Hovedoversikt - drift

Skjema 1B

 

DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B  Regnskap     per mars Budsjett       per mars Avvik Avvik i% Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst skole            
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 228 168 223 172 4 995 2,2 % 888 871 62
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet merforbruk på kr 5 millioner. Merforbruket skyldes økte utgifter til spesialundervisning samt økt tilsetning som følge av at regjeringen har innført norm for lærertetthet på skolenivå. Rådmannen har satt i gang et prosjekt for å tilpasse nåværende tildelingsmodell på bakgrunn av ny lærernorm. Samtidig skal også tildelingen til spesialundervisning evalueres og behov kartlegges. Rådmannen vil komme tilbake, i første perioderapport, med orientering om arbeidet og vil melde behov for tilleggsbevilgning til skolene om nødvendig. 
SFO

5546

 4 875  671 13,8 % 20 975 316
SFO har et merforbruk på kr 671 000 etter mars. På samme tjeneste er også utgifter til ressurskrevende elever på ungdomstrinnet ført. Disse ressurskrevende elevene har et aktivitetstilbud etter skoletid. Aktivitetstilbudet har et merforbruk på kr 317 000. Merforbruket på ordinær SFO skyldes høyre lønnsutgifter en budsjettert. Det forventes justering av bemanningen til nytt skoleår. SFO styrer mot balanse ved årets slutt. 
Voksenopplæring -2 972 -2 702  -269 10,0 %   13 026 657
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 269 000. Mindreforbruket skyldes økt refusjon. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst skole 230 742 225 345 5 396 2,4 % 922 872 1 035
       
Oppvekst barn og unge            
Barnehager inkludert fellesutgifter 275 672 271 383 4 290 1,6 % 713 951 617
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 2,8 millioner per mars. Dette skyldes i hovedsak mer i utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettert. Differansen per mars er kr 3 millioner når det er betalt ut for 2 kvartal. Barnehagene rekrutterer barn i løpet av høsten frem mot årsmeldingen 15. desember. Det er derfor 37 flere små barn og 5 færre store barn i private barnehager enn det som ligger til grunn i budsjett som ble utarbeidet høsten 2018.  Uten tilføring av midler i løpet av året forventes det en differanse på kr 6 millioner ved årets slutt.  
 
Styrket barnehage har et merforbruk på kr 1,97 millioner per mars. Virksomheten melder om 16 stillinger utover det de har hjemmel til som fordeler seg på 1,5 spesialpedagog og 15 støttepedagoger/assistenter. Dette vil vedvare frem til nytt barnehageår. Årsaken er at flere barn får anbefaling om spesialpedagogisk hjelp og at omfanget i de enkelte sakene har økt. Tidligere kunne også virksomheten regulere tilretteleggingen for barn med nedsatt funksjonsevne ved å ha to søknadsfrister i året. Nå må ressursen tildeles når søknader som oppfyller kriteriene kommer inn. Det er også tre barn med store omfattende vansker som har flyttet til kommunen i løpet av de første månedene i 2019 som mottar spesialpedagogisk hjelp.  

Barnehagene har et samlet mindreforbruk på kr 500 000 per mars. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt.  
Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten 36 981 35 120 1 861 5,3 % 169 949 23
Helsestasjonstjenester (HST), PPT samt barne- og familieenheten (BFE) har per mars et samlet merforbruk på kr 1,86 millioner. Merforbruket skyldes økning i plasseringskostnader  i BFE på kr 1 million og lønnskostnader på HST på kr 895 000.  HST har søkt om flere millioner i øremerkede tilskuddsmidler i 2019 og forventer å dekke lønnsavviket med disse. PPT har mindreforbruk på kr 110 000.
Sum oppvekst barn og unge 312 653 306 503 6 151 2,0 % 883 900 640
       
