Kultur og byutvikling

BYUTVIKLING

Saksbehandlingstider

100% av plansakene hittil i år er behandlet innenfor avtalt tidsfrist. 99,6 % av ferdigbehandlet gebyrfinansiert saker på Geodata, er behandlet innenfor lovpålagt frist hittil i år (tall per oktober).

Saksbehandlingstid for byggesaker Dager
Saker med 3-ukers frist 15
Saker med 12-ukers frist uten dispensasjon           50
Saker med 12-ukers frist med dispensasjon 62
Delingssaker med 3-ukers frist         13
Delingssaker med 12-ukers frist             34

Det er registrert følgende antall nye boligtomter og – seksjoner i Sandnes kommune.(tall per oktober)

  2017 2018
Antall nye boligtomter 157 210
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 53 55
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 318 249
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 309 249

Regionalt plan- og transportsamarbeid

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Deltakelse i planarbeidet gjennom prosjektgruppe og arbeidsgrupper på tema sentrumsutvikling, jordvern, areal og transport, handel og bokvalitet.

Kartlegging og analyser

Byutredning for Nord- Jæren

Sandnes kommune deltar og bidrar til analyser, blant annet knyttet til dobbeltspor, knutepunkt, innfartsparkering og togstopp. Byutredningen vil fungere som kunnskapsgrunnlag og innspill til forhandlinger om ny byvekstavtale og NTP.

Levekårsundersøkelse for Sandnes

Oppdatert levekårsundersøkelse er gjennomgått og oppdatert informasjon om levekår er lagt inn på kommunens nettsider.

Klimatilpasning i Sandnes sentrum

Oppstart av analysearbeid, tildeling av prosjekt til konsulent.

Verdikartlegging av friluftsområder

Prosjektet er startet.

Tildeling av storbymidler

Søknad og tildeling av storbymidler: kr 500 000,- til Boligutvikling i sentrale byområder og kr 1 000 000 til Byromsstrategi.

Strategi- og tiltaksplaner

Klima og miljøplan for Sandnes

Prinsipp for Markagrensa avklart gjennom politisk behandling i KPK og Bystyret september og oktober

 

 

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 07.12.2018 09:12