Hovedoversikt - investering

Investeringsregnskap per 31.05.2019 Regnskap per mai Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum investeringsinntekter 73582 185543 40 %
Sum investeringsutgifter 102777 443896 23 %
Sum finansieringstransaksjoner 374568 1232464 30 %
Netto finansbehov 403763 1490817 27 %
Finansieres slik:    
Bruk av lån, inkludert startlån 134878 1277519  
Mottatt avdrag på utlån 39194 173863  
Bruk av disposisjonsfond 668 2067  
Bruk av bundne investeringsfond 0 120  
Overføring fra drift 0 37248  
Sum finansiering  174740 1490817  
Udekket (+) / udisponert (-) 229023    

Investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune har et bruttobudsjett på kr 443,9 millioner etter videreføring av ubrukte midler fra 2018. Av totale investeringsutgifter er det per mai brukt 23 prosent. I tillegg til investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune er det overlevert bestilling av prosjekter til Sandnes eiendomsselskap KF for til sammen kr 1 183,3 millioner etter videreføring av ubrukte midler fra 2018. Prosjektene i eiendomsforetaket finansieres med konserninternt utlån. Det er per mai 2019 overført kr 250 millioner som konserninternt lån til eiendomsforetaket.

Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 14.06.2019 11:47