Sentrale inntekter og finansposter

Ved utgangen av mai var det på sentrale inntekter og finansposter merinntekter på kr 18,8 millioner sammenlignet med budsjett. Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd.

Skatteinngangen for mai måned ble på kr 466,4 millioner mot en budsjettert skatteinngang på kr 457 millioner. Det tilsvarer en økning på 6,9 prosent sammenlignet med mai 2018 da skatteinngangen var på kr 436,3 millioner.

Akkumulert skatteinngang per mai er på kr 1 205,6 millioner, noe som er kr 50,9 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 4,4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Budsjettert skattevekst for Sandnes er 4,3 prosent for 2019. Per mai er det en merinntekt på skatt på kr 612 000.

AKKUMULERT SKATTEUTVIKLING 2019

 

På grunn av omlegging til nytt rapporteringssystem hos skatteetaten vil skattetall for landet ikke bli tilgjengelige før mellom den 15. og 20. i måneden etter periodeslutt. Skatteveksten for landet for mai er derfor ikke tilgjengelig, men skatteveksten per april var på 4,4 prosent. I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten for landet anslått til 0,4 prosent. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er anslaget satt opp med om lag kr 1,5 milliarder. Dette gir nye vekstanslag for 2019 på 1,2 prosent for kommunene.

 

Inntektsutjevningen

Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de med skatteinngang under snittet.

I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskeligere å lage prognoser for og det tas derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned.

Per mai (Basert på skatteinngangen per 31. mars. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to måneder etter skattemåneden.) er det budsjettert med et akkumulert trekk på kr 39 millioner. Faktisk trekk ble på kr 20,7 millioner, noe som er kr 18,3 millioner lavere enn budsjettet.

Med mindre trekk i inntektsutjevning, og med noe høyere skatteinntekter enn budsjettert per mai, er det for de frie inntektene merinntekter på totalt kr 18,9 millioner.

Finansområdet

På finansområdet er forbruket i tråd med periodebudsjett. I sak om perioderapport per 30. april 2019 foreslår rådmannen at renteutgiftene reduseres med kr 10 millioner. Det vil bli foretatt en ny og grundig gjennomgang av finansområdet til andre perioderapport.

Publisert: 01.06.2018 14:58
Sist endret: 14.06.2019 09:25