Investering

STØRRE PÅGÅENDE BYGGEPROSJEKTER BESTILT HOS SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF (SEKF) 

 

SEKF styrerapporterer totaloversikt avlagte byggeregnskap på porteføljen. Per 31. mars 2019:

Avlagt år Bevilgning Byggeregnskap Mer/mindre-forbruk
per mars 2019 379900 371400 8600
2018 1240900 1112600 128400
2017 378500 332400 46100
2016 846400 793400 53000

Status på prosjekter per 31. mars 2019:

Prosjekt 10001 - Rådhuset 

Bygget ble overtatt januar 2019 og er innflyttet. Sluttarbeider pågår innendørs (hovedsakelig AV-utstyr og tilbakemeldinger fra bruker). Utendørsarbeid pågår også. Det er tidligere rapportert fare for overskridelse i størrelsesorden kr 3 millioner, men dette beløpet er svært usikkert da sluttoppgjør ikke er mottatt.

Prosjekt 1002000, 1002001, 1002002 - Parkeringshus, rivning og regulering av S1/A8

Framdrift er satt på vent inntil eventuell utvidelse av prosjektet er avklart. Ref bsak 37/19.

Prosjekt 21001- Nytt avlastningssenter med barnebolig

Bygget ble tatt i bruk i januar 2019.

Prosjekt 21014 – Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg

Bygget ble overtatt 21. september 2018 og tatt i bruk i november 2018. Rivningsarbeider av det gamle bygget er ferdigstilt. Ferdigstilling av utomhusanlegg og småhus pågår. 

Prosjekt 2103107 – Brattebø småhus

Bygging pågår og estimeres ferdig i løpet av høsten 2019.

Prosjekt 2103300 – Bofelleskap for personer med psykisk lidelse

Planlagt på Sørbø Hove. Utforming av romprogram pågår. Noe usikkerhet knyttet til om Husbanken vil innvilge tilskudd til prosjektet, og nødvendige avklaringer må gjøres før prosjektet kan gå videre. Møte med Husbanken 10. april.

Prosjekt 2103400 - Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien

K0 lagt frem i SEKF sak 017-19. Det er mottatt naboklage med bakgrunn i forverrede solforhold. Planen skal mest sannsynlig til 2.gangsbehandling i august 2019.

Prosjekt 2104300 - Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, Skeianegaten 

Regulering pågår. Grunnforholdene er dårlige og det må påberegnes peling. Ny kalkyle legges fram i K0 når rekkefølgekravene er kalkulert.

Prosjekt 2104600 – Skeienegata 14, ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter 

Avvik i framdrift. En har valgt å bytte ansvarlig søker i prosjektet grunnet interessekonflikt. Ny søker blir Bølgeblikk som er nummer 2 i rammeavtalen. Overlapping mellom konsulentene pågår. Arbeid med dispensasjonssøknad pågår, nabovarsel er sendt og merknader fra naboer er mottatt.

Prosjektnummer 2105200 – Prestholen, bygging av ny personalbase

Dispensasjonssøknad sendt til byggesak. Først etter søknaden til byggesak er behandlet får en klarhet i om prosjektet kan realiseres. Samtykke fra Arbeidstilsynet gitt 05. mars 2019.

Prosjekt 2500401 - Vatne/Dybingen småhus

K2 lagt fram i SEKF sak 148-18. Bygging pågår og estimeres ferdig i løpet av 2019.

Prosjekt 2500406 - 2 småhus Bogafjell

K0 lagt frem i SEKF sak 046-19.

Prosjekt 2602200 - Ombygging av første etasje på Åse Boas

K0 lagt frem i SEKF sak 018-19. Prosjektering pågår. Det tas sikte på anbudskonkurranse mai 2019 med kontraktsinngåelse før sommerferie 2019.

Prosjekt 30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole 

K2 er vedtatt i SEKF sak 84-17 med revidert K2 i SEKF sak 52-18 som har en revidert ramme på kr 252,3 millioner, en reduksjon på kr 35,7 millioner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontrakt er inngått med Skanska. Byggearbeidene pågår og ferdigstilles 2. kvartal 2019.

Prosjekt 30009 Ny U18-skole Bogafjell

K2 framlagt for styret i SEKF 22. august 2018, med kostnad kr 268 millioner, som er i samsvar med ØP 2018-2021. Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise og skal stå ferdig til skolestart i august 2020. Betongarbeid pågår. 

