Økonomi

 

Økonomisk status per mars, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet merforbruk i driftsbudsjettet på kr 5,5 millioner. Sentrale inntekter og finansposter har merinntekter på kr 4,4 millioner. Tjenesteområdene inkludert stab-, støtte og fellesområde har et samlet merforbruk på kr 9,9 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til i Hovedoversikt - drift.

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-MARS 2019

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-MARS 2019

Publisert: 01.06.2018 14:22
Sist endret: 12.04.2019 14:31