Byutvikling og teknisk

BYUTVIKLING OG TEKNISK

Saksbehandlingstider

90 prosent av plansakene hittil i år er behandlet innenfor avtalt tidsfrist. 99,6 prosent av ferdigbehandlet gebyrfinansiert saker på Geodata, er behandlet innenfor lovpålagt frist hittil i år (tall per mars).

Saksbehandlingstid for byggesaker Dager
Saker med 3-ukers frist 10
Saker med 12-ukers frist uten dispensasjon           50
Saker med 12-ukers frist med dispensasjon 38
Delingssaker med 3-ukers frist         11
Delingssaker med 12-ukers frist             20

Det er registrert følgende antall nye boligtomter og – seksjoner i Sandnes kommune.(tall per mars)

  2017 2018 2019
Antall nye boligtomter 51 61 60
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 53 54 51
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 80 67 75
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 97 64 55

Kommuneplan

Kommuneplan for Sandnes 2019- 2035 ble vedtatt gjennom egengodkjenning i bystyret i mars. Kommuneplanen legger føringer for samfunnsutviklingen i et 15 års perspektiv. Mål og strategier legger premisser for utarbeiding av kommende økonomiplaner

 

Levekårsundersøkelsen

Levekårsundersøkelsen er høsten 2018 gjennomført for tredje gang i Sandnes kommune.

Undersøkelsen gir kunnskap om levekår i kommunes befolkning og hvordan levekårene er geografisk fordelt, og kartleggingen brukes som kunnskapsgrunnlag til utfordringsbildet i kommuneplanarbeidet. Rådmannen anbefaler at levekårsundersøkelsen benyttes i dimensjonering av tjenestetilbud, plansaker, økonomiplan og øvrige prioriteringssaker.

 

Folketall

Nylig publiserte tall fra SSB viser at folketallet i Sandnes 1. januar 2019 er 77 246 personer.

Folketallet har økt med 918 personer i løpet av året, noe som utgjør en folkevekst på 1,20 %.

Fødselsoverskuddet står for omlag 2/3 av veksten, mens nettoflytting står for omlag 1/3 av veksten. Statistikken for Rogaland viser at folketallet i fylket har økt med 2 128 personer, en vekst på 0,45%. Sandnes kommune sto for 43% av befolkningsveksten i Rogaland i 2018.

I Forsand kommune har folketallet gått ned med 53 personer i 2018 (-4,25%) og har nå 1 193 innbyggere.

Samfunnsplan har levert befolkningsprognoser for 1-5 åringer til barnehagebehovsplanen. Prognosene brukes for å vurdere nåværende og fremtidig behov for barnehagekapasitet i bydelene og samlet for kommunen. Sandnes kommune har en målsetting om at alle skal få barnehageplass i sitt nærområde og sin bydel, det innebærer at nye barnehager planlegges slik at det bygges i barnerike bydeler og/eller langs kollektivaksene, fortrinnsvis ved knutepunkt. Befolkningsprognosene er på denne måten et viktig verktøy i planleggingen

 

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 12.04.2019 15:36