Helse og velferd            
Enhet for funksjonshemmede 83 949 84 435 -486 -0,6 % 321 672 13
Enheten har et mindreforbruk på kr 486 000 etter mars, og styrer mot balanse ved årets slutt.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 54 571 54 540 31 0,1 % 210 881 -93
Enheten som ble opprettet fra 1. september 2018 inkluderer blant annet de ordinære hjemmetjenestene, dagtilbud for eldre og Sandnes helsesenter. Enheten har et merforbruk på kr 31 000 per mars, og styrer mot balanse ved årets slutt.
H&V felles og samordningstjenester 173 729 172 871 858 0,5 % 7 743 -5 385
Helse og velferd felles og samordning har et samlet merforbruk etter mars på kr 858 000. Begge enhetene har et lite merforbruk hver. Helse og velferd felles sitt merforbruk skyldes vedtatt innsparing fra økonomiplan 2019-2022, tiltak L2, som det ikke er funnet mulige innsparingstiltak for. Den største usikkerheten på området er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt.
Helse- og rehabiliteringstjenester 75 937 77 300 -1 364 -1,8 % 267 014 27
Mindreforbruket på området knytter seg til vakante stillinger i legetjenesten og høyere sykelønnsrefusjoner enn vikarutgifter ved mestringsenheten.
Sosiale tjenester 41 719 41 015 704 1,7 % 183 736  403
Området har et merforbruk på kr 704 000 per mars. Merforbruket skyldes tomgangsleie hos boligtjenesten, samt høyere kommunale avgifter enn budsjettert.
Sykehjemstjenester 93 907 93 675 232 0,2 % 355 478 4 409
Området som inkluderer nye sykehjem øst og nye sykehjem vest samt Sandnes matservice har et merforbruk på kr 232 000 etter mars, og styrer mot balanse ved årets slutt. Sandnes matservice har mindreforbruk, mens sykehjemsenhetene har merforbruk. Disse to enhetene må sannsynligvis bruke av egne disposisjonsfond for å oppnå balanse ved årets slutt.
Sum Helse og velferd 523 812 523 836 -25 0,0 % 1 346 524 -626
       
Byutvikling og teknisk            
Byutvikling 11 052 11 031 21 0,2 % 34 785 -23
Fellesområdet er i balanse og forventer balanse ved årets slutt.
Fagstab B&T 1 600 1 577 23 1,5 % 4 571 -5
Fagstab B&T er i balanse og forventer balanse ved årets slutt.
Teknisk 23 063 23 306 -243 -1,0 % 84 253 343
Teknisk går med et mindreforbruk på kr 243 000 per mars. Styrer mot balanse ved årets slutt. 
Teknisk selvkost -96 039 -96 039 0 0,0 % 692 0
Teknisk selvkost er i balanse og forventer balanse ved årets slutt.
Sum Byutvikling og teknisk -60 324 -60 125 -198 0,3 % 124 301 315
       
Organisasjon            
Organisasjon 28 449 28 925 -475 -1,6 % 101 811 -591
Organisasjon har et mindreforbruk på totalt kr 475 000.  Hoved årsaken til mindreforbruket er at IT avdelingen har vakante stillinger. IT opplever utfordringer i rekrutering til sine ledige stillinger.
Økonomi            
Økonomi 10 143 10 657 -514 -4,8 %   46 553 -24
Økonomi går med et samlet mindreforbruk på kr 514 000.  Det er et resultat av vakante stillinger.  Rekruteringsprosesser pågår.
       
Kultur og næring            
Kultur og næring 37 016 37 368 -352 -0,9 % 105 836 1 463
Kultur og næring har et merforbruk på kr 352 000 per mars, og det forventes at området går i balanse ved årets slutt.
 
Innovasjon og digitalisering            
Innovasjon og digitalisering 3 472 3 502 -31 -0,9 % 10 369 1 423
Innovasjon og digitalisering er tilnærmet i balanse per mars. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
       
Rådmannen og fellesutgifter            
Eiendom 27 496 27 496 0 0,0 % 535 941 0
Sandnes eiendomsselskap KF får tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Utbetalingene til og med mars er i henhold til budsjett. Fram til faktureringstidspunkt budsjetteres alle internhusleier på dette ansvarsområdet. Etterhvert som husleiene blir fakturert den enkelte enhet, blir det gjort tilsvarende budsjettjustering slik at regnskap og budsjett går i balanse hos den enkelte enhet. Hovedfakturering av internhusleie skjer i april. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
Kommunens fellesutgifter  81 303 81 317 -14 0,0 % 348 370 -899
Kommune felles går tilnærmet i balanse, per utgangen av mars, med et mindreforbruk på kr 14 000.
Politisk virksomhet 4 025 4 083 -58 -1,4 % 23 999 564
Området har et positivt avvik per mars på kr 58 000. Det styres mot balanse ved årets slutt.
Rådmannens stab 3 964 3 952 12 0,3 % 14 008 -9
Området har et lite merforbruk på kr 12 000, hovedsakelig knyttet til lønn. Området har 97% lønnsbudsjettering. Det styres mot balanse ved årets slutt.
Sum rådmann og fellesutgifter 116 788 116 848 -61 -0,1 % 922 318 -344
       
Sum drift 1 202 751 1 192 859 9 891 0,8 % 4 464 484 3 291
       
Sentrale inntekter            
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter -1 283 437 -1 279 079 -4 358 0,3 % -4 464 484  -3 291
Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd. For mer detaljer se kapittel om sentrale inntekter og finansposter.
       
TOTALT -80 685 -86 220 5 532   0 0
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 12.04.2019 15:23