Sentrale inntekter og finansposter

 

Ved utgangen av november var det på sentrale inntekter og finansposter mindreinntekter på kr 667 000 sammenlignet med budsjett.

Skatteinngangen for november måned ble på kr 448,8 millioner mot en budsjettert skatteinngang på kr 441 millioner. Det tilsvarer en økning på 6,4 prosent sammenlignet med november 2018 da skatteinngangen var på kr 421,7 millioner.

Akkumulert skatteinngang per november er på kr 2 419,8 millioner, noe som er kr 98,7 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 4,3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Budsjettert skattevekst for Sandnes er 4,3 prosent for 2019. Per november er det en mindreinntekt på skatt på kr 153 000.

AKKUMULERT SKATTEUTVIKLING 2019

På grunn av omlegging til nytt rapporteringssystem hos skatteetaten, vil nasjonale skattetall først bli tilgjengelige mellom den 15. og 20. i måneden etter periodeslutt. Skatteveksten for landet for november er derfor ikke tilgjengelig enda. Skatteveksten per oktober var på 3,3 prosent. I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten for landet anslått til 0,4 prosent. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble anslaget satt opp med om lag kr 1,5 milliarder. Det ga et nytt vekstanslag for 2019 på 1,2 prosent for kommunene. I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 ble anslaget for kommunesektorens skatteinntekter revidert. Det anslås nå at skatteinntektene i år blir om lag kr 4,9 milliarder høyere enn anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Vekstanslagene for 2019 er nå på 3,8 prosent for kommunene.

Inntektsutjevningen

Inntektssystemet er utformet slik at kommunenes skatteinntekter delvis utjevnes ved hjelp av inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet, blir trukket 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet, blir kompensert for 60 prosent av differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de med skatteinngang under snittet.

Kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet blir i tillegg kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Det er utfordrende å lage prognoser for hvor stort dette trekket blir. Det tas derfor forbehold om usikre beregninger, før tallene blir publisert av SSB rundt den 20. i påfølgende måned.

Per novemberBasert på skatteinngangen per 30. september. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to måneder etter skattemåneden er det budsjettert med et akkumulert trekk på kr 34,3 millioner. Faktisk trekk ble på kr 36,3 millioner, noe som er kr 2 millioner høyere enn budsjettet.

Med høyere trekk i inntektsutjevning, og med noe lavere skatteinntekter enn budsjettert per november, er det for de frie inntektene mindreinntekter på om lag kr 2 millioner.

Finansområdet og øvrige inntekter

På finansområdet er det per november en merinntekt på om lag kr 2,4 millioner knyttet til forsinkelsesrenter og renteinntekter fra startlånordningen. I tillegg er det for 2019 mottatt kr 412 000 fra Havbruksfondet. Integreringstilskuddet er per november kr 1,5 millioner lavere enn budsjettert.

 

Publisert: 01.06.2018 14:58
Sist endret: 12.12.2019 09:51