Hovedoversikt - drift

Skjema 1B

 

DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B Regnskap     per november Budsjett       per november Avvik Avvik i% Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst skole      
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 956466 954332 2134 0,2% 1038947 888809
Ordinær grunnskoleopplæring, inkludert Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), har et samlet merforbruk på kr 2,1 millioner per november. Merforbruket skyldes blant annet at FBU har opplevd en økning i antall barn og unge med rett til særskilt språkopplæring. I tillegg har de mottatt lavere refusjon enn budsjettert. Ordinær grunnskoleopplæring forventes totalt sett å gå i balanse ved årets slutt.  
SFO 15826 17586 -1760 -10,0% 21684 20659
Skolefritidsordningen (SFO) har et mindreforbruk på kr 1,7 millioner per november. Det forventes imidlertid en nedgang i foreldrebetaling i desember. Erfaringsmessig slutter flere barn på SFO mot årets slutt. I tillegg fører halv søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage til lavere foreldrebetaling. Ettersom det forventes lavere inntekter, forventes også en reduksjon i mindreforbruket ved årsslutt.
Voksenopplæring 11451 11975 -524 -4,4% 14244 12369
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 524 000 per november. Sandnes læringssenter (SLS) styrer imidlertid mot balanse ved årets slutt.   
Sum oppvekst skole 983743 983893 -150 0,0% 1074875 921837
       
Oppvekst barn og unge      
Barnehager inkludert fellesutgifter 739764 738629 1135 0,2% 779991 713334
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Oppvekst barn og unge felles har et mindreforbruk på kr 2,3 millioner per november. Dette skyldes i hovedsak ufordelte midler til barnehager på grunn av noe lavere antall barn i barnehage enn fjorårets prognose tilsa, samt sykelønnsrefusjon for en lengre periode hos SLT(((Samordning av lokal kriminalitetsforebyggende tjeneste))) hvor det ikke er hentet inn vikar.    
 
Styrket barnehage har et merforbruk på kr 2,75 millioner per november. Merforbruket per november skyldes i hovedsak kr 1,7 milloner mer i refusjon til andre kommuner for sandnesbarn som mottar spesialpedagogisk hjelp i disse kommunene. Virksomheten har også en uløst innsparing på kr 580 000 per november. Det meldes om fortsatt bruk av stillinger utover det virksomheten har hjemler til for å håndtere behovet for spesialpedagogisk hjelp. Dette har virksomheten tidligere rapportert om i perioderapporter og fått midler til å håndtere situasjonen. Behovet er også meldt i handlings- og økonomiplan 2020-2023.   

Barnehagene har et samlet merforbruk på kr 700 000 per november. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt.  
Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten 167666 160493 7174 4,5% 185586 169926
Helsestasjonstjenester (HST), PPT og barne- og familieenheten (BFE) har per november et samlet merforbruk på kr 7,2 millioner. Merforbruket skyldes økning i plasseringskostnader i BFE på kr 5,8 millioner og urealisert innsparingskrav på kr 1 million. BFE har rapportert behov for, og fått tilleggsbevilget, kr 11,8 millioner i perioderapporter. I andre perioderapport ble det også varslet ny vurdering av ytterligere driftsmidler i forbindelse med årsavslutningen.

HST har et merforbruk på lønn kr 300 000. HST har fått innvilget søknad om øremerkede tilskuddsmidler på kr 6,7 millioner i 2019.  HST forventer å dekke lønnsavviket med disse midlene.

PPT styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst barn og unge 907430 899122 8309 0,9% 965577 883260
       
Helse og velferd      
Enhet for funksjonshemmede 318698 317124 1574 0,5% 346223 321659
Enheten har et merforbruk på kr 1,6 millioner per november. Merforbruket skyldes høyere utgifter enn budsjettert til private avlastere og høye utgifter for fakturerte lærlinger. Enheten har disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt etter bruk av eget disposisjonsfond.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 212253 211693 560 0,3% 231008 210974
Enheten har et merforbruk på kr 560 000 per november. Merforbruket skyldes høye utgifter til bompenger og for fakturerte lærlinger. Enheten har disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt etter bruk av eget disposisjonsfond.
H&V felles og samordningstjenester 128029 124717 3312 2,7% 6259 13128
Helse og velferd felles og samordning har et samlet merforbruk etter november på kr 3,3 millioner. Helse og velferd felles har det største merforbruket, og det skyldes vedtatt innsparing fra økonomiplan 2019-2022, tiltak L2 og L3. Innsparingene som ligger inne på helse og velferd felles i 2019 er på kr 7 millioner, og det ikke er funnet innsparingstiltak for hele beløpet. Deler av innsparingsbeløpet skal overføres til legetjenester og flyktningenheten.

