 lagt fram i SEKF styresak 110-19. Søknad om igangsettingstillatelse er sendt, og oppstart av byggerier skjer når tillatelse er mottatt.

 

Prosjekt 2602200 - Ombygging av første etasje på Åse Boas

K0 lagt fram i SEKF styresak 018-19. Prosjektet er i byggefase og vil ventelig ferdigstilles i tredje kvartal 2020.

 

Prosjekt 30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole 

Skolen ble ferdigstilt og overtatt til skolestart 2019.

 

Prosjekt 30009 Bogafjell ungdomsskole

Prosjektet er i byggefasen. Det gjennomføres som modifisert totalentreprise og bygget skal stå ferdig til skolestart i august 2020. Hovedbygget er ferdig utvendig, administrasjonsbygget er reist og uteområdet er påbegynt.

 

Prosjekt 30010 / 6001100 – Kleivane skole og idrettshall

K2 lagt fram i SEKF styresak 095-19 og prosjektet gjennomføres som modifisert totalentreprise. Prosjektering pågår og det ventes ferdigstillelse til skolestart 2021. Dette prosjektet er brukt som pilotprosjekt for «avfallsfrie byggeplasser» der målet er å redusere avfallsmengden med inntil 75 prosent.

 

Prosjekt 30021- Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole

Det er avvik i framdrift og usikkerhet i forhold til kostnader for prosjektet. Fire 7. klasser med 97 elever skulle i utgangpunktet flyttes fra Sandved skole til Skeiene ungdomsskole høsten 2019. Elevene ble i stedet flyttet til midlertidige lokaler på Soma skole fram til prosjektet ferdigstilles i desember 2019. Det er tidligere meldt overskridelser i dette prosjektet. Merkostnadene er knyttet til forsinkelser i prosjektet som medfører økte rigg- og driftskostnader, omfattende asbest- og crom-6 funn og forseringskostnader. Sluttprognoser ligger per desember 2019 på kr 258 millioner, mot budsjettet på kr 232 millioner.

 

Prosjekt 3002900 Malmheim skole

Revidert K0 ble framlagt for SEKF styret i sak 128-19. Kostnadsrammen for skolen er kalkulert til kr 132,8 millioner med forventet ferdigstillelse til skolestart i 2021.

 

Prosjekt 30003400 og 6000700 Sviland skole og liten flerbrukshall

K2 lagt fram i SEKF styresak 094-19. Prosjektering pågår og skolen ventes ferdigstilt til skolestart 2021. Idrettshallen bygges når skolen er tatt i bruk og ventes ferdigstilt i 2022.

 

Prosjekt 3003700 – Utvidelse Sandved skole B28

Regulering er igangsatt og på bestilling fra bystyret i bsak 99/19 Skolebehovsplan reguleres det for en framtidig B35 skole.

 

Prosjekt 3003800 – Altona skole og ressurssenter – flytter til Soma skole  

K0 lagt fram i SEKF styresak 047-19. 7. klasse ved Sandved skole plasseres midlertidig i gamle Soma skole i påvente av ferdigstilling av Skeiane Ungdomsskole. Når Skeiane-elevene flytter ut ved årsskiftet, vil fase 2 av prosjektet igangsettes og skolen gjøres da klar for Altona til skolestart i 2020.

 

Prosjektene 3502000 Langgata 72 Helsestasjon / 1501300 Langgata 76

K0 lagt fram i SEKF styresak 107-19 / 108-19 og det pågår nå prosjektering. Endret bruk av Langgata 72 fra helsestasjon til jordmortjenester.

 

Prosjekt 60008/6000801 – Austrått svømmehall

Prosjektet har et avvik i framdrift. Revidert framdriftsplan er lagt fram og forventet overtakelse er slutten av juli 2020. Dette er rundt 6 måneders forsinkelse i forhold til framdrift vedtatt i K2. En slik forsinkelse vil medføre at Høyland svømmehall og Giskehallen svømmehall vil måtte fortsette sin drift lengre enn planlagt. Det er likevel ikke meldt om økte driftskostnader til dette. Det er også meldt om avvik i kostnader. Økningen skyldes i hovedsak rigg- og driftskostnader ved forsinkelser og er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023.

 

Prosjekt 6001000 – Giskehallen I, rehabilitering av svømmehallen

K1 er lagt fram i SEKF styresak 119-19. Oppstart byggearbeider blir forsinket i påvente av ferdigstillelse av Austrått svømmehall. Oppdaterte kalkyler viser høyere priser enn budsjettert og det er foreslått en reduksjon i prosjektet til å kun omfatte rehabilitering av svømmehallen, og ikke rehabilitering av idrettshallen.

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 12.12.2019 09:46