Investering

STØRRE PÅGÅENDE BYGGEPROSJEKTER BESTILT HOS SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF (SEKF) 

 

Prosjekt 10001 Rådhuset 

K2 er vedtatt i SEKF sak 10-17 og bsak 1/17 som generalentreprise og byggearbeid pågår. Det er inngått kontrakt med Kruse Smith. Overtagelse av byggearbeidene 4. kvartal 2018.

Den 30. oktober 2018 fikk Kruse Smith aksept med å forskyve «Overtakelsesforretning, sluttfrist» fra

20. desember 2018 til 22. januar 2019. Offisiell åpning er planlagt til 31. januar 2019. Prognoser viser fortsatt at prosjektet kan gjennomføres innenfor budsjettramme, men det er rapportert at det er fare for overskridelse.

 

Prosjekt 10013,10014,10016 – Hovdebrannstasjon med legevakt, øyeblikkelig hjelp og ambulansesentral 

Det er avlagt byggeregnskap for prosjektene 7. november med et underforbruk på kr 83,2 millioner. Årsak til underforbruk er vist i SEKF sak 138-18.

 

Prosjekt 2105100 - Bolig med personalbase (Håholen)

SEKF har fått bestilling fra Sandnes kommune v/kommunaldirektør levekår på å sette i gang arbeidet med å planlegge en boenhet med personalbase. Rådmannen ber i sitt forslag til økonomiplan 2019-2022 om finansiering av prosjektet (tiltak L22). Ombyggingskostnadene av boenheten og bygging av ny personalbase er kalkulert til 5,1 MNOK. En vil ikke kunne søke om Husbanktilskudd for dette tiltaket. Det stilles spesielle krav til boligen og styret er tidligere orientert om beboer og organisering av personalbasen. Arkitekt er engasjert via rammeavtale.

 

Prosjekt 60008/6000801 – Iglemyr svømme- og idrettshall

Avvik i framdrift. Revidert fremdriftsplan er lagt frem og forventet overtakelse er satt til 22. juli 2020, dvs. rundt 5 måneder forsinkelse i forhold til framdrift vedtatt i K2.

En slik forsinkelse vil medføre at Høyland svømmehall og Giskehallen svømmehall vil måtte utvide sin drift lengre enn planlagt. Det er ikke meldt økte driftskostnader til dette.

Sandnes kommune v/Park, Idrett og Vei skal i desember legge frem en sak for bystyret som omhandler foreslått bruk av svømmehallen.

Rådmannen har sendt spørsmål om momksompensasjon for Iglemyr svømmehall til kommuneadvokaten som følge av at Rogaland Revisjon på oppdrag fra SEKF har skissert ulike organisasjonsmodeller som de mener kan gi mer momskompensasjon enn om Sandnes kommune eier og drifter svømmehallen. Kommuneadvokaten er også bedt om å vurdere om driften bør innrettes på annen måte, samt å innhente bindende forhåndsuttalelse fra skattedirektoratet.

 

Prosjekt 2500401 - Vatne/Dybingen småhus

Anbudskonkurranse pågår med frist 8. november.

 

Prosjekt 21014 – Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg

Bygget ble overtatt 21. september 2018. Komplett overtakelse vil først foretas når det gamle bygget er revet og utomhusarbeidet er ferdigstilt. Det er flere mindre reklamasjoner i beboerområdene. Det er også noen nye driftselementer som må utbedres før innflytting. Innflytting er planlagt til 16. november og offisiell åpning 23. november. Dette fordrer at alle innmeldte reklamasjoner i beboerområdet blir ferdigstilt i tråd med avtalt fremdriftsplan, før innflytting.

 

Prosjektene 3502000 Langgata 72 Helsestasjon / 1501300 Langgata 76

Kontrakt om rivningsarbeider er inngått. Rivningsarbeidene starter snarlig.

 

Prosjekt 21 04600 – Skeienegt. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter

Det er avholdt forhåndskonferanse med byggesak. Prosjektet krever dispensasjon for å kunne realiseres. En ønsker å gjennomføre informasjonsmøte for naboer, som er obligatorisk i alle prosjekt der Sandnes kommune planlegger å etablere botilbud til personer med utfordringer knyttet til rus, før en ferdigstiller dispensasjonssøknad, skisser og sender ut nabovarsel. Informasjonsmøte er berammet til 5. november.

