Hovedoversikt - drift

Skjema 1B

DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B Regnskap per oktober Budsjett per oktober Avvik Avvik i% Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst skole
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 887535 889897 -2362 -0,3 % 974079 847950
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet mindreforbruk på kr 2,4 millioner. FBU har et mindreforbruk på kr 1,8 millioner som skyldes mer i mottatt refusjon en budsjettert. De fleste skolene er tilnærmet i balanse. Området styrer mot balanse ved årets slutt. 
SFO 20820 21526 -706 -3,3 % 23361 21219
SFO har et mindreforbruk på kr 706 000 millioner etter november. På samme tjeneste er også utgifter til ressurskrevende elever på ungdomstrinnet ført. Disse elever har et aktivitetstilbud etter skoletid. Aktivitetstilbudet har et merforbruk på kr 532 000 per november. Det forventes en nedgang i foreldrebetaling i desember. Erfaringsmessig slutter flere barn på SFO mot årets slutt. Som følge av forventet nedgang i foreldrebetaling forventes også en reduksjon i mindreforbruket.  
Voksenopplæring 15574 17610 -2035 -11,6 % 19720 12800
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 624 000. Mindreforbruket skyldes økt refusjon. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst skole 923929 929033 -5104 -0,5 % 1017160 881969
 
Oppvekst barn og unge
Barnehager inkludert fellesutgifter 688618 686611

2007

0,3 % 728456 673454

Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 3,6 millioner per november. Dette skyldes i hovedsak uløst del av innsparingskrav og noe mindreinntekt fra foreldrebetaling. Tall fra tellingen i september viser at både private barnehager og kommunale barnehager har noe færre barn i barnehage ved nytt barnehageår 2018. Erfaringsmessig øker plasserte barn frem mot tellingen 15.desember hvert år. Plasserte barn i private barnehager på telletidspunktet er også grunnlaget for 3/4 av tilskuddet til de private i 2019. De kommunale barnehagene har, fra nytt barnehageår 2018, innrettet seg etter ny pedagog og bemanningsnorm og ligger tett opp mot 6 barn per ansatt (omgjort til store barn). De private barnehagene er gitt en utsettelse til å tilpasse seg ny bemanningsnorm frem til august 2019 slik at barnehagene skal få tid til å tilpasse seg. Hvilken bemanning de private barnehagene har vil først vise etter årsmeldingsrapporteringen 15. desember. Enheten forventer at avviket kan øke noe mot årets slutt.

Styrket barnehage har et merforbruk på kr 737 000 per november. Merforbruket skyldes blant annet en økning med 5 stillinger på bakgrunn av økt arbeidsmengde i inneværende år. Sykelønnsrefusjoner og refusjon fødselspermisjon finansierer deler av stillingene da det ikke er mulig å få tak i vikarer. Utfordringen med økt arbeidsmengde vil også gjelde fremover og følge over til nytt budsjettår. Virksomheten har i tillegg vært nødt til å investere i nytt IT utstyr, nye pulter samt utskiftning annet gammel utstyr. Dette har det ikke vært driftsbudsjett til og er med på å øke merforbruket. Virksomheten forventer at merforbruket kan øke noe mot årets slutt.  

Barnehagene har et samlet mindreforbruk på kr 2,3 millioner per november. Det er forventet at barnehagene samlet vil gå tilnærmet i balanse ved årets slutt.  

Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten 166973 155184 11788 7,6 % 173532 164365
Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten (BFE) har, per november, et samlet merforbruk på kr 11,8 millioner. Totalt har BFE et merforbruk på kr 13,2 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak økning i aktivitet, fosterhjemskostnader og institusjonstjenester i BFE. Det er planlagt bruk av disposisjonsfond på området, kr 8,5 millioner, samt tilskuddsmidler fra bundet fond, kr 2,2 millioner, til inndekning av merforbruket.  Ut over tilgjengelig midler på fond av totalt kr 10,7 millioner blir driftsavviket en utfordring for BFE og vil bli ytterligere adressert i årsoppgjøret.
Sum oppvekst barn og unge 855591 841795 13795 1,6 % 901988 837819
 
