Hovedoversikt - drift

Skjema 1B

 

DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B  Regnskap per mai Budsjett per mai Avvik Avvik i% Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst skole          
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 512419 507527 4892 1,0 % 1006501 888809
Ordinær grunnskoleopplæring, inkludert FBU, har et samlet merforbruk på kr 4,9 millioner. Merforbruket skyldes økte utgifter til spesialundervisning samt innføring av lærernormen. Den nye normen for lærertetthet i ordinær opplæring, gjør at oppvekst skole må endre ressurstildelingsmodellen til skolene. Rådmannen har satt i gang et prosjekt for å tilpasse nåværende tildelingsmodell på bakgrunn av ny lærernorm. Saken vil blir lagt fram for bystyret i september. Videre er ressursene hver enkelt skole bruker til spesialundervisning kartlagt. Det kom fram at barneskolene bruker kr 9,2 millioner mer enn tildelte midler til spesialundervisning våren 2019. Rådmannen anbefaler i første perioderapport å øke bevilging til spesialundervisning med kr 9,2 millioner.
SFO 14434 12769 1665 13,0 % 20975 20659
SFO har et merforbruk på kr 1,67 millioner etter mai. Kostnadene inkluderer utgifter til ressurskrevende elever på ungdomstrinnet, som har et aktivitetstilbud etter skoletid. Aktivitetstilbudet har et merforbruk på kr 527 000. Merforbruket på ordinær SFO skyldes høyre lønnsutgifter en budsjettert. Det forventes justering av bemanningen til nytt skoleår. SFO styrer mot balanse ved årets slutt. 
Voksenopplæring 1578 1551 27 1,7 % 13026 12369
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 27 000. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst skole 528431 521847 6584 1,3 % 1040502 921837
             
Oppvekst barn og unge          
Barnehager inkludert fellesutgifter 385990 379309 6681 1,8 % 755663 713334
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene. 
    
Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 2,37 millioner per mai. Dette skyldes i hovedsak mer i utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettert. Differansen per mai er kr 3 millioner når det er betalt ut for 2 kvartal og skyldes at det er 37 flere små og 5 færre store barn i private barnehager enn når budsjett ble lagt. Uten tilføring av midler i løpet av året forventes det en differanse på kr 6 millioner ved årets slutt.   
     
Styrket barnehage har et merforbruk på kr 3,8 millioner per mai. Virksomheten melder om 16,5 stillinger utover det de har hjemmel til som for deler seg på 1,5 spesialpedagog og 15 støttepedagoger/assistenter. Dette vil   vedvare frem til nytt barnehageår. Årsaken er at flere barn får anbefaling om spesialpedagogisk hjelp. Tidligere kunne virksomheten regulere tilretteleggingen for barn med nedsatt funksjonsevne ved å ha to søknadsfrister i året. Nå må ressursen tildeles når søknader som oppfyller kriteriene kommer inn. Det er også tre barn med store omfattende vansker som har flyttet til kommunen i løpet av de første månedene i 2019 som mottar spesialpedagogisk hjelp.     
    
Barnehagene har et samlet mindreforbruk på kr 500 000 per mai. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt.  
Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten 73429 70193 3236 4,6 % 170496 169926
Helsestasjonstjenester (HST), PPT, samt barne- og familieenheten (BFE) har per mai et samlet merforbruk på kr 3,2 millioner. Merforbruket skyldes økning i plasseringskostnader i BFE på kr 2 millioner og urealisert innsparingskrav på kr 490 000.  BFE har rapportert behov for kr 6 millioner i første perioderapport, med ny vurdering i andre perioderapport. HST har et merforbruk på lønn kr 1,3 millioner.HST har fått innvilget søknad om øremerkede tilskuddsmidler på kr 6,7 millioner i 2019. HST forventer å dekke lønnsavviket med disse midlene. PPT har mindreforbruk på kr 569 000 og styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst barn og unge 459419 449502 9917 2,2 % 926159 883260
             
Helse og velferd          
Enhet for funksjonshemmede 156628 157310 -682 -0,4 % 335601 321659
Enheten har et mindreforbruk på kr 682 000 etter mai, og styrer mot balanse ved årets slutt.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 105996 105242 754 0,7 % 223785 210974
Enheten har et merforbruk på kr 754 000 per mai. Merforbruket skyldes fakturering av lærlinger for første halvår. Faktureringen var på kr 1 million for enheten, og ble utført i mai. Enheten har disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt etter eventuell bruk av disposisjonsfond.
H&V felles og samordningstjenester 184402 183698 703 0,4 % 6859 13128
Helse og velferd felles og samordning har et samlet merforbruk etter mai på kr 703 000. Helse og velferd felles har det største merforbruket, og det skyldes vedtatt innsparing fra økonomiplan 2019-2022, tiltak L2 og L3, som det ikke er funnet mulige innsparingstiltak for. Innsparingene som ligger inne på  helse og velferd felles i 2019 er på kr 7 millioner. Den største usikkerheten på området er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt, jamfør notat med kommentar til driftstiltak L4 i første perioderapport 2019.
Helse- og rehabiliteringstjenester 122751 125149 -2393 -1,9 % 282188 266987
Mindreforbruket på området knytter seg til vakante stillinger i legetjenesten. Legevakt og Jæren Øyeblikkelig hjelp har høyere inntekter enn budsjettert per mai. Det forventes et mindreforbruk ved legetjenesten ved årets slutt. 
Sosiale tjenester 111126 110808 318 0,3 % 216538 183333
Området har et merforbruk på kr 318 000 per mai. Merforbruket skyldes tomgangsleie hos boligtjenesten, samt høyere kommunale avgifter enn budsjettert.
Sykehjemstjenester 198985 195734 3251 1,7 % 392475 351069
Området som inkluderer sykehjem øst og sykehjem vest samt Sandnes matservice har et merforbruk på kr 3,3 millioner etter mai. Sandnes matservice har mindreforbruk, mens sykehjemsenhetene har merforbruk. Begge sykehjemsenhetene opplever store utfordringer med økende behov hos ressurskrevende pasienter, og de må sannsynligvis bruke av egne disposisjonsfond for å oppnå balanse ved årets slutt.
Sum helse og velferd 879888 877941 1951 0,2 % 1457446 1347150
             
