Helse og velferd

Utskrivningsklare pasienter har høyt fokus i tjenestene. For februar 2019 har Sandnes kommune betalt for 127 liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Dette var lavere enn fjorårets tall for februar på 290 døgn. Døgnprisen er kr 4 885 for 2019, det vil si at Sandnes betalte kr 620 395 til Helse Stavanger HF for februar. Faktura for mars, april og mai foreligger ikke per dags dato.

I tillegg er det hittil i 2019 betalt kr 1,5 millioner til Time kommune for 489 døgn til kr 3 100 døgnet for perioden 9. februar til 31. mai.

LIGGEDØGN UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

Per mai er det 36 personer på venteliste til heldøgnstilbud i kommunen. 8 av disse ivaretas med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av søkt tilbud. De som venter hjemme får hjelp av hjemmebaserte tjenester og mange har dagsentertilbud.

VENTELISTE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG

Det er 67 personer som har benyttet seg av tilbudet om midlertidig bolig til og med mai.

MIDLERTIDIG OVERNATTING

Ventelisten for boliger til vanskeligstilte er redusert med 27 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

Per mai er det en økning i antall barnefamilier på ventelisten sammenlignet med i fjor. Det jobbes med, og er kjøpt store boliger til disse familiene. Prosessen rundt kjøp tar imidlertid noe tid fra kjøp til overtakelse. Dette fører til at barnefamiliene vil ha en kort ventetid.

VENTELISTE BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 14.06.2019 07:07