Kultur og byutvikling

BYUTVIKLING

Saksbehandlingstider

100 prosent av plansakene hittil i år er behandlet innenfor avtalt tidsfrist. 99,6 % av ferdigbehandlet gebyrfinansiert saker på Geodata, er behandlet innenfor lovpålagt frist hittil i år.

Saksbehandlingstid for byggesaker Dager
Saker med 3-ukers frist 15
Saker med 12-ukers frist uten dispensasjon           50
Saker med 12-ukers frist med dispensasjon 62
Delingssaker med 3-ukers frist         13
Delingssaker med 12-ukers frist             34

Det er registrert følgende antall nye boligtomter og – seksjoner i Sandnes kommune.

  2017 2018
Antall nye boligtomter 157 210
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 53 55
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 318 249
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 309 249

Kommuneplanlegging

Kommuneplankomiteen vedtok i møte 16. oktober 2018 å legge forslag til ny kommuneplan ut til ny begrenset tilleggshøring. Sandnes Kommune ønsker å få tilbakemelding på justeringene som er gjort etter hovedføringen sommer 2018. Frist for innspill er 30.11.2018, se Tilleggshøring ny kommuneplan.

Ny sentrumsplan

Forslag til revidert kommunedelplan for Sandnes sentrum (sentrumsplanen) er lagt frem til 1. gangsbehandling i utvalg for byutvikling. Nasjonale forventinger til en bærekraftig byutvikling legger til rette for økt arealutnyttelse i sentrumsområdene. Byvekstavtaler og Bussveien legger også nye premisser for utviklingen av sentrum. Det er gjennomført utredninger, medvirkning og analyser. Basert på grunnlagsarbeidet er det utarbeidet forslag til visjon og anbefalinger for en helhetlig sentrumsutvikling. Anbefalingene har vært rammene for utarbeidelse av selve planforslaget og de juridiske plandokumentene. Videre behandling: Høring og offentlig ettersyn, 2. gangs behandling i utvalg for byutvikling. Sluttbehandling i bystyret.

KULTUR, BIBLIOTEK OG KULTURSKOLEN 

Arrangement

 • Større arrangementer
  • Litt Sandnes (3.11-7.11.2018) er Sandnes bibliotek sin årlige litteraturfestival for å spre leseglede og kulturopplevelser gjennom foredrag, forfattermøter, litterære samtaler, kreative verksteder, konserter og eventyrstunder er fullført. Det er fokus på lokale kulturkrefter, men det inviteres også kulturpersonligheter fra hele Norge og utlandet.
  • Byfest 2018 ble arrangert for andre år på rad. Byfesten arrangeres i samarbeid med butikkene i sentrum ved Sandnes sentrum AS og kommunen. Hvert kvartal i Langgata og i sidegatene står for aktiviteter med servering av mat og drikke, underholdning, konserter og diverse aktiviteter for alle aldre. Nytt av året var kulturnatt der utestedene i sentrum tilbød gratiskonserter gjennom hele kvelden. Om lag 10 000 mennesker kom innom i sentrum i løpet av dagen og kvelden.
 • Barn og unge
  • Kongesommer: rekordhøy søknad sommeren 2018 har gjort at det er satt i gang et prosjekt for å vurdere hvordan vi kan imøtekomme nye behov.
  • Åpen Hall på Hana og i Bogafjellhallen holder åpne tilbud i skolens ferier, og har totalt hatt et besøk på 1750 barn og unge i løpet av høstferieuka.
  • Eventyruka var også en suksess dette året. Det har vært gjennomført fortellerstund på 17 skoler for andre trinn på skolene som et DKS program. Totalt 700 barn fikk delta på dette. I tillegg ble det arrangert fortellerstunder for voksne på et lokalt utested. Barnehageopptoget hadde med 600 barn fra 17 barnehager. På Eventyrstien i Sandvedparken var det 600 barn og unge fra kulturskolen og Vågen videregående skole som sto for progammet i Sandvedparken. Flere lokale lag og foreninger bidrog med dugnad. Besøket var høyt også dette året; anslaget ligger på om lag 15 000 besøkende.
  • Sandnes unge bystyre og Forsand ungdomsråd møttes for første gang til ungdommens fellesnemnd den 17. oktober. Møtet var et heldagsarrangement der kommunesammenslåing og organisering av medvirkningsarbeid fram mot nye Sandnes ble diskutert.
  • Sandnes unge bystyre spilte inn sitt første nettmagasin, der medialaben ble brukt til å formidle unge meninger i TV-magasin format.
  • Chill out – prosjekt for unge med psykiske lidelser blir avsluttet i løpet av våren 2019 og evaluering gjennomføres.
 • Folkehelse
  • Folkehelseprosjektet: Folkehelseprosjektet på Varatun Gård er i evalueringsfasen og ekstern finansiering er ferdig ved utgangen av 2018.


 

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 12.11.2018 12:10