Investering

STØRRE PÅGÅENDE BYGGEPROSJEKTER BESTILT HOS SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF (SEKF) 

 

SEKF styrerapporterer totaloversikt avlagte byggeregnskap på porteføljen.

Avlagt år Bevilgning Byggeregnskap Mer/mindre-forbruk
per mai 2019 385400 378500 6900
2018 1240900 1112600 128400
2017 378500 332400 46100
2016 846400 793400 53000

Status på prosjekter per 31. mai 2019:

Prosjekt 10001 - Rådhuset 

Bygget ble overtatt januar 2019 og er innflyttet. Sluttarbeider pågår innendørs (hovedsakelig AV-utstyr og tilbakemeldinger fra bruker). Utendørsarbeid pågår også. Det er tidligere rapportert fare for overskridelse i størrelsesorden kr 3 millioner, og forventet overskridelse ligger fortsatt i samme størrelsesorden.

Prosjekt 1002000, 1002001, 1002002 - Parkeringshus, rivning og regulering av S1/A8

Reguleringsplan legges ventelig fram for førstegangs behandling i august 2019. Utarbeidelse og framlegging av K0 for styrebehandling skjer så snart det foreligger endelig bestilling av hva som skal bygges i første byggetrinn. Det vises også til SEKF sak 085-19

Prosjekt 21001- Nytt avlastningssenter med barnebolig

Bygget ble tatt i bruk i januar 2019. Tilpasning av varmeanlegg pågår.

Prosjekt 21014 – Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg

Bygget ble overtatt 21. september 2018 og tatt i bruk i november 2018. Rivningsarbeider av det gamle bygget er ferdigstilt. Ferdigstilling av utomhusanlegg og småhus pågår. Delovertakelse av resterende bygg var berammet til 16. mai. Det forelå ikke brukstillatelse eller ferdigattest på tidspunktet og overtakelsen fant følgelig ikke sted. Det er ikke innkalt til ny delovertakelse per nå. Nabo (landbrukseiendom) har tinglyst veirett over eiendommen og avklaringer av nødvendige tilpasninger for bruk av flyttet vei pågår i dialog med teknisk og nabo.

Prosjekt 2103107 – Brattebø småhus

Bygging pågår og estimeres ferdig i løpet av høsten 2019.

Prosjekt 2103300 – Bofelleskap for personer med psykisk lidelse

Planlagt på Sørbø Hove. Utforming av romprogram pågår.

Prosjekt 2103400 - Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien

K0 lagt frem i SEKF sak 017-19. Det er mottatt naboklage med bakgrunn i forverrede solforhold. Planen skal mest sannsynlig til andregangsbehandling i august 2019.

Prosjekt 2104300 - Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, Skeienegata

Regulering pågår. Grunnforholdene er dårlige og det må påberegnes peling. Ny kalkyle legges fram i K0 når rekkefølgekravene er kalkulert.

Prosjekt 2104600 – Skeienegata 14, ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter 

Avvik i framdrift. En har valgt å bytte ansvarlig søker i prosjektet grunnet interessekonflikt. Overlapping mellom konsulentene pågår. Arbeid med dispensasjonssøknad pågår, nabovarsel er sendt og merknader fra naboer er mottatt.

Prosjektnummer 2105200 – Prestholen, bygging av ny personalbase

Dispensasjonssøknad sendt til byggesak. Først etter at søknaden er behandlet får en klarhet i om prosjektet kan realiseres. Samtykke fra Arbeidstilsynet er gitt. K2 ventes i september 2019 med planlagt ferdigstillelse i andre kvartal 2020.

Prosjekt 2500401 - Vatne/Dybingen småhus

K2 lagt fram i SEKF sak 148-18. Bygging pågår og estimeres ferdig i løpet av 2019.

Prosjekt 2500406 - 2 småhus Bogafjell

K0 lagt frem i SEKF sak 046-19.

Prosjekt 2602200 - Ombygging av første etasje på Åse Boas

K0 lagt frem i SEKF sak 018-19. Prosjektering pågår. Gjennomført anbudskonkurranse mai 2019 med planlagt kontraktsinngåelse før sommerferie 2019.

Prosjekt 30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole 

K2 er vedtatt i SEKF sak 84-17 med revidert K2 i SEKF sak 52-18 som har en revidert ramme på kr 252,3 millioner, en reduksjon på kr 35,7 millioner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontrakt er inngått. Byggearbeidene pågår og ferdigstilles sommer 2019.

