Sentrale inntekter og finansposter

Ved utgangen av mars var det på sentrale inntekter og finansposter merinntekter på kr 4,4 millioner sammenlignet med budsjett. Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd.

Skatteinngangen for mars måned ble på kr 419 millioner mot en budsjettert skatteinngang på kr 422 millioner. Det er likevel en økning på 3,8 prosent sammenlignet med mars 2018 da skatteinngangen var på kr 403,5 millioner.

Akkumulert skatteinngang per mars er på kr 728,5 millioner, noe som er kr 22,7 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 3,2 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Budsjettert skattevekst for Sandnes er 4,3 prosent for 2019. Per mars er det en mindreinntekt på skatt på kr 7,5 millioner.

AKKUMULERT SKATTEUTVIKLING 2019

På grunn av omlegging til nytt rapporteringssystem hos skatteetaten vil skattetall for landet ikke bli tilgjengelige før mellom den 15. og 20. i måneden etter periodeslutt. Skatteveksten for landet for mars er derfor ikke tilgjengelig, men skatteveksten per februar var på 5,1 prosent mot en budsjettert skattevekst for året på 0,4 prosent.

 

Inntektsutjevningen

Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de med skatteinngang under snittet.

I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskeligere å lage prognoser for og det tas derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned.

Per mars (Basert på skatteinngangen per 31. januar. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to måneder etter skattemåneden.) er det budsjettert med et akkumulert trekk på kr 20 millioner. Faktisk trekk ble på kr 9,7 millioner, noe som er kr 10,3 millioner lavere enn budsjettet.

Med mindre trekk i inntektsutjevning, men med lavere skatteinntekter enn budsjettert per mars, er det for de frie inntektene merinntekter på totalt kr 2,8 millioner.

Finansområdet

På finansområdet er forbruket om lag i tråd med periodebudsjett. Det tas forbehold om at det er tidlig i året og vanskelig å forutsi hvordan rentemarkedet og kommunens likviditet vil utvikle seg i resten av året.  

Publisert: 01.06.2018 14:58
Sist endret: 12.04.2019 15:18