Levekår

Utskrivningsklare pasienter har høyt fokus i omsorgstjenesten, og for oktober 2018 skal Sandnes kommune betale for 95 liggedøgn (faktura er ikke kontrollert av kommunen enda) i spesialisthelsetjenesten. Dette er noe lavere enn fjorårets tall for oktober på 59 døgn. Døgnprisen er kr 4 747 for 2018, det vil si at Sandnes skal betale kr 450 965 for oktober. Faktura for november foreligger ikke per dags dato.

LIGGEDØGN UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

Per november er det 44 personer på venteliste til heldøgnstilbud i kommunen. 18 av disse ivaretas med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av søkt tilbud. De som venter hjemme får hjelp av hjemmebaserte tjenester og mange har dagsentertilbud.

VENTELISTE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG 2018

Det er 116 personer som har benyttet seg av tilbudet om midlertidig bolig til og med november. Det er et mål at barnefamilier skal få prioritert oppfølging for å få redusert antall midlertidige overnattingsdøgn. Det er nå fire barnefamilier som bor midlertidig og to av disse venter på kommunal bolig, de to øvrige har en uavklart situasjon i forhold til opphold i landet.

Det har vært innflytting i nye Sandnesveien i løpet av november. Per i dag er det 7 personer på Akutten og en av disse venter på innflytting i andre boliger.

I november er det 6 personer som har flyttet fra midlertidig bolig til ordinær bolig. I samme periode er det kommet inn 8 nye personer i midlertidig bolig. Det er nå 33 personer som bor midlertidig og 7 bor på akutten.

Av de 116 personene som har bodd midlertidig hittil i år er gjennomsnittlig botid 2,47 måneder. Det er 17 av disse personene som har bodd 5 måneder eller mer i midlertidig bolig. De øvrige 99 personene har bodd 4 måneder eller mindre.

MIDLERTIDIG OVERNATTING

Ventelisten for boliger til vanskeligstilte er redusert med 5 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også reduksjon på antall som venter som har utfordringer knyttet til rus, det henger sammen med tildeling av ettervernboliger og tildeling etter metoden Housing First. 

Da det i september / oktober kom nye barnefamilier til på ventelisten, ble det oversendt bestilling til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF) for kjøp av passende boliger. Det jobbes med og er kjøpt store boliger til disse familiene. Prosessen rundt kjøp tar imidlertid noe tid fra kjøp til overtakelse. Dette fører til at barnefamiliene vil ha en kort ventetid. 

VENTELISTE BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 07.12.2018 09:36