 

Prosjekt 30021- Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole

Utvidelse av skolen består av fire nye fløyer. Fløy B og E er flyttet inn i, Fløy D flyttes inn i medio november og siste fløy, A, flyttes inn i månedskiftet november/desember. Dette vil si at byggetrinn 1 er ferdigstilt før jul. Det er krevende for skoledrift som skal skje bygg der det pågår byggearbeider og spesielt krevende i perioden før alle nybyggene blir tatt i bruk og eksisterende skolebygg kan renoveres.

 

Prosjekt 21001- Nytt avlastningsenter med barnebolig

Bygget er overtatt uke 44.

 

Prosjekt 26003, Rundeskogen boas

Frist for byggeregnskap utsettes til februar 2019. Dette er vedtatt utsatt på grunn av uenighet om sluttoppgjør.

 

Prosjekt 30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole 

K2 er vedtatt i SEKF sak 84-17 med revidert K2 i sak 52-18 som har en revidert ramme på kr 252,3 millioner, en reduksjon på kr 35,7 millioner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontrakt er inngått med Skanska. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstilles 2. kvartal 2019.

 

Prosjekt 30009 Ny U18-skole Bogafjell

K2 framlagt for styret i SEKF 22. august 2018, med kostnad kr 268 millioner, som er i samsvar med ØP 2018-2021. Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise. Skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2020. Hovedfremdriftsplan vil bli utarbeidet i forbindelse med utarbeidelse av kontrakt.

 

Prosjekt 3002900 Malmheim skole

K0 ble framlagt for styret i SEKF 26. september 2018. I forslag til ØP 2019-2022 (tiltak S4) er prosjektet lagt inn med kalkulert kostnad kr 112 millioner. Forventet ferdigstillelse 2021.

 

Prosjekt 30003400 og 6000700 Sviland skole og liten flerbrukshall

SEKF har igangsatt arbeid med regulering av skoleområdet. Prosjektering startes opp og pågår parallelt. Kostnadsramme for skolen er kalkulert til kr 167 millioner, forventet ferdigstillelse er 2021.

Aktive Sandnes anbefaler bygging av stor flerbrukshall. Gjeldende bestilling er imidlertid liten flerbrukshall, med kostnadsramme på kr 35 millioner.

 

Prosjekt 6000900 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole

Usikkerhet i forhold til framdrift. I økonomiplan 2018-2021 er ny idrettshall lagt inn med ferdigstilling i 2020. Dette arbeidet krever rivning av dagens svømmehall på skolen og vil ikke kunne påbegynnes før ny svømmehall på Iglemyr står ferdig i 2020.

 

Prosjekt 1501300 – Langgata 76

Anbudsprosessen ble avsluttet med tre tilbydere. Prosjektet utføres med felles entreprise med 3502000 Langgata 72. Realistisk tidspunkt for ferdigstilling av prosjektet er satt til juni 2020. Dette er en forsinkelse i forhold til tidligere rapportert ferdigstillelse i januar 2020. Forsinkelsen skyldes sen oppstart innvendig rivning.

 

TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING - STATUS PER MAI

Regjeringens tiltakspakker for 2016 og 2017 finansierer en rekke igangsatte prosjekter for å stimulere til økt sysselsetting i regionen. Disse midlene er fordelt mellom Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF) og teknisk. Alle prosjektene i tiltakspakke 2016 er ferdigstilte. 

Av de 47 prosjektene i tiltakspakke 2017 som gjennomføres i SEKF er 1 prosjekt utgått, 5 prosjekter er igangsatt og søknadsarbeid eller byggearbeider pågår, og 41 prosjekt er ferdigstilt. Flere av prosjektene som fremdeles står oppsatt under pågår, er delt i flere underprosjekt der de aller fleste underprosjektene er ferdigstilt eller det pågår sluttarbeider. som er utsatt til våren for å få nødvendig temperatur til gjennomføring av tiltakene.

Prosjektene til Sandnes eiendomsselskap KF behandles i foretaksstyret 7. november 2018 (sak 136-18).

Av de 32 prosjektene i tiltakspakke 2017 som gjennomføres av teknisk er 20 prosjekter ferdigstilt. 1 prosjekt er vedtatt utsatt til 2019. Resten av prosjektene er igangsatt eller under prosjektering.

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 12.11.2018 12:15