Helse og velferd

For utskrivningsklare pasienter er det nytt fra 2019 at kommunene også må betale for liggedøgn for psykisk helsevern. Sandnes kommune har stort fokus på utskrivningsklare pasienter. For oktober 2019 er Sandnes fakturert for 11 liggedøgn i spesialisthelsetjenesten.

Dette er lavere enn fjorårets tall for oktober på 95 døgn. Døgnprisen er kr 4 885 for 2019, det vil si at Sandnes er fakturert kr 53 735 fra Helse Stavanger HF for oktober. Til og med oktober er det fakturert kr 3,7 millioner for 760 liggedøgn. Fakturaer for januar til juni er bokført, fakturaer for juli til oktober har kommet til kommunen for kontroll, mens faktura for november ikke foreligger per dags dato.

I tillegg er det i 2019 betalt kr 2,0 millioner til Time kommune for 641 døgn til kr 3 100 døgnet for perioden 9. februar til 15. august.

LIGGEDØGN UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

Per november er det 21 personer på venteliste til heldøgnstilbud i kommunen. 7 av disse ivaretas med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av søkt tilbud. De som venter hjemme, får hjelp av hjemmebaserte tjenester og mange har dagsentertilbud.

VENTELISTE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG

 

Det er 132 personer som har benyttet seg av tilbudet om midlertidig bolig til og med november.

 

MIDLERTIDIG OVERNATTING

Ventelisten for boliger til vanskeligstilte er redusert med 1 person sammenlignet med samme periode i fjor.

Kommunen har gjennom hele året jobbet med å få på plass store familieboliger og det er per november kjøpt inn om lag 20 boliger i denne kategorien. Barnefamilier har kort ventetid for bolig.

 

VENTELISTE BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE

 

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 12.12.2019 09:38