Hovedoversikt - investering

Investeringsregnskap per 31.03.2019 Regnskap per mars  Årsbudsjett  % av årsbudsjett 
 Sum investeringsinntekter  33264 167353 20 %
 Sum investeringsutgifter  49572 349770 14 %
 Sum finansieringstransaksjoner  226189 1105335 20 %
 Netto finansbehov  242497 1287752 19 %
 Finansieres slik:       
 Bruk av lån, inkludert startlån  104233 1076641  
 Mottatt avdrag på utlån  16198 173863  
 Bruk av disposisjonsfond  0 0  
 Bruk av bundne investeringsfond  0 0  
 Overføring fra drift  0 37248  
 Sum finansiering   120430 1287752  
 Udekket (+) / udisponert (-)  122067    

Investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune har et bruttobudsjett på kr 350 millioner før videreføring av ubrukte midler fra 2018. Av totale investeringsutgifter er det per mars brukt 14 prosent. I tillegg til investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune er det overlevert bestilling av prosjekter til Sandnes eiendomsselskap KF for til sammen kr 1 020,3 millioner før videreføring av ubrukte midler fra 2018. Prosjektene i eiendomsforetaket finansieres med konserninternt utlån. Det er per mars 2019 overført kr 150 millioner som konserninternt lån til eiendomsforetaket. 

Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 12.04.2019 15:21