Hovedoversikt - investering

Investeringsregnskap per 31.10.2018  Regnskap per oktober   Årsbudsjett   % av årsbudsjett 
 Sum investeringsinntekter  118388 142565 83 %
 Sum investeringsutgifter  297697 440062 68 %
 Sum finansieringstransaksjoner  817442 1046115 78 %
 Netto finansbehov  996752 1343612 74 %
 Finansieres slik:       
 Bruk av lån, inkludert startlån  168666 1018493  
 Mottatt avdrag på utlån  69009 163863  
 Bruk av disposisjonsfond  9128 9128  
 Bruk av bundne investeringsfond  18815 18815  
 Overføring fra drift  0 133313  
 Sum finansiering   265618 1343612  
 Udekket (+) / udisponert (-)  731134    
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 12.11.2018 12:59