Levekår
Levekår felles og samordningstjenester 237356 237432 -76 0,0 % 127233 212725
Levekår felles og samordning har et samlet mindreforbruk etter november på kr 76 000. Begge enhetene har et lite mindreforbruk hver, men styrer mot balanse ved årets slutt. Den største usikkerheten er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt.
Sykehjemstjenester 277762 277612 150 0,1 % 306591 249231
Området som inkluderer nye omsorg øst og nye omsorg vest har et merforbruk på kr 150 000 etter november, og styrer mot balanse ved årets slutt.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 156115 156541 -426 -0,3 % 174713 134438
Den nye enheten som ble opprettet fra 1.september inkluderer blant annet de ordinære hjemmetjenestene, dagtilbud for eldre og Sandnes helsesenter. Enheten har et mindreforbruk på kr 426 000, og styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell avsetning til disposisjonsfond.
Enhet for funksjonshemmede (EFF) 287617 287609 8 0,0 % 317476 290013
Enheten har et merforbruk på kr 8 000 etter november, og styrer mot balanse ved årets slutt.
Helse og rehabiliteringstjenester 249816 256928 -7111 -2,8 % 283082 259447
Mindreforbruket på området knytter seg til mottatte tilskuddsmidler til prosjekter i mestringsenheten, der store deler av utgiftene kommer neste år. Det er også mindreforbruk på legetjenester og fysio- og ergoterapitjenester. Området styrer mot balanse.
Sosiale tjenester 190925 205170 -14245 -6,9 % 228408 205268
Kr 12,1 millioner av mindreforbruket skyldes lavere utgifter på flyktningenheten og noe høyere særskilt tilskudd til enslig mindreårige enn det som var budsjettert. Det forventes refusjonskrav for noen enslig mindreårige som har fått familiegjenforening og dermed ikke lenger er enslige. Det resterende av avviket skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn det som var budsjettert de siste månedene. Deler av reduksjonen i økonomisk sosialhjelp viser igjen ved høyere forbruk på kvalifiseringsordningen og jobbsjansen C. Det forventes mindreforbruk på området ved årets slutt.
Sum Levekår 1399591 1421292 -21700 -1,5 % 1437503 1351122
 
Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling felles 40078 41629 -1551 -3,7 % 38190 26789
Fellesområdet har per november et mindreforbruk på 1,5 millioner, forventer balanse ved årets slutt.
Byutvikling 32595 34128 -1533 -4,5 % 36516 34202
Byutvikling har et mindreforbruk på kr 570 000 per oktober og forventer balanse ved årets slutt.
Byutvikling selvkost 3585 536 3049 568,8% -757 706
Selvkosttjenester innenfor byutvikling har et merforbruk på kr 3 millioner som følge av mindreinntekter.  Et avvik på selvkostområdet vil ikke ha innvirkning på bykassens resultat over tid.
Kultur, bibliotek og kulturskolen 73606 75647 -2042 -2,7 % 84046 65948
Mindreforbruk som følge av vakante stillinger og permisjoner uten vikar. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt.
Sum Kultur og byutvikling 149864 151940 -2076 -1,4 % 157995 127645
 
Teknisk
Teknisk 18509 21317 -2808 -13,2 % 122761 75046
Teknisk har per november et  mindreforbruk på kr 2,8 millioner. Området forventes å ha merinntekter på selvkostområdet og gå i balanse på fellesområdet ved årets slutt.
Sum Teknisk 18509 21317 -2808 13,2 % 122761 75046
 
Organisasjon
Organisasjon 93749 94458 -709 -0,8 % 104284 95479

Organisasjon har, per november, et mindreforbruk på kr 708 802. Forventes å gå i balanse ved årets slutt.

 
Økonomi
Økonomi 39190 38939 250 0,6 % 44617 43961
Økonomi har samlet et merforbruk, per november, på kr 229 027 som følge av prosjektstilling-digitalisering på regnskapsavdelingen. Denne stillingen ble varslet i andre perioderapport og skal dekkes av disposisjonsfond på området. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
 
Rådmannens staber og kommune felles
Rådmannens stabsenheter 22748 23557 -809 -3,4 % 26438 23332
Rådmannens stabsenheter har et mindreforbruk, per november, på kr 808 585.  Området styrer mot balanse ved årets slutt.
Eiendom 99334 99334 0 0,0 % 117515 461058
Sandnes eiendomsselskap KF får tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Utbetalingene til og med november er i henhold til budsjett. I tillegg føres internhusleie for kommunalt eide bygg som per i dag ikke er i bruk til kommunal virksomhet på dette ansvarsområdet. Området er i balanse per november. Fram til faktureringstidspunkt budsjetteres alle internhusleier på dette ansvarsområdet. Etterhvert som husleiene blir fakturert den enkelte enhet, blir det gjort tilsvarende budsjettjustering slik at regnskap og budsjett går i balanse hos den enkelte enhet. Som følge av forskyvninger i ferdigstillelse i byggeprosjekter i 2018, i tillegg til avregninger i forhold til innleide bygg, ligger det an til å bli noe mindreforbruk når det gjelder internhusleien. Endelig beregning og budsjettjustering foretas ved årsslutt.
Kommunens fellesutgifter 257285 273017 2269 0,8 % 277557 326185
Merforbruket på fellesutgiftene knytter seg til merforbruk på AFP-pensjon, mindreforbruk hos Nye Sandnes og merforbruk knyttet til utbetaling av erstatninger til tidligere barnevernsbarn. Rådmannen vil ved behov komme tilbake til dette i årsoppgjørssaken.
Politisk virksomhet 15291 15743 -452 -2,9 % 18678 19620
Området har et mindreforbruk per november på kr 451 683. Det styres mot balanse ved årets slutt.
Sum rådmann og fellesutgifter 412658 411651 1007 0,2 % 440188 830195
 
Sum drift 3893081 3910425 -17346 -0,4 % 4226495 4243236
 
Sentrale inntekter
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter -4208027 -4196835 -11192 0,3 % -4226495 -4243236
Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd. For mer detaljer se kapittel om sentrale inntekter og finansposter.
 
TOTALT -314945 -286410 -28539   -0 0
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 07.12.2018 08:53