Prosjekt 30009 Ny U18-skole Bogafjell

K2 framlagt for styret i SEKF 22. august 2018, med kostnad kr 268 millioner, som er i samsvar med ØP 2018-2021. Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise og skal stå ferdig til skolestart i august 2020. Grunn-, betong-, og tømmerarbeid pågår. 

Prosjekt 30010 / 6001100 – Skaarlia skole med stor flerbrukshall

K0 lagt frem i SEKF sak 006-19 og usikkerhetsanalyse lagt frem i SEKF sak 048-19. Det kom inn seks tilbud i anbudskonkurransen. Evaluering pågår. Det tas sikte på fremlegging av K2 august 2019. Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise. Byggestart høsten 2019 med ferdigstillelse til skolestart 2021. Dette prosjektet er brukt som pilotprosjekt for «avfallsfrie byggeplasser» der målet er å redusere avfallsmengden med inntil 75%.

Prosjekt 30021- Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole

Avvik i framdrift og usikkerhet i forhold til kostnader. 97 elever, fire 7. klasser, som fra høsten 2019 etter planen skulle flyttes til Skeiene ungdomsskole, får midlertidige lokaler i Soma skole fram til desember 2019. Dette er avklart med skole, og foreldre er orientert i informasjonsmøte 23. april. Byggearbeidene på Skeiene ungdomsskole er igangsatt igjen. Det er tidligere meldt overskridelser i dette prosjektet. Merkostnadene er knyttet til forsinkelser i prosjektet som medfører økte rigg- og driftskostnader, omfattende asbest- og crom-6 funn og forseringskostnader. Sluttprognoser ligger per juni 2019 på kr 241 millioner.

Prosjekt 3002900 Malmheim skole

K0 ble framlagt for styret i SEKF i sak 127-18. Kostnadsramme for skolen er kalkulert til kr 112 millioner med forventet ferdigstillelse til skolestart 2021. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag pågår. Det avventes avtale med grunneier vedrørende plassering av nødvendig brannkum i privat vei og adkomst til denne før prosjektet kan lyses ut. Ventes avklart i nær fremtid. Usikkerhetsanalyse gjennomføres 21. juni. Avklaring av midlertidige skolelokaler i byggeperioden pågår.

Prosjekt 30003400 og 6000700 Sviland skole og liten flerbrukshall

SEKF har igangsatt arbeid med regulering av skoleområdet. Prosjektering startes opp og pågår parallelt. Kostnadsramme for skolen er kalkulert til kr 167 millioner og forventet ferdigstillelse er skolestart 2021. K0 lagt frem i SEKF sak 128-18. Anbudskonkurranse er utlyst med tilbudsfrist 4. juli.

Prosjekt 3003700 – Nye elevplasser Sandved

Regulering er igangsatt. Det er i gjeldende økonomiplan ikke satt av midler til ferdigstilling av dette arbeidet i 2019. Dette er foreslått innarbeidet i første perioderapport 2019.  

Prosjekt 3003800 – Altona skole og ressurssenter – flytter til Soma skole  

K0 lagt fram i SEKF sak 047-19. 7. klasse ved Sandved skole plasseres midlertidig i gamle Soma skole i påvente av ferdigstilling av Skeiane Ungdomsskole

Prosjektene 3502000 Langgata 72 Helsestasjon / 1501300 Langgata 76

Rivningsarbeidet er ferdigstilt. Prosjektering pågår og K0 ventes fremlagt i august. Endret bruk av Langgata 72 fra helsestasjon til jordmortjenester. Dette er rapportert å ha noe innvirkning på fremdrift i og med at det kreves noe omprosjektering.

Prosjekt 60008/6000801 – Iglemyr svømme- og idrettshall

Avvik i framdrift. Revidert framdriftsplan er lagt frem og forventet overtakelse er slutten av juli 2020, og rundt 6 måneder forsinket i forhold til framdrift vedtatt i K2.

En slik forsinkelse vil medføre at Høyland svømmehall og Giskehallen svømmehall vil måtte utvide sin drift lengre enn planlagt. Det er ikke meldt økte driftskostnader til dette.

Prosjekt 6001000 – Giskehallen I, rehabilitering av svømmehallen

Oppstart byggearbeider blir forsinket i påvente av ferdigstillelse av Iglemyr svømmehall. Det skal gjennomføres usikkerhetsanalyse og det vil i den forbindelse legges fram ny K1 kalkyle etter at forprosjektet er avsluttet.

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 29.06.2020 09:43