Økonomi

 

Økonomisk status per mai, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet merforbruk i driftsbudsjettet på kr 930 000. Sentrale inntekter og finansposter har merinntekter på kr 18,8 millioner. Tjenesteområdene inkludert stab-, støtte og fellesområde har et samlet merforbruk på kr 19,7 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til Hovedoversikt - drift.

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-MAI 2019

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-MAI 2019

Publisert: 01.06.2018 14:22
Sist endret: 14.06.2019 09:26