Byutvikling og teknisk

BYUTVIKLING OG TEKNISK

Saksbehandlingstider

90 prosent av plansakene hittil i år er behandlet innenfor avtalt tidsfrist. 99,6 prosent av ferdigbehandlet gebyrfinansiert saker på Geodata, er behandlet innenfor lovpålagt frist hittil i år (tall per mai).

Saksbehandlingstid for byggesaker Dager
Saker med 3-ukers frist 14
Saker med 12-ukers frist uten dispensasjon           53
Saker med 12-ukers frist med dispensasjon 38
Delingssaker med 3-ukers frist         10
Delingssaker med 12-ukers frist             29

Det er registrert følgende antall nye boligtomter og – seksjoner i Sandnes kommune. (tall per mai)

  2017 2018 2019
Antall nye boligtomter 86 95 94
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 56 47 48
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 87 110 115
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 119 107 99

Verdikartlegging av friluftsområder

Hovedarbeidet med å verdsette friluftsområder i kommunen er ferdig. Resultat av arbeidet er behandlet av kommuneplankomiteen og teknisk utvalg, og saken skal fremmes for bystyret i junimøtet. Kartleggingen er gjennomført i henhold til statlig metodikk. Kartleggingen har gitt kommunen et nytt datasett med beskrivelser og verdisetting av større friluftsområder og bynære grøntområder.

Klima- og miljøplan

Nytt forslag til klima- og miljøplan er ferdig. Planen er behandlet i kommuneplankomiteen, og den skal til behandling i bystyret i juni. Planen peker på satsingsområder, mål og strategier innenfor klima og miljøområdet. Mål og strategidelen vil være gjeldende i en femårsperiode. Det er også utarbeidet en handlingsdel som angir tiltak på miljø -og klimaområdet de neste tre årene. Planen sendes på høring før sommeren, og godkjent plan forventes å foreligge i desember 2019.  

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 14.06.2019 07:17