Økonomi

 

Økonomisk status per november, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet merforbruk i driftsbudsjettet på kr 15,1 millioner. Sentrale inntekter og finansposter har merinntekter på kr 181 000. Tjenesteområdene, inkludert stab-, støtte- og fellesområde, har et samlet merforbruk på kr 15,3 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til Hovedoversikt - drift.

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-NOVEMBER 2019

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-NOVEMBER 2019

Publisert: 01.06.2018 14:22
Sist endret: 12.12.2019 08:11