Den største usikkerheten på området er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt. Det estimeres med kr 17 millioner mindre i refusjon enn budsjettert. Enhetene har ikke disposisjonsfond, og det forventes dermed et merforbuk på kr 17 millioner ved årets slutt.
Helse- og rehabiliteringstjenester 252230 252800 -564 -0,2% 283901 266987
Mindreforbruket på området knytter seg til vakante stillinger i legetjenesten. Mindreforbruket hos legetjenesten foreslås redusert mot innsparingskrav hos helse og velferd felles. Det forventes dermed at området går i balanse ved årets slutt. 
Sosiale tjenester 194355 191033 3322 1,7% 219113 183333
Området har et merforbruk på kr 3,3 millioner per november. Det ser ut til å kunne bli et mindreforbruk hos flyktningenheten, og enheten kan derfor få tilført litt av innsparingskravet som ligger på helse og velferd felles. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere utgifter hos NAV. Området har disposisjonsfond og det forventes balanse ved årets slutt.
Sykehjemstjenester 388809 380893 7916 2,1% 413861 351069
Området som inkluderer sykehjem øst og sykehjem vest samt Sandnes matservice har et merforbruk på kr 7,9 millioner etter november. Merforbrukene er fordelt med kr 5,9 millioner på sykehjem vest, kr 1,5 millioner på sykehjem øst og kr 500 000 på Sandnes matservice.

Sykehjemsenhetene melder om problemer med rekruttering av sykepleiere, og det har vært nødvendig med kostbare alternativer som vikarbyrå, for å dekke opp for sykepleiermangel. Sykehjemmene får også stadige utfordringer med ressurskrevende brukere. Særlig innenfor sykehjem vest har det kommet nye brukere med behov langt utover tildelt budsjett. Enhetene må bruke av egne disposisjonsfond for å oppnå balanse ved årets slutt.
   
I forbindelse med renovering og ombygging av 1. etasje på Åse bo- og aktivitetssenter har vaskeriet tilhørende sykehjem vest måttet kjøpe vaskeritjenester, under byggeperioden, til kr 1,8 millioner. I samme byggeperiode har Sandnes matservice hatt kostnader tilsvarende kr 500 000 for å flytte mottakskjøkkenet på Åse til hovedkjøkkenet på Vatne.
Sum helse og velferd 1494374 1478260 16120 1,1% 1500365 1347150
       
Byutvikling og teknisk      
Byutvikling 29309 35650 -6341 -17,8% 42477 34808
Geodata har et merforbruk på kr 295 000 som følge av økte datautgifter til ny kartløsning, beskrevet i første og andre perioderapport. Det er nå imidlertid forventet at enheten vil gå i balanse eller mindreforbruk ved årets slutt grunnet merinntekter fra salg av Infolandprodukter.

Planavdelingen har et mindreforbruk på kr 2,2 millioner. Dette skyldes eksternt tilskudd og bevilgninger til prosjekter i andre perioderapport, og refusjon sykelønn som fordeles mellom skattefinansiert og selvkost ved årets slutt. Det er i tillegg brukt mindre på annonsering og konsulenttjenester enn forventet. Forventer et mindreforbruk ved årets slutt.

Samfunnsplan har et mindreforbruk på kr 3,1 millioner som i hovedsak skyldes vakante stillinger og mindre utgifter til konsulenter enn estimert. Forventer mindreforbruk ved årets slutt.

