Sentrale inntekter og finansposter

Ved utgangen av oktober var det på sentrale inntekter og finansposter merinntekter på kr 17,6 millioner sammenlignet med budsjett. Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd.

Skatteinngangen for oktober var høyere enn periodisert budsjett for Sandnes. Akkumulert skatteinngang per oktober er kr 74,2 millioner høyere sammenlignet med fjoråret. Dette gir en akkumulert skattevekst på 4,1 prosent for Sandnes.

På grunn av omlegging til nytt rapporteringssystem hos skatteetaten vil skattetall for landet fremover ikke bli tilgjengelige før mellom den 15. og 20. i måneden etter periodeslutt. Man har derfor i skrivende stund ikke tall på skatteveksten for landet per oktober, men per september var skatteveksten for landet på 3,8 prosent.

AKKUMULERT SKATTEUTVIKLING 2018

Skatteinngangen for oktober 2018 var på kr 27 millioner, noe som er kr 13 millioner høyere enn periodisert budsjett for oktober. Akkumulert merinntekt for skatt per oktober, sammenlignet med periodisert budsjett, er på kr 2,4 millioner.

Akkumulert skatteinngang per oktober er kr 1 899,4 millioner, noe som er kr 74,2 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 4,1 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Budsjettert skattevekst for Sandnes var opprinnelig 3 prosent for 2018. Skatteanslaget ble i sak om perioderapport per 30. april oppjustert med kr 16,5 millioner, slik at budsjettert skattevekst for Sandnes nå er på 3,7 prosent.

På landsbasis var skatteanslaget opprinnelig på 1,3 prosent. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 (RNB) ble det imidlertid anslått at lønnsveksten i 2018 ville bli lavere enn tidligere antatt (nedjustert fra 3,0 prosent til 2,8 prosent). Nedjusteringen av lønnsvekstanslaget medførte at anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 ble satt ned med knapt kr 500 millioner, og det nye vekstanslaget ble på 1,0 prosent for kommunene. I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 ble anslaget for kommunesektorens skatteinntekter revidert, og det anslås nå at skatteinntektene i år blir om lag kr 2,4 milliarder høyere enn anslaget i revidert nasjonalbudsjett, totalt kr 193,7 milliarder. Vekstanslagene for 2018 er nå 2,4 prosent for kommunene og 3,3 prosent for fylkeskommunene.

Inntektsutjevningen

Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de med skatteinngang under snittet. Dette elementet av inntektsutjevningen kan anslås med relativ stor sikkerhet så snart tall for skatteinngangen er klar.

I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskeligere å lage prognoser for og det tas derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned.

Sandnes kommune har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og blir derfor trukket i inntektsutjevning. Per november er det budsjettert med et akkumulert trekk på kr 61 millioner. Prognosen per november tilsier kr 37,3 millioner i inntektsutjevning, dette er kr 23,6 millioner lavere enn budsjettet.

Med mindre trekk i inntektsutjevning etter skatteinngangen på landsbasis for september, og høyere skatteinntekter enn budsjettert per oktober, er det for de frie inntektene merinntekter på totalt kr 26 millioner.

Finansområdet

På finansområdet er forbruket i tråd med periodebudsjett. I sak om perioderapport per 30. april ble renteutgiftene redusert med kr 9 millioner og renteinntektene økt med kr 1 million. I forbindelse med sak om perioderapport per 31. august ble det foretatt en ny gjennomgang av finansområdet, og renteinntektene ble ytterligere økt med kr 3 millioner.

Publisert: 01.06.2018 14:58
Sist endret: 12.11.2018 12:58