Byutvikling og teknisk          
Byutvikling 13819 13056 763 5,8 % 35275 34808
Geodata har et merforbruk på kr 420 000 som følge av økte datautgifter til ny kartløsning, beskrevet i første perioderapport. Det er forventet at enheten vil gå i balanse ved årets slutt med bruk av fond. Planavdelingen har et merforbruk på kr 408 000. Som beskrevet i første perioderapport vil rådmannen komme tilbake med mer informasjon og eventuell budsjettjustering i andre perioderapport.
Fagstab B&T 16461 16203 257 1,6 % 18649 4576
Fagstab B&T har et lite merforbruk og vil komme tilbake med oppdatert årsprognose i andre perioderapport.
Teknisk 63434 63307 126 0,2 % 106538 83910
Teknisk er i tilnærmet balanse per mai. Styrer mot balanse ved årets slutt.   
Teknisk selvkost -58579 -58585 6 0,0 % 893 692
Teknisk selvkost er i balanse og forventer balanse ved årets slutt.  
Sum byutvikling og teknisk 35135 33981 1152 3,4 % 161355 123986
             
Organisasjon          
Organisasjon 42159 43480 -1321 -3,0 % 101865 102402
Organisasjon har per mai et mindreforbruk på kr 1,3 million som følge av vakante stillinger, i all hovedsak på IT avdelingen. Ny IT sjef er ansatt og starter i juni. IT har flere ubesatte stillingshjemler som har vært på vent, slik at ny IT sjef aktivt kan være med i rekrutteringsprosessen. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
             
Økonomi            
Økonomi 18454 19114 -660 -3,5 % 46553 46577
Økonomi går med et samlet mindreforbruk på kr 660 000. Det er et resultat av vakante stillinger og foreldrepermisjoner. Det er samtidig satt av kr 800 000 på lønnsbudsjett på anskaffelser til desember for inndekning av varekostnadsinnsparing på kr 914 000 som ligger på kommune felles. Området styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt. Rådmannen vil komme med oppdatert estimat på årsprognose i andre perioderapport.
             
Kultur og næring          
Kultur og næring 56805 56851 -46 -0,1 % 107415 104373
Kultur og næring har et mindreforbruk på kr 46 000 per mai, og det forventes at området går i balanse ved årets slutt.
             
Innovasjon og digitalisering        
Innovasjon og digitalisering 5490 5578 -88 -1,6 % 11723 8946
Innovasjon og digitalisering er tilnærmet i balanse per mai, med et mindreforbruk på kr 88 000. Området styrer mot balanse ved årets slutt. 
             
Rådmannen og fellesutgifter        
Eiendom 51219 51219 0 0,0 % 228075 535941
Sandnes eiendomsselskap KF får tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Utbetalingene til og med mai er i henhold til budsjett. Fram til faktureringstidspunkt budsjetteres alle internhusleier på dette ansvarsområdet. Etterhvert som husleiene blir fakturert den enkelte enhet, blir det gjort tilsvarende budsjettjustering slik at regnskap og budsjett går i balanse hos den enkelte enhet. Hovedfakturering av internhusleie ble i år gjort i mai. Faktura for rådhuset og innlede bygg er ikke mottatt enda. Budsjettjusteringene fører til at det kan bli relativt stor økning i årsbudsjett sett i forhold til opprinnelig vedtatt årsbudsjett på tjenesteområdene, for eiendomsområdet fører budsjettjusteringen til redusert budsjett. Området eiendom styrer mot balanse ved årets slutt, men dette er avhengig av ferdigstillelse og overlevering av bygg som er planlagt ferdigstilt i løpet av året.
Kommunens fellesutgifter  112984 110544 2440 2,2 % 347291 349269
Kommunens fellesutgifter har per mai et merforbruk på kr 2,4 millioner som i hovedsak gjelder merforbruk på AFP. Prognosen er et merforbruk på AFP på totalt kr 4 millioner ved årets slutt. Rådmannen vil følge utviklingen i utgiftene knyttet til både AFP og øvrige pensjonsutgifter fram mot sak om andre perioderapport. Kommunalt pasientskadetilskudd har økt med 337 000 og er søkt som tilleggsbevilgning i første perioderapport. Det er også et merforbruk på tilskudd til regionale idrettshaller og et par av de andre IKSene på kr 392 000 som blir vurdert inn mot andre perioderapport.
Politisk virksomhet 6981 6987 -6 -0,1 % 23999 23435
Området har et positivt avvik per mai på kr 6 000. Det styres mot balanse ved årets slutt.
Rådmannens stab 5537 5721 -184 -3,2 % 14008 14017
Området har et positivt avvik per mai på kr 184 000. Det styres mot balanse ved årets slutt.
Sum rådmann og fellesutgifter 176721 174471 2249 1,3 % 613373 922662
             
Sum drift 2202502 2182765 19738 0,9 % 4466391 4461193
             
Sentrale inntekter          
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd,   finansposter -2217063 -2198256 -18807 0,9 % -4466391 -4461193
Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd. For mer detaljer se kapittel om sentrale inntekter og finansposter.
             
TOTALT -14560 -15491 930   0 0
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 14.06.2019 10:56