Byggesak har et mindreforbruk på kr 1,2 millioner. Området forventer balanse ved årets slutt, etter justering mot selvkostfond. 
Fagstab B&T 9211 9336 -126 -1,3% 9772 4576
Staben i Byutvikling og teknisk har et lite mindreforbruk og forventer balanse ved årets slutt.    
Teknisk 108746 110184 -1438 -1,3% 128943 83910
Teknisk er i tilnærmet balanse per november. Styrer mot balanse ved årets slutt.      
Teknisk selvkost -86871 -86918 47 -0,1% 2363 692
Teknisk selvkost er i balanse og forventer balanse ved årets slutt etter justering mot selvkostfond.    
Sum byutvikling og teknisk 60395 68252 -7858 -11,5% 183555 123986
       
Organisasjon      
Organisasjon 90210 90678 -468 -0,5% 108256 102402
Organisasjon har et mindreforbruk på kr 468 000 som følge av vakante stillinger, i all hovedsak i IT-avdelingen. Området styrer mot et mindreforbruk på om lag kr 1 million (periodisert til desember) som vil bli bedt overført til 2020 til bruk for lederutviklingsprogram.
 
Økonomi      
Økonomi 43180 45372 -2191 -4,8% 51306 46577
Økonomi har, per november, et samlet mindreforbruk på kr 2,2 millioner som følge av vakante stillinger og foreldrepermisjoner. Området styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt. 
       
Kultur og næring      
Kultur og næring 113783 112600 1183 1,1% 122381 104373
Kultur og næring har et merforbruk på kr 1 183 000 per november, og det forventes at området går i balanse ved årets slutt.  
       
Innovasjon og digitalisering      
Innovasjon og digitalisering 11981 11078 903 8,2% 12157 8946
Innovasjon og digitalisering har et merforbruk grunnet kostnader relatert til oppstarts arrangementer og møbler til nytt rådhus.  Kostnader i forbindelse med nytt rådhus skal budsjettjusteres ved bruk av fond ved årets slutt. Etter budsjettjustering forventes mindreforbruk på området.
       
Rådmannen og fellesutgifter      
Eiendom 106501 106501 0 0,0% 203142 535941
Sandnes eiendomsselskap KF får tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Utbetalingene til og med november er i henhold til budsjett. Fram til faktureringstidspunkt budsjetteres alle internhusleier på dette ansvarsområdet. Etter hvert som husleiene blir fakturert den enkelte enhet, blir det gjort tilsvarende budsjettjustering slik at regnskap og budsjett går i balanse hos den enkelte enhet. Hovedfakturering av internhusleie ble i år gjort i mai. Faktura for rådhuset ble ført i november. Internhusleier for innleide bygg og en del bygg som er tatt i bruk i løpet av 2019, samt investeringstiltak uten arealutvidelser er ikke ført enda, men vil bli ført i løpet av desember. Budsjettjusteringene fører til at det kan bli relativt stor økning i årsbudsjett sett i forhold til opprinnelig vedtatt årsbudsjett på tjenesteområdene, for eiendomsområdet fører budsjettjusteringen til redusert budsjett. Området eiendom styrer mot balanse ved årets slutt, men dette er avhengig av ferdigstillelse og overlevering av bygg som er planlagt ferdigstilt i løpet av året.
Kommunens fellesutgifter  323196 323522 -326 -0,1% 282128 349269
Kommunens fellesutgifter har per november et mindreforbruk på kr 326 000. Det styres mot balanse ved årets slutt.    
Politisk virksomhet 20315 20315 0 0,0% 24251 23435
Det styres mot balanse ved årets slutt.      
Rådmannens stab 13385 13627 -242 -1,8% 15397 14017
Området har et mindreforbruk på kr 242 000 per november.  Det styres mot balanse ved årets slutt.    
Sum rådmann og fellesutgifter 463397 463965 -569 -0,1% 524918 922662
       
Sum drift 4168493 4153220 15279 0,4% 4543390 4461193
       
Sentrale inntekter      
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter -4389856 -4389676 -181 0,0% -4543390 -4461193
Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd. For mer detaljer se kapittel om sentrale inntekter og finansposter.   
       
TOTALT -221362 -236456 15097   0 0
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 12.12.2019 10:27