Investering

STØRRE PÅGÅENDE BYGGEPROSJEKTER BESTILT HOS SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF (SEKF) 

 

SEKF styrerapporterer totaloversikt avlagte byggeregnskap på porteføljen. Per 1. desember 2018:

Avlagt år Bevilgning Byggeregnskap Mer/mindre-forbruk
2018 1240900 1112600 128400
2017 378500 332400 46100
2016 846400 793400 53000

Status på prosjekter per 30. november 2018:

Prosjekt 10001 Rådhuset 

K2 er vedtatt i SEKF sak 10-17 og bsak 1/17 som generalentreprise og byggearbeid pågår. Det er inngått kontrakt med Kruse Smith. Overtagelse av byggearbeidene 4. kvartal 2018.

Den 30. oktober 2018 fikk Kruse Smith aksept med å forskyve «Overtakelsesforretning, sluttfrist» fra

20. desember 2018 til 22. januar 2019. Offisiell åpning er planlagt til 31. januar 2019. Prognoser viser fortsatt at prosjektet kan gjennomføres innenfor budsjettramme, men det er rapportert at det er fare for overskridelse.

Prosjekt 10013,10014,10016 – Hovdebrannstasjon med legevakt, øyeblikkelig hjelp og ambulansesentral  

Det er avlagt byggeregnskap for prosjektene 7. november med et underforbruk på kr 83,2 millioner. Årsak til underforbruk er vist i SEKF sak 138-18.

Prosjekt 2105100 - Bolig med personalbase (Håholen)

Prosjektet er stoppet i påvente av avklaring mellom Sandnes kommune v/levekår og kriminalomsorgen.

Prosjekt 60008/6000801 – Iglemyr svømme- og idrettshall

Avvik i framdrift. Revidert fremdriftsplan er lagt frem og forventet overtakelse er satt til 22. juli 2020, dvs. rundt 5 måneder forsinkelse i forhold til framdrift vedtatt i K2.

En slik forsinkelse vil medføre at Høyland svømmehall og Giskehallen svømmehall vil måtte utvide sin

drift lengre enn planlagt. Det er ikke meldt økte driftskostnader til dette.

Sandnes kommune v/Park, Idrett og Vei skal i desember legge frem en sak for bystyret som

omhandler foreslått bruk av svømmehallen. Saken utsatt til januar 2019.

Skattemyndighetene har i det siste tolket konkurransebegrensningsreglene i kompensasjonsloven strengere enn tidligere. Det er nå flere saker der kommuner har fått begrenset mva-kompensasjon som følge av skattedirektoratet tolker tid avsatt i kommunalt eide og drevne svømmehaller fra betalende publikum til å komme inn under bestemmelsene om konkurranse med andre.

I konkurransebestemmelsen framkommer det at det ikke ytes momskompensasjon når virksomheter driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Revisjonen har skrevet to notater om problemstillingen vedlagt i bsak 145/18

Rådmannen vil primært utrede muligheten med å se på inntektsnivået fra publikumssvømmingen, og således kreve full kompensasjon i byggefasen.

Andre alternativer vedrørende organisering vil også bli vurdert. Målet er å få til løsninger med et godt økonomisk utfall, uten for mye administrativt arbeid.

Prosjekt 2500401 - Vatne/Dybingen småhus

K2 legges fram for styrebehandling i SEKF 12. desember 2018 med en K2-kalkyle innenfor bevilget budsjettramme

Prosjekt 21014 – Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg

Bygget ble overtatt 21. september 2018 og tatt i bruk november 2018. Rivningsarbeider av det gamle bygget er igangsatt. Offisiell åpning av bygget 23. november 2018.

Prosjektene 3502000 Langgata 72 Helsestasjon / 1501300 Langgata 76

Kontrakt om rivningsarbeider er inngått. Avklaring med byggesak ang behov for dispensasjonssøknad også i forhold til innvendige rivningsarbeider. Utarbeidelse av søknad pågår og rivningsarbeidene starter så snart IG foreligger.

Prosjekt 21 04600 – Skeienegt. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter

Det er avholdt forhåndskonferanse med byggesak. Prosjektet krever dispensasjon for å kunne realiseres. Informasjonsmøte for naboer avholdt 5. november. Boligsosial arbeidsgruppe har ikke merknader til prosjektet og en fortsetter med utarbeidelse av dispensasjonssøknad. Det forsøkes å ivareta innspill fra naboer så langt det lar seg gjøre når det gjelder skjerming mot nærmeste nabo samt gjenboer og i tillegg planlegges det vedlikeholdsvennlig opparbeidelse av uteareal på tomten.

Prosjekt 30021- Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole

Utvidelse av skolen består av fire nye fløyer. Fløy B, D og E er flyttet inn i og siste fløy, A, flyttes inn i uke 50.

Prosjekt 21001- Nytt avlastningsenter med barnebolig

Bygget er overtatt uke 44. Bygget tas i bruk for beboere i uke 2 i 2019.

Prosjekt 30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole 

K2 er vedtatt i SEKF sak 84-17 med revidert K2 i sak 52-18 som har en revidert ramme på kr 252,3 millioner, en reduksjon på kr 35,7 millioner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontrakt er inngått med Skanska. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstilles 2. kvartal 2019.

