Økonomi

 

Økonomisk status per november, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet mindreforbruk i driftsbudsjettet på kr 28,5 millioner. Sentrale inntekter og finansposter har merinntekter på kr 11,2 millioner. Tjenesteområdene inkludert stab-, støtte og fellesområde har et samlet mindreforbruk på kr 17,3 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til Hovedoversikt - drift.

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-NOVEMBER 2018

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-NOVEMBER 2018

Publisert: 01.06.2018 14:22
Sist endret: 07.12.2018 09:42