Levekår

Utskrivningsklare pasienter har høyt fokus i omsorgstjenesten, og for september 2018 skal Sandnes kommune betale for 28 liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Dette er noe lavere enn fjorårets tall for september på 59 døgn. Døgnprisen er kr 4 747 for 2018, det vil si at Sandnes skal betale kr 132 916 for september. Faktura for oktober foreligger ikke per dags dato.

LIGGEDØGN UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

Per oktober er det 37 personer på venteliste til heldøgnstilbud i kommunen. 15 av disse ivaretas med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av søkt tilbud. De som venter hjemme får hjelp av hjemmebaserte tjenester og mange har dagsentertilbud.

VENTELISTE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG 2018

Det er 113 personer som har benyttet seg av tilbudet om midlertidig bolig til og med oktober. Det er et mål at barnefamilier skal få prioritert oppfølging for å få redusert antall midlertidige overnattingsdøgn. Det er nå fire barnefamilier som bor midlertidig, se omtale under ventelister for kommunal bolig.

16 personer har gått fra midlertidig bolig til ordinær bolig de siste to måneder, samtidig har det kommet inn 12 nye personer på midlertidig ordning i samme periode. Det er nå 31 personer som bor midlertidig og 7 som bor på akutten. Det avventes med å flytte inn ytterligere personer inn på akutten på grunn av flyttingen på Soma i uke 45. Det er 19 brukere som bor på B hotell nå, som ikke omfattes av rus, og som derfor ikke er aktuelle for å bo i Sandnesveien.

MIDLERTIDIG OVERNATTING

Ventelisten for boliger til vanskeligstilte er redusert med 8 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en reduksjon på antall som venter som har utfordringer knyttet til rus, det henger sammen med tildelinger av ettervernboliger samt tildeling etter metoden Housing First.

I perioden juni til og med oktober er det tildelt 50 kommunale boliger og to til bofellesskap. Totalt er det tildelt 140 boliger i år. Av disse er 6 tildelt Housing First og 4 er tildelt ettervern. Nytt botilbud i Sandnesveien 299 på totalt 17 leiligheter ble tildelt i juni. Det er i oktober 4 barnefamilier på venteliste, disse sakene forventes løst i løpet av kort tid, da det nå frigjøres og kjøpes boliger til disse.

VENTELISTE BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 12.11.2018 12:36