Prosjekt 30009 Ny U18-skole Bogafjell

K2 framlagt for styret i SEKF 22. august 2018, med kostnad kr 268 millioner, som er i samsvar med ØP 2018-2021. Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise. Skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2020. IG gitt 27. november 2018.

Prosjekt 3002900 Malmheim skole

K0 ble framlagt for styret i SEKF 26. september 2018. I forslag til ØP 2019-2022 (tiltak S4) er prosjektet lagt inn med kalkulert kostnad kr 112 millioner. Forventet ferdigstillelse 2021.

K0 blir behandlet i Bystyret i sak 156/18, 10. desember2018

Prosjekt 30003400 og 6000700 Sviland skole og liten flerbrukshall

SEKF har igangsatt arbeid med regulering av skoleområdet. Prosjektering startes opp og pågår parallelt. Kostnadsramme for skolen er kalkulert til kr 167 millioner, forventet ferdigstillelse er 2021. K0 blir behandlet i Bystyret i sak 157/18, 10. desember 2018.

Aktive Sandnes anbefaler bygging av stor flerbrukshall. Gjeldende bestilling er imidlertid liten flerbrukshall, med kostnadsramme på kr 35 millioner.

Prosjekt 6000900 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole

Usikkerhet i forhold til framdrift. I økonomiplan 2018-2021 er ny idrettshall lagt inn med ferdigstilling i 2020. Dette arbeidet krever rivning av dagens svømmehall på skolen og vil ikke kunne påbegynnes før ny svømmehall på Iglemyr står ferdig i 2020.

Prosjektnummer 2105200 – Prestholen, bygging av ny personalbase

Avklaringer pågår før søknad til byggesak skal sendes i desember. Først etter søknaden til byggesak er behandlet får en klarhet i om prosjektet kan realiseres.

Prosjekt 2104300 - Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, Skeianegaten 9 Regulering pågår. Grunnforholdene er dårlige og det må påberegnes peling. Ny kalkyle må legges frem når rekkefølgekravene er kalkulert.

Prosjekt 30021- Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole

Utvidelse av skolen består av fire nye fløyer. Fløy B og E og D er nå tatt i bruk mens fløy A tas i bruk i uke 50. Siste fløy er noe forsinket som følge av mye nedbør under tekkearbeider, men vil ikke påvirke oppstart rivearbeider i eksisterende skole som allerede er igangsatt. Skolen vil, i henhold til til gjeldene framdriftsplan, stå klar til skolestart, men det er en stram framdriftsplan og fordrer funksjonstesting, innregulering av tekniske anlegg og fullskalatester fra medio juli og fram til skolestart.

Det er satt opp midlertidig modulbygg med to klasserom og grupperom mens byggearbeidene pågår. Det er mottatt henvendelse angående innemiljø og temperatur i ett av klasserommene. Alle filter i ventilasjonsanleggene i modulbygget er skiftet og det er utført inneklimamåling i begge klasserom i uke 48. Resultatene av denne målingen viser at inneklimaverdiene er tilfredsstillende og innenfor normen i begge klasserom.  

Prosjekt 6001100 – Skaarlia skole, stor flerbrukshall

Regulering pågår. Planen er å legge fram K0 for styrebehandling i SEKF januar 2019.

Prosjekt 3003700 – Nye elevplasser Sandved

Regulering er igangsatt. Det er i rådmannens forslag til økonomiplan ikke satt av midler til ferdigstilling av dette arbeidet i 2019. Dette forsøkes innarbeidet i 1. perioderapport 2019. 

Prosjekt 1002000 – Sentrum parkeringsanlegg

Områderegulering av Havneparken pågår, parallelt er detaljregulering av S1 igangsatt. Forhandlinger angående parkeringsløsning for naboeiendom nord for S1 pågår. Utarbeidelse av rivningssøknad for bygningsmasse på S1 pågår.  SEKF har per 5. desember ikke hjemmel til tomten, forhandlinger pågår.

 

TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING - STATUS PER MAI

Regjeringens tiltakspakker for 2016 og 2017 finansierer en rekke igangsatte prosjekter for å stimulere til økt sysselsetting i regionen. Disse midlene er fordelt mellom Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF) og teknisk. Alle prosjektene i tiltakspakke 2016 er ferdigstilte. 

Av de 47 prosjektene i tiltakspakke 2017 som gjennomføres i SEKF er 1 prosjekt utgått, 5 prosjekter er igangsatt og søknadsarbeid eller byggearbeider pågår, og 41 prosjekt er ferdigstilt. Flere av prosjektene som fremdeles står oppsatt under pågår, er delt i flere underprosjekt der de aller fleste underprosjektene er ferdigstilt eller det pågår sluttarbeider. som er utsatt til våren for å få nødvendig temperatur til gjennomføring av tiltakene.

Prosjektene til Sandnes eiendomsselskap KF ble behandlet i foretaksstyret 7. november 2018 (sak 136-18).

Av de 32 prosjektene i tiltakspakke 2017 som gjennomføres av teknisk er 20 prosjekter ferdigstilt. 1 prosjekt er vedtatt utsatt til 2019. Resten av prosjektene er igangsatt eller under prosjektering.

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 07.12.2018 09:18