Helse og velferd

Utskrivningsklare pasienter har høyt fokus i tjenestene. For februar 2019 skal Sandnes kommune betale for 127 liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Dette er lavere enn fjorårets tall for februar, på 290 døgn. Døgnprisen er kr 4 885 for 2019, det vil si at Sandnes skal betale kr 620 395 til Helse Stavanger HF for februar. Faktura for mars foreligger ikke per dags dato.

I tillegg skal det i 2019 betales kr 616 900 til Time kommune for 199 døgn til kr 3 100 døgnet for perioden 9. februar til 31. mars.

LIGGEDØGN UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

Per mars er det 49 personer på venteliste til heldøgnstilbud i kommunen. 17 av disse ivaretas med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av søkt tilbud. De som venter hjemme får hjelp av hjemmebaserte tjenester og mange har dagsentertilbud.

VENTELISTE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG

Det er 50 personer som har benyttet seg av tilbudet om midlertidig bolig til og med mars.

MIDLERTIDIG OVERNATTING

Ventelisten for boliger til vanskeligstilte er redusert med 12 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

Per mars er det en økning i antall barnefamilier på ventelisten sammenlignet med i fjor. Det jobbes med, og er kjøpt store boliger til disse familiene. Prosessen rundt kjøp tar imidlertid noe tid fra kjøp til overtakelse. Dette fører til at barnefamiliene vil ha en kort ventetid.

VENTELISTE BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 12.04.2019 15:54