Hovedoversikt - investering

Investeringsregnskap per 30.11.2019 Regnskap per november Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum investeringsinntekter 152321 115094 132%
Sum investeringsutgifter 306029 395758 77%
Sum finansieringstransaksjoner 963217 988088 97%
Netto finansbehov 1116925 1268752 88%
Finansieres slik:    
Bruk av lån, inkludert startlån 595770 1031620  
Mottatt avdrag på utlån 89861 173863  
Bruk av disposisjonsfond 22900 25844  
Bruk av bundne investeringsfond 120 120  
Overføring fra drift 0 37305  
Sum finansiering  708651 1268752  
Udekket (+) / udisponert (-) 408273    

Investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune har et bruttobudsjett på kr 395,8 millioner. Av totale investeringsutgifter er det per november brukt 77 prosent. I tillegg til investeringsprosjektene, er det overlevert bestilling av prosjekter til Sandnes eiendomsselskap KF for til sammen kr 800,9 millioner. Prosjektene i eiendomsforetaket finansieres med konserninternt utlån. Det er per november 2019 overført kr 600 millioner som konserninternt lån til eiendomsforetaket.

Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 12.12.2019 08:49