Prosjekt 30010 / 6001100 – Skaarlia skole, stor flerbrukshall

K0 lagt frem i SEKF sak 006-19 og usikkerhetsanalyse lagt frem i SEKF sak 048-19. Anbud sendt ut uke i 13 med tilbudsfrist 31. mai. Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise. Byggestart høsten 2019 med ferdigstillelse til skolestart 2021. Dette prosjektet er brukt som pilotprosjekt for «avfallsfrie byggeplasser» der målet er å redusere avfallsmengden med inntil 75%.

Prosjekt 30021- Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole

Avvik i framdrift og usikkerhet i forhold til kostnader. Det vises til tidligere rapporterte funn. Det er i uke 13 avdekket betydelig riss og oppsprekking av dekkekant rundt samtlige bærende betongsøyler over 1. og 2. etasje i eksisterende bygg. Totalt 90 søyler. Dette er først avdekket etter rivning fordi dette lå inne i eksisterende vegg/fasade.  Vår rådgivende ingeniør for bygg kunne ikke garantere stabiliteten og bæreevne i bygget og anbefalte i første omgang å stenge de ytre fløyene i bygget i alle tre etasjer, men har nå sammen med prosjektadministrasjon og byggherre besluttet å stenge hele dette bygg C til en har kontroll på knutepunktene. Alle knutepunktene blir scannet 27. mars og resultat blir lagt til grunn for prosjektering og gjennomføring av tiltak. Det er nå prosjektert ny bæring (stål) for hele bygget. Dette gir både en framdrifts- og kostnadskonsekvens. Per dags dato er det estimert ny ferdigstilling av bygget til medio desember.

Prosjekt 3002900 Malmheim skole

K0 ble framlagt for styret i SEKF i sak 127-18. Kostnadsramme for skolen er kalkulert til kr 112 millioner med forventet ferdigstillelse til skolestart 2021. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag pågår. Avklaring av midlertidige skolelokaler i byggeperioden pågår.

Prosjekt 30003400 og 6000700 Sviland skole og liten flerbrukshall

SEKF har igangsatt arbeid med regulering av skoleområdet. Prosjektering startes opp og pågår parallelt. Kostnadsramme for skolen er kalkulert til kr 167 millioner og forventet ferdigstillelse er skolestart 2021. K0 lagt frem i SEKF sak 128-18.

Prosjekt 3003700 – Nye elevplasser Sandved

Regulering er igangsatt. Det er i rådmannens forslag til økonomiplan ikke satt av midler til ferdigstilling av dette arbeidet i 2019. Dette forsøkes innarbeidet i 1. perioderapport 2019.  

Prosjekt 3003800 – Altona skole og ressurssenter – flytter til Soma skole  

K0 lagt fram i SEKF sak 047-19. 7. klasse ved Sandved skole plasseres midlertidig i gamle Soma skole i påvente av ferdigstilling av Skeiane Ungdomsskole.

Prosjektene 3502000 Langgata 72 Helsestasjon / 1501300 Langgata 76

Rivningsarbeidet er ferdigstilt. Prosjektering pågår og K0 ventes fremlagt før sommeren. Endret bruk av Langgata 72 fra helsestasjon til jordmortjenester. Dette er rapportert å ha noe innvirkning på fremdrift i og med at det kreves noe omprosjektering.

Prosjekt 60008/6000801 – Iglemyr svømme- og idrettshall

Avvik i framdrift. Revidert fremdriftsplan er lagt frem og forventet overtakelse er slutten av juli 2020, og rundt 6 måneder forsinket i forhold til framdrift vedtatt i K2.

En slik forsinkelse vil medføre at Høyland svømmehall og Giskehallen svømmehall vil måtte utvide sin drift lengre enn planlagt. Det er ikke meldt økte driftskostnader til dette.

Angående mva-behandling av anlegget er det mottatt en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Egen sak om dette og drift av hallen er under utarbeidelse, og vil bli lagt fram i nær framtid.

Prosjekt 6001000 – Giskehallen I, rehabilitering av svømmehallen

Oppstart byggearbeider blir forsinket i påvente av ferdigstillelse av Iglemyr svømmehall. Det skal gjennomføres usikkerhetsanalyse og det vil i den forbindelse legges fram ny K1 kalkyle etter at forprosjektet er avsluttet.

 

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 13